Ngày 6 tháng 10 năm 2009

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"Ngày 6 tháng 10 năm 2009", ADAPTNet Vietnamese Edition, October 06, 2009, https://nautilus.org/adaptnet/ngay-6-thang-10-nam-2009/

Ngày 6 tháng 10 năm 2009

  1. Hiểm họa do những cơn gió giật mạnh gây ra cho các tòa nhà ở Australia
  2. Liên kết giữa phát triển đô thị với thích ứng biến đổi khí hậu và giảm thiểu
  3. Biến đổi khí hậu: Thiết kế chính sách thích ứng
  4. Điện năng từ gió và mặt trời: Thách thức và cơ hội
  5. Công lý cho khí hậu – Phản hồi của cộng đồng về sự hỗn loạn khí hậu
  6. Hội nghị toàn cầu 2010 về Đại dương, Bờ biển, và Đảo

Hiểm họa do những cơn gió giật mạnh gây ra cho các tòa nhà ở Australia

Bài viết trình bày một nghiên cứu sơ bộ về những hiểm họa liên quan đến gió giật đối với các cơ sở hạ tầng của Australia. Bài viết sử dụng các dữ liệu từ thiết bị đo gió của Cục  Khí tượng Australia (BOM). Báo cáo này dựa vào các kết quả từ chương trình máy tính về vận tốc cơn gió giật bằng cách phối hợp các hiểm họa của các cơn gió xoáy và gió không xoáy, và thăm dò độ nhạy của hiểm họa gió giật có thể dẫn đến biến đổi khí hậu.

Hiểm họa do những cơn gió giật mạnh gây ra cho các tòa nhà ở Australia và độ nhạy đối với biến đổi khí hậu, Wang, C-H và X Wang, Phòng/Ban về các hệ sinh thái bền vững, CSIRO – Australia, Hội nghị thế giới IMACS lần thứ 18 và MODSIM09 Cairns, Australia, tháng 7, 2009 [471 KB, PDF]

Liên kết giữa phát triển đô thị với thích ứng biến đổi khí hậu và giảm thiểu

Báo cáo xác định một số chiến lược phát triển đô thị có thể thực hiện được nhằm đóng góp cho cả giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu. Báo cáo sử dụng thành phố Cuenca của Tây Ban Nha làm ví dụ. Báo cáo cung cấp một cách tiếp cận tổng hợp, những tiền lệ thành công và rút ra các bài học kinh nghiệm cho các hành động về các dạng đô thị, sử dụng đất, và sự phát triển kinh tế địa phương.

Liên kết phát triển đô thị và giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu ở thành phố nhỏ: Cách tiếp cận ở Cuenca, Tây Ban Nha, Pablo Vaggione và Elda Solloso, Hội thảo nghiên cứu đô thị lần thứ năm, Pháp, 2009 [1.66 MB, PDF]

Biến đổi khí hậu: Thiết kế chính sách thích ứng

Báo cáo đóng góp cho sự phát triển các chính sách thích ứng với biến đổi khí hậu của Canada đối với các sự kiện thời tiết khắc nghiệt. Báo cáo chủ yếu chú trọng tới sự thích ứng khí hậu của cộng đồng. Báo cáo phân tích hai lĩnh vững đặc biệt nhạy cảm với các sự kiện thời tiết khắc nghiệt – quản lý khẩn cấp và cơ sở hạ tầng – và xác định các hành động thích ứng cụ thể ở các khu vực này.   

Biến đổi khí hậu và Thời tiết khắc nghiệt: Thiết kế Chính sách thích ứng, Báo cáo cơ sở, Dan Henstra và Gordon McBean, Thích ứng với nhóm biến đổi khí hậu (ACT) và Đại học Simon Fraser, Vancouver, tháng 9 năm 2009 [704 KB, PDF]

Điện năng từ gió và mặt trời: Các thách thức và cơ hội

Báo cáo xem xét ba trở ngại chủ yếu cho sự triển khai năng lượng gió và mặt trời: chi phí, mức phát điện khác nhau, và sự thiếu truyền điện. Báo cáo giải thích các thách thức này, thăm dò các sự lựa chọn chính sách để giải quyết chúng, và mô tả các ngụ ý của các viễn cảnh tương lai mà đòi hỏi các mức độ phát điện mạnh hơn từ năng lượng gió và mặt trời.  

Điện năng từ gió và mặt trời: Thách thức và cơ hội, Paul Komor, Đại học Colorado tại Boulder, Trung tâm Pew về biến đổi khí hậu toàn cầu, Arlington, VA, USA, tháng 6, 2009 [596 KB, PDF]

Công lý cho khí hậu – Phản hồi của cộng đồng về sự hỗn loạn khí hậu

Báo cáo cho thấy các cộng đồng dân nghèo ở các nước đang phát triển có thể là một phần quan trọng cho giải pháp biến đổi khí hậu. Báo cáo lập luận rằng các tổ chức xã hội dân sự và cộng đồng cần có vai trò mạnh hơn trong sự phản hồi toàn cầu đối với sự hỗn loạn khí hậu, và sự cần thiết các nước giàu chi trả thông qua các tổ chức tài trợ mới.

Phản hồi của cộng đồng về sự hỗn loạn khí hậu: Có được công lý về khí hậu từ UNFCCC, Christian Aid, tháng 9, 2009 [2.39 MB, PDF]

Hội nghị toàn cầu 2010 về Đại dương, Bờ biển và Đảo

Hội nghị này sẽ diễn ra từ ngày 3-7 tháng 5 năm 2010 tại UNESCO, Paris. Hội nghị sẽ cung cấp cơ hội cho những người tham gia đề cập đến các vấn đề chính ảnh hưởng đến các đại dương ở mức độ toàn cầu, khu vực, và quốc gia và tạo nên tiến triển trong việc tăng cường chương trình nghị sự về đại dương toàn cầu. Các tóm tắt có thể gửi đến trước ngày 9 tháng 10 năm 2009, gửi tới Dr. Miriam Balgos; gửi email: mbalgos@udel.edu

Hội nghị toàn cầu lần thứ 5 về Đai dương, Bờ biển và Đảo: Bảo đảm sự tồn tại, bảo quản cuộc sống, cải thiện chính quyền, Diễn đàn toàn cầu về Đại dương, Bờ biển, và Đảo, UNESCO, Paris, Pháp, 3-7 tháng 5, 2010 [553 KB, PDF]