ADAPTNet – Climate Change Adaptation

AdaptNet (ISSN: 1836-2478) is RMIT University Global Cities Research Institute’s Climate Change Adaptation Program network focused on urban climate change adaptation. It is produced in partnership with Nautilus Institute. This decentralized network creates a offers information, analysis, and methodology to undertake urban climate change adaptive policy research and analysis.

English

AdaptNet (ISSN: 1836-2478) is RMIT University Global Cities Research Institute's Climate Change Adaptation Program network focused on urban climate change adaptation. It is produced in partnership with Nautilus Institute. This decentralized network creates a set of common knowledge and reference points for participants in the network; it offers information, analysis, and methodology to undertake urban climate change adaptive policy research and analysis. AdaptNet highlights best practice and demonstration projects. It focuses on cities in Australia and the Asia-Pacific region, but acknowledges the global network of cities.

Bahasa Indonesian edition

Buletin Board Adaptnet 2007 - 2010 dalam Bahasa Indonesia.

Mandarin Chinese edition

气候变迁适应性研究网(AdaptNet)是由澳大利亚皇家墨尔本理工大学全球城市学院气候变迁适应性研究小组建立的一个网络平台,它汇集了全球各地的适应性研究专家,旨在分享有关气候变迁适应战略、工具、方法、分析研究以及有效经验...

Vietnamese edition

Bắt đầu từ ngày 04 tháng 9 năm 2007, VGBC sẽ dịch tóm tắt các báo cáo của AdaptNet sang tiếng Việt. Mục đích của việc này làm cho người đọc dễ tiếp cận hơn với các tài liệu bằng tiếng Anh hiện nay về thay đổi khí hậu, sự thích nghi của đô thị, và phát triển bền vững có liên quan đến các nhà nghiên cứu và hoạch định chính sách đang làm việc với vấn đề này ở Việt Nam. (Hỗ trợ cho nỗ lực này được tài trợ của Viện các thành phố toàn cầu thuộc đại học RMIT Australia và Viện Nautilus.)