Ngày 15 tháng 9 năm 2009

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"Ngày 15 tháng 9 năm 2009", ADAPTNet Vietnamese Edition, September 15, 2009, https://nautilus.org/adaptnet/ngay-15-thang-9-nam-2009/

Ngày 15 tháng 9 năm 2009

  1. Mối quan hệ của Australia với một Thái Bình Dương đang thay đổi khí hậu
  2. Biến đổi môi trường và Cơ sở hạ tầng năng lượng
  3. Những hậu quả do thay đổi khí hậu và Các phương án thích ứng – Khu vực ĐịaTrung Hải
  4. Những can thiệp về tính nhạy cảm trong bối cảnh đa tác nhân gây ứng suất
  5. Trẻ em và Thanh niên với việc giảm rủi ro do Thiên tai
  6. Các chiến lược thích ứng cho Kinh tế và Xã hội – Hội thảo

1. Mối quan hệ của Australia với một Thái Bình Dương đang thay đổi khí hậu

Bản báo cáo đã nghiên cứu thái độ của Australia đối với vấn đề thay đổi khí hậu trong khu vực dưới thời hai chính quyền liên bang gần đây nhất: Chính quyền Howard và Chính quyền Rudd. Bài báo đã đề xuất với Chính quyền Rudd nên ban hành những đạo luật cắt giảm mạnh lượng khí thải, hỗ trợ việc thích ứng một cách tương xứng, và nghiên cứu khả năng mang lại một nơi nương tựa cho những người bị rời đi do biến đổi khí hậu.

Một người bạn thân thiện với môi trường? Mối quan hệ của Australia với một Thái Bình Dương đang thay đổi khí hậu, Louise Collet, Báo số 1 của Viện, Viện Nghiên cứu Austrlia, Tháng 7 năm 2009 [40 kB, PDF]

2. Biến đổi môi trường và Cơ sở hạ tầng năng lượng

Bản báo cáo đã liệt kê một số điểm dễ bị tổn thương nhất trong cơ sở hạ tầng toàn cầu và đồng thời chỉ ra chúng có thể bị ảnh hưởng như thế nào khi môi trường bị biến đổi ở mức vừa phải. Bài báo cũng cho rằng việc củng cố cơ sở hạ tầng toàn cầu không thể diễn ra một sớm một chiều. Một số phương án đã được đưa ra nhằm đối phó với tính biến động ngày càng gia tăng do những biến đổi môi trường.

Tính nhạy cảm của cơ sở hạ tầng đối với những biến đổi khí hậu , Báo cáo vắn tắt, Cleo Paskal, Chatham House and Global EESE, Viện Hoàng gia về những vấn đề quốc tế, tháng 7, 2009 [687 KB, PDF)

3. Những hậu quả do thay đổi khí hậu và Các phương án thích ứng – Khu vực Địa Trung Hải

Bản báo cáo trình bày cái nhìn toàn cảnh về những ảnh hưởng có thể xảy ra khi có những biến đổi khí hậu tại khu vực Địa Trung Hải trong thế kỉ tới. Báo cáo cũng cung cấp một cơ sở khung cho việc tiến hành thích ứng trong khu vực. Một số đề xuất cũng được đưa ra  (dưới hình thức những nguyên tắc cơ bản) để hướng dẫn việc thiết kế và thực hiện các chiến lược thích ứng khác nhau.

Tương lai Địa Trung Hải: Từ những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến những vấn đề thích ứng, Alexandre Magnan và những cộng sự, Viện Phát triển Bền vững và Quan hệ quốc tế (IDDRI), Pari, Pháp, 2009 [1.52 MB, PDF]

4. Những can thiệp về tính nhạy cảm trong bối cảnh đa tác nhân gây ứng suất

Báo cáo đã đưa ra những bài học được rút ra từ một sáng kiến đang được thực hiện (Sáng kiến Nam Phi về tính nhạy cảm) với mục đích phát triển một chương trình khung cho việc đánh giá tính nhạy cảm trong bối cảnh đa tác nhân gây ứng suất.  Nó cũng nghiên cứu ba dự án xác định tính nhạy cảm ở những cảnh khác nhau: điều kiện nông thôn tại Zambia và Nam Phi, Thương mại không chính thức tại Durban, và một tổ chức bảo tồn nửa quốc doanh tại tỉnh KwaZulu-Natal, Nam Phi.

Những can thiệp về tính nhạy cảm trong bối cảnh đa tác nhân gây ứng suất: Bài học từ Sáng kiến Nam Phi về tính nhạy cảm (SAVI), K. O’Brien, T. Quinlan, và G. Ziervogel, Khoa học môi trường và Chính sách, quyển 12, tập 1, trang 23-24, 2009 [440 KB, PDF]

5. Trẻ em và Thanh niên với việc giảm rủi ro do thiên tai

Bản báo cáo nhấn mạnh rằng cần phải lắng nghe tiếng nói của trẻ em khi tiến hành những đánh giá trong tương lai của chương trình khung Hyogo về Hành động (HFA) – chương trình khung kéo dài mười năm nhằm xây dựng khả năng chống chịu của người dân trước thiên tai. Báo cáo tập trung vào năm ưu tiên chính của HFA: sự quản lí, đánh giá rủi ro, điều hành và cảnh báo, tri thức và giáo dục, những yếu tố rủi ro cơ bản, và khả năng chuẩn bị ứng phó trước và phản ứng với thiên tai. 

Trẻ em trên mặt trận: Trẻ em và Thanh niên với việc giảm rủi ro do thiên tai, Plan International và World Vision International, 2009 [1.40 MB, PDF]

6. Những chiến lược thích ứng cho Kinh tế và Xã hội – Hội thảo

Hội thảo sẽ diễn ra vào ngày 19-20 tháng Mười tại Zagreb, Croatia. Đây là cơ hội để trao đổi những khám phá mới nhất và những ý tưởng đổi mới liên quan đến biến đổi khí hậu. Hội thảo sẽ giúp những người tham gia có dịp để thảo luận về những vấn đề cụ thể liên quan đến nguyên nhân và việc thích ứng với biến đổi khí hậu. Bản tóm tắt sẽ được trình lên vào ngày 22 tháng 9 năm 2009.

Biến đổi khí hậu tại các quốc gia khu vực Đông-Nam Âu IV: Những chiến lược thích ứng cho Kinh tế và Xã hội, Nhóm nghiên cứu Biến đổi khí hậu của Joanneum, Đại học Zagreb, Croatia, 19-20 Tháng Mười, 2009.