Ngày 17 tháng 11 năm 2009

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"Ngày 17 tháng 11 năm 2009", ADAPTNet Vietnamese Edition, November 17, 2009, https://nautilus.org/adaptnet/ngay-17-thang-11-nam-2009/

Ngày 17 tháng 11 năm 2009

  1. Sinh thái văn hóa: Thích ứng – Bổ sung  cho khái niệm?
  2. Khung quy hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu – TPHCM
  3. Những liên đới xa với El Nino ở Châu Phi, Mỹ và Châu Á Thái Bình Dương
  4. Phát triển, bệnh sốt rét và thích ứng với biến đổi khí hậu
  5. Xúc tác khí hậu và ứng phó với thiên tai – Ấn độ, Nepal, Pakistan
  6. Nghe trình bày về khí hậu của Australia – Melbourne

1. Sinh thái văn hóa: Thích ứng – bổ sung cho khái niệm?

Bài viết xác định các phương thức mà các nhà địa lý và những người khác hiện nay đang sử dụng khái niệm thích ứng, và tìm thấy các vết tích của sự liên tục và gián đoạn với di sản trước đó của nó. Bài viết tranh luận rằng chúng ta phải tránh những hạn chế của các sử dụng trước đó về thích ứng, và tăng cường các hoạt động với các kỹ thuật và cách tiếp cận mới.

Sinh thái văn hóa: Thích ứng – Bổ sung cho khái niệm? Lesley Head (Đại học Wollongong, Australia), Tiến triển trong địa lý loài người, tr. 1–10, Nhà xuất bản Sage, 2009 [yêu cầu đăng ký]

2. Khung quy hoạch thích ứng với biển đổi khí hậu – TPHCM

Báo cáo sử dụng các ý tưởng về sự tổn thương và khả năng thích ứng để đánh giá các tác động liên quan đến khí hậu và các khả năng thích ứng có thể cho môi trường đô thị của Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM), Việt Nam. Nó phát triển được khung quy hoạch thích ứng cho biến đổi khí hậu ở TPHCM. Báo cáo thông báo cho các nhà lập chính sách về các rủi ro của biến đổi khí hậu để họ tăng cường khả năng thực thi các biện pháp thích ứng cần thiết.

Khung quy hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu  ở các khu đô thị của Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Harry Storch và nnk., Tiểu luận nghiên cứu đô thị lần thứ năm, Pháp, 2009 [5.94 MB, PDF]

3. Những liên đới xa với El Nino ở Châu Phi, Mỹ và Châu Á Thái Bình Dương

Dựa vào các phân tích El Niño xảy ra trong những năm qua, tài liệu này cung cấp các bản đồ cho thấy có sự tăng thêm những điều bất thường như trong tương lai nhiều nước đang phát triển sẽ tiếp nhận lượng mưa thấp hơn hoặc cao hơn so với bình thường. Tài liệu này giúp cho các nhà lập chính sách hiểu được và đánh giá các khu vực khác nhau trên thế giới bị tổn thương như thế nào đối với các tác động về kinh tế xã hội liên quan đến biến đổi khí hậu.

Những liên đới từ xa với El Nino ở Châu Phi, Mỹ la tinh và Caribbean, Châu Á Thái Bình Dương: Tổng quan về tình hình kinh tế-xã hội hiện nay và sự tăng cường những bất thường về lượng mưa trong mùa, Shiv Someshwar và nnk., Viện nghiên cứu quốc tế về khí hậu và xã hội, Viện Trái đất, Đại học Columbia, Mỹ, tháng 10, 2009 [6.90 MB, PDF]

4. Phát triển, bệnh sốt rét và thích ứng với biến đổi khí hậu

Lấy dẫn chứng về tỷ lệ mắc bệnh sốt rét ở Ấn độ, bài viết này nhằm lồng ghép sự biến đổi khí hậu và các biến số phát triển trong việc hình thành khung đánh giá tác động lồng ghép và các phản hồi thích ứng. Bài viết cho thấy các chính sách phát triển tốt có thể dẫn đến tăng cường ứng phó cho các cộng đồng, và làm giảm các tác động tới sức khỏe do biến đổi khí hậu. 

Phát triển, bệng sốt rét và thích ứng với biến đổi khí hậu: Nghiên cứu tình huống ở Ấn độ, Amit Garg và nnk., Quản lý Môi trường , tập 43, tr. 779–789, Springer, 2009 [yêu cầu đăng ký]

5. Xúc tác khí hậu và ứng phó với thiên tai – Ấn độ, Nepal, Pakistan

Báo cáo đánh giá các chi phí và lợi ích của việc giảm rủi ro thiên tai (DRR) xuyên suốt hàng loạt các khu vực nghiên cứu như: Tarai, Nepal; đông Uttar Pradesh, Ấn độ; và Rawalpindi, Pakistan. Nó cho thấy DRR được đền đáp lại và nó có thể tạo nên những đóng góp thực sự cho việc giúp đỡ con người thích ứng với các tác động của biến đổi khí hậu.

Xúc tác khí hậu và ứng phó với thiên tai: Quá trình xác định các chiến lược xác thực và hùng mạnh về kinh tế – Ấn độ, Nepal, Pakistan, Báo cáo cuối cùng về nghiên cứu rủi ro đến ứng phó, Moench, M., Fajber, E., Dixit, A., Caspari, E., & Anil Pokhrel, ISET, ISET-Nepal, Kathmandu, Nepal, 2009 [3.46 MB, PDF]

6. Nghe trình bày về khí hậu của Australia – Melbourne  

Sự kiện này (Nghe trình bày về khí hậu của Australia) sẽ diễn ra ở Melbourne, Australia vào ngày 23 tháng 11 năm 2009. Những người trình bày bao gồm bốn chuyên gia và các nhà bình luận về xã hội thảo luận về các vấn đề chủ yếu của biến đổi khí hậu ở Australia, Châu Á Thái Bình Dương và các khu vực lân cận. Những người tham gia có thể đặt câu hỏi, đưa ra bình luận hoặc đơn giản chỉ tham dự.

Nghe trình bày về khí hậu của Australia, Oxfam Australia, Village Roadshow Theatrette, Thư viện Quốc gia, góc của phố Latrobe và Swanston, Melbourne, Australia, 23 tháng 11, 2010