Vietnamese edition

Bắt đầu từ ngày 04 tháng 9 năm 2007, VGBC sẽ dịch tóm tắt các báo cáo của AdaptNet sang tiếng Việt. Mục đích của việc này làm cho người đọc dễ tiếp cận hơn với các tài liệu bằng tiếng Anh hiện nay về thay đổi khí hậu, sự thích nghi của đô thị, và phát triển bền vững có liên quan đến các nhà nghiên cứu và hoạch định chính sách đang làm việc với vấn đề này ở Việt Nam. (Hỗ trợ cho nỗ lực này được tài trợ của Viện các thành phố toàn cầu thuộc đại học RMIT Australia và Viện Nautilus.)

Vietnamese Edition

Ngày 13 tháng 11 năm 2007

Ngày 13 tháng 11 năm 2007

Go to the article

Ngày 30 tháng 10 năm 2007

Ngày 30 tháng 10 năm 2007

Go to the article

Ngày 23 tháng 10 năm 2007

Ngày 23 tháng 10 năm 2007

Go to the article

Ngày 16 tháng 10 năm 2007

Ngày 16 tháng 10 năm 2007

Go to the article

Ngày 09 tháng 10 năm 2007

1.    Thay đổi khí hậu ở Australia – Những dự đoán mới

Go to the article

Ngày 02 tháng 10 năm 2007

Go to the article

Ngày 25 tháng 9 năm 2007

Go to the article

Ngày 18 tháng 9 năm 2007

Go to the article

Ngày 11 tháng 9 năm 2007

Go to the article

Ngày 04 tháng 9 năm 2007

Go to the article