Ngày 13 tháng 10 năm 2009

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"Ngày 13 tháng 10 năm 2009", ADAPTNet Vietnamese Edition, October 13, 2009, https://nautilus.org/adaptnet/ngay-13-thang-10-nam-2009/

Ngày 13 tháng 10 năm 2009

  1. Kế hoạch thích ứng của NCCARF – Định cư và Cơ sở hạ tầng
  2. Sự tổn thương của lĩnh vực xây dựng do biến đổ khí hậu
  3. Những nỗ lực thích ứng đang nổi ở Mỹ
  4. Sự thích ứng được định hình bởi nhều tầng lớp Chính quyền – Indonesia
  5. Tiếng nói của người dân địa phương, Những lựa chọn toàn cầu – Giảm thiểu rủi ro thiên tai
  6. Hội nghị chuyên đề của Đại học Monash về các vùng ven biển và biến đổi khí hậu

1. Kế hoạch thích ứng của NCCARF – Định cư và Cơ sở hạ tầng

Kế hoạch dự thảo này xác định ra nghiên cứu cần thiết để giúp đỡ người dân Australia chuẩn bị và ứng phó với những ảnh hưởng có thể hoặc không thể tránh khỏi của biến đổi khí hậu lên việc định cư và cơ sở hạ tầng. Kế hoạch này đưa ra một khuôn mẫu để hướng dẫn việc nghiên cứu các quyết định tài trợ và các phương hướng chủ đạo cho các cộng đồng nghiên cứu về việc định cư và cơ sở hạ tầng của quốc gia. Bình luận cho kế hoạch dự thảo này xin gửi tới trước ngày 30 tháng 10 năm 2009.

Kế hoạch nghiên cứu thích ứng biến đổi khí hậu quốc gia của NCCARF: Định cư và cơ sở hạ tầng – Bản thảo tư vấn, Bruce Thom và nnk., Cơ quan nghiên cứu thích ứng biến đổi khí hậu quốc gia (NCCARF), Australia, tháng 9, 2009 [270 KB, PDF]

2. Sự tổn thương của lĩnh vực xây dựng do biến đổi khí hậu

Bài viết xác định tác động của biến đổi khí hậu lên môi trường xây dựng ở New Zealand. Nó sử dụng các mô hình kinh tế và các phân tích chi phí-lợi ích để tạo nên một bộ phương án lựa chọn cho thích ứng. Bài viết cũng đưa ra tranh luận rằng những hành động mạnh mẽ, sớm và có điều phối lên biến đổi khí hậu có thể làm hạn chế các chí phí lớn về mặt xã hội, văn hóa và kinh tế ở New Zealand.

Tác động của biến đổi khí hậu ở New Zealand: Đánh giá quan điểm chéo của sự cần thiết thích ứng công trình, với chú trọng vào nhà ở, Bengtsson Jonas và nnk., Bài viết số 008, Hội nghị công trình bền vứng New Zealand, Auckland, New Zealand, 2009 [224 KB, PDF]

3. Những nỗ lực thích ứng đang nổi ở Mỹ

Báo cáo cung cấp cái nhìn tổng quan mang tính lịch sử cho những mối quan tâm trong các tầng lớp công chúng, chính trị và khoa học với thích ứng biến đổi khí hậu ở Mỹ. Báo cáo mô tả sự chuyển đổi từ những mối quan tâm sớm với biến đổi khí hậu và thích ứng cho tới sự nhận thức gần đây về sự cần thiết cho một sự tiếp cận toàn diện để quản lý những rủi ro do biến đổi khí hậu gây ra.

Chào buổi sáng, America! Bùng nổ nhận thức của dân Mỹ về sự cần thiết cho thích ứng biến đổi khí hậu, Susanne C. Moser, Ủy ban năng lượng California & Trung tâm Đại dương và dịch vụ khí quyển vùng ven biển quốc gia (NOAA), Cơ quan nghiên cứu và tư vấn Susanne Moser, CA, USA, tháng 5, 2009 [567 KB, PDF]

4. Sự thích ứng được định hình bởi nhiều tầng lớp Chính quyền – Indonesia  

Bài viết phân tích quá trình và các mô hình liên quan đến các lĩnh vực của nghiên cứu tham dự trong chính quyền đa cấp, dựa trên một nghiên cứu ở  Đông Kalimantan (Indonesia). Bài viết giải thích làm thế nào các quá trình tham dự này có thể cho phép các kết quả phân tích là cơ sở cung cấp cho việc đưa ra quyết định phù hợp ở nhiều phạm trù trong thời buổi ngày càng tăng thêm các tác động của biến đổi khí hậu.

Động lực thích ứng được định dạng bởi nhiều tầng lớp chính quyền: Biến đổi khí hậu và Phá rừng ở Indonesia, Alexander Smajgl (Hệ sinh thái bền vững CSIRO) và Septaliana Dewi Prananingtyas (Bappenas, Chính phủ Indonesia), Đại hội IMACS thế giới lần thứ 18 và MODSIM09 Cairns, Australia, tháng 7, 2009 [267 KB, PDF]

5. Tiếng nói của người dân địa phương, Những lựa chọn toàn cầu – Giảm rủi ro thiên tai

Báo cáo nhấn mạnh về những gì có thể đạt được khi những tiếng nói của người dân địa phương được tôn trọng và tất cả các tầng lớp nhân dân đồng lòng tạo nên sự hợp tác chiến lược để làm việc cộng tác với nhau nhằm đạt được thành công cho việc giảm rủi ro thiên tai (DRR). Báo cáo này bao gồm hàng loạt các nghiên cứu thực tế ở: Malawi; Nepal; Philippines; Kenya; Afghanistan; Mozambique; Tajikistan; và Honduras.

Tiếng nói của người dân địa phương, Sự lựa chọn toàn cầu: Để thành công trong việc làm giảm rủi ro thiên tai (DRR) – Bộ sưu tập các nghiên cứu tình huống về Cộng đồng-Trung tâm hợp tác cho DRR, Sarah Moss và nnk., ProVention Consortium, 2009 [2.18 MB, PDF]

Hội nghị chuyên đề của Đại học Monash về các vùng ven biển và biến đổi khí hậu

Hội nghị này sẽ diễn ra tại Đại học Monash, Victoria, Australia từ ngày 12t- 13 tháng 4 năm 2010. Nó sẽ tập trung vào các vấn đề như: đánh giá tác động của biến đổi khí hậu lên các khu vực ven biển; các chiến lược thích ứng hiện hành và mới, sự hứa hẹn của các bên có liên quan trong việc lập kế hoạch cho những hậu quả của tác động biến đổi khí hậu. Mời gửi tóm tắt đến trước ngày 31 tháng 10 năm 2009. 

Hội nghị chuyên đề về các vùng ven biển và biến đổi khí hậu: Đánh giá tác động và phát triển chiến lược thích ứng, Mạng lưới Châu Á Thái Bình Dương cho Nghiên cứu sự thay đổi trên toàn cầu (APN) và Đại học Monash, Gippsland, Victoria, Australia, 12-13 tháng 4, 2010