Vietnamese edition

Bắt đầu từ ngày 04 tháng 9 năm 2007, VGBC sẽ dịch tóm tắt các báo cáo của AdaptNet sang tiếng Việt. Mục đích của việc này làm cho người đọc dễ tiếp cận hơn với các tài liệu bằng tiếng Anh hiện nay về thay đổi khí hậu, sự thích nghi của đô thị, và phát triển bền vững có liên quan đến các nhà nghiên cứu và hoạch định chính sách đang làm việc với vấn đề này ở Việt Nam. (Hỗ trợ cho nỗ lực này được tài trợ của Viện các thành phố toàn cầu thuộc đại học RMIT Australia và Viện Nautilus.)

Vietnamese Edition

Ngày 17 tháng 11 năm 2009

Bài viết xác định các phương thức mà các nhà địa lý và những người khác hiện nay đang sử dụng khái niệm thích ứng, và tìm thấy các vết tích của sự liên tục và gián đoạn với di sản trước đó của nó. Bài viết tranh luận rằng chúng ta phải tránh những hạn chế của các sử dụng trước đó về thích ứng, và tăng cường các hoạt động với các kỹ thuật và cách tiếp cận mới.

Go to the article

Ngày 10 tháng 11 năm 2009

Bài viết đưa ra nhận xét rằng chính sách khí hậu nhìn chung dựa vào rủi ro, tạo nên sự khó khăn cho các nhà hoạch định chính sách ở mọi phạm vi. Bài viết báo cáo về trường hợp nghiên cứu thực tế của khu vực chính phủ địa phương của Queensland về vùng ven biển Great Barrier Reef. Bài viết nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chủ động trong việc phản hồi để chuẩn bị cho các chính quyển địa phương sẵn sàng ứng phó với các thách thức về khí hậu trong tương lai.

Go to the article

Ngày 3 tháng 11 năm 2009

Bài viết phác thảo tình hình các kiến thức hiện nay liên quan đến tác động có thể có của biến đổi khí hậu – các sự kiện liên quan đến thời tiết khắc nghiệt tác động tới các cơ sở hạ tầng chăm sóc sức khỏe của Australia. Nó xác định một loạt các chiến lược để quản lý hiệu quả các thách thức này, và làm tăng tối đa các cơ hội cho chăm sóc sức khỏe được tiếp tục và bảo đảm chất lượng trong các sự kiện thời tiết khắc nghiệt.

Go to the article

Ngày 27 tháng 10 năm 2009

Báo cáo đặc biệt của AdaptNet: Quy tụ bão: Các thành phố của Châu Á Thái Bình Dương sẽ thích ứng với biến đổi khí hậu? – Joan Diamond, Peter Hayes, Jane Mullett, Felicity Roddick, và Tim Savage.

Go to the article

Ngày 20 tháng 10 năm 2009

Bài viết tập trung vào tác động của biến đổi khí hậu lên nguồn tài nguyên nước và ảnh hưởng của nó tới xã hội loài người. Bài viết phát triển một mô hình (chỉ số tổn thương khí hậu) để liên kết các ngành khoa học về khí hậu và xã hội vào việc tiếp cận một chính sách có định hướng. Bài viết đưa ra một đánh giá tổng thể về tính tổn thương của con người do khí hậu và các yếu tố khác gây nên sự thay đổi về mặt xã hội.

Go to the article

Ngày 13 tháng 10 năm 2009

Kế hoạch dự thảo này xác định ra nghiên cứu cần thiết để giúp đỡ người dân Australia chuẩn bị và ứng phó với những ảnh hưởng có thể hoặc không thể tránh khỏi của biến đổi khí hậu lên việc định cư và cơ sở hạ tầng. Kế hoạch này đưa ra một khuôn mẫu để hướng dẫn việc nghiên cứu các quyết định tài trợ và các phương hướng chủ đạo cho các cộng đồng nghiên cứu về việc định cư và cơ sở hạ tầng của quốc gia. Bình luận cho kế hoạch dự thảo này xin gửi tới trước ngày 30 tháng 10 năm 2009.

Go to the article

Ngày 6 tháng 10 năm 2009

Bài viết trình bày một nghiên cứu sơ bộ về những hiểm họa liên quan đến gió giật đối với các cơ sở hạ tầng của Australia. Bài viết sử dụng các dữ liệu từ thiết bị đo gió của Cục  Khí tượng Australia (BOM). Báo cáo này dựa vào các kết quả từ chương trình máy tính về vận tốc cơn gió giật bằng cách phối hợp các hiểm họa của các cơn gió xoáy và gió không xoáy, và thăm dò độ nhạy của hiểm họa gió giật có thể dẫn đến biến đổi khí hậu.

Go to the article

Ngày 29 tháng 9 năm 2009

Báo cáo đã chỉ ra cấu trúc và chức năng của một mô hình tích hợp để có thể hiểu được chính sách quy hoạch sử dụng đất ảnh hưởng như thế nào tới nguồn nước, năng lượng và giao thông. Sử dụng các dữ liệu của thành phố Sydney, Úc, báo cáo đã tóm lược về việc các hướng dẫn về chính sách có thể được cung cấp như thế nào cho các công chức của thành phố để ứng phó với sự thay đổi của khí hậu, vai trò của các hướng dẫn trong sự ứng phó và tiềm  năng để thông báo các ưu tiên thích ứng.

Go to the article

Ngày 22 tháng 9 năm 2009

SimCLIM: Mô hình hóa Những tác động của Biến đổi khí hậu             

Go to the article

Ngày 15 tháng 9 năm 2009

Bản báo cáo đã nghiên cứu thái độ của Australia đối với vấn đề thay đổi khí hậu trong khu vực dưới thời hai chính quyền liên bang gần đây nhất: Chính quyền Howard và Chính quyền Rudd. Bài báo đã đề xuất với Chính quyền Rudd nên ban hành những đạo luật cắt giảm mạnh lượng khí thải, hỗ trợ việc thích ứng một cách tương xứng, và nghiên cứu khả năng mang lại một nơi nương tựa cho những người bị rời đi do biến đổi khí hậu.

Go to the article