Ngày 29 tháng 9 năm 2009

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"Ngày 29 tháng 9 năm 2009", ADAPTNet Vietnamese Edition, September 29, 2009, https://nautilus.org/adaptnet/ngay-29-thang-9-nam-2009/

Ngày 29 tháng 9 năm 2009

  1. Biến đổi khí hậu tại các thành phố – Mô hình thành phố tích hợp
  2. Quy hoạch thành phố trực thuộc tỉnh để đối phó với biến đổi khí hậu
  3. Khí hậu-Phát triển ứng phó: Khung phát triển
  4. Các chính sách sử dụng năng lượng hiệu quả tại các nước G8-Tiến trình hiện nay
  5. Đánh giá mức độ bị tổn thương -Ngành nông nghiệp ở Nam Phi
  6. Hội thảo quốc tế về Phát triển bền vững 2010

1. Biến đổi khí hậu tại các thành phố – Mô hình thành phố tích hợp

Báo cáo đã chỉ ra cấu trúc và chức năng của một mô hình tích hợp để có thể hiểu được chính sách quy hoạch sử dụng đất ảnh hưởng như thế nào tới nguồn nước, năng lượng và giao thông. Sử dụng các dữ liệu của thành phố Sydney, Úc, báo cáo đã tóm lược về việc các hướng dẫn về chính sách có thể được cung cấp như thế nào cho các công chức của thành phố để ứng phó với sự thay đổi của khí hậu, vai trò của các hướng dẫn trong sự ứng phó và tiềm  năng để thông báo các ưu tiên thích ứng.

Sử dụng các mô hình thành phố tích hợp để đối phó với biến đổi khí hậu tại các thành phố, Spike Boydell và nnk., Trường Đại học Công nghệ Sydney, Hội thảo nghiên cứu thành phố lần thứ 5, Pháp, 2009 [1.87 MB, PDF]

2. Quy hoạch thành phố trực thuộc tỉnh để đối phó với biến đổi khí hậu

Báo cáo trình bày một nghiên cứu dựa trên đối tượng và hoàn cảnh cụ thể về khả năng của chính quyền địa phương trong việc giải quyết vấn đề về tiêu thụ năng lượng và phát thải các khí nhà kính (GHG) tại địa phương của mình. Báo cáo cũng chỉ ra những điểm mạnh và chưa mạnh trong hành động của các cơ quan địa phương trong nỗ lực của toàn thế giới chống lại biến đổi khí hậu.

Đánh giá nguyên tắc phụ trợ trong quy hoạch thành phố để đối phó với biến đối khí hậu: trường hợp của Martellago, tỉnh Venice, Paola Mioia và nnk., Tạp chí quốc tế về Chiến lược và quản lí biến đổi khí hậu (nhà xuất bản Emerald), quyển 1, số 1, trang 63-74, 2009 (Tên sử dụng: WCC09; mật khẩu: emerald)

3. Khí hậu-Phát triển ứng phó: Khung phát triển        

Báo cáo tập trung vào khía cạnh kinh tế khi phải thích nghi với biến đổi khí hậu. Nó vạch ra phương pháp quản lí rủi ro dựa trên điều kiện thực tế mà lãnh đạo các quốc gia và các địa phương có thể áp dụng để nắm được tác động của biến đổi khí hậu đối với nền kinh tế và xác định được các hành động để giảm thiểu những tác động này tới mức thấp nhất.  

Tạo hình khí hậu-Phát triển ứng phó: Một khuôn khổ để đưa ra quyết định, Báo cáo của các nền kinh tế về nhóm làm việc vì sự thích nghi với biến đổi khí hậu và các nền kinh tế về thích nghi với biến đổi khí hậu (ECA), 2009 [5.95 MB, PDF]  

4. Các chính sách về sử dụng năng lượng hiệu quả tại các nước G8 – Tiến trình hiện tại

Báo cáo cung cấp một cái nhìn tổng thể về bối cảnh của chính sách sử dụng năng lượng hiệu quả tại tất cả các nước G8. Báo cáo cũng tóm tắt những tiến triển mà các nước G8 đã đạt được trong việc thực hiện những khuyến nghị cho chính sách sử dụng năng lượng hiệu quả G8/IEA 25. Báo cáo đã kết thúc bằng lời kêu gọi hành động có mục đích hơn nữa để đáp ứng được với những thay đổi liên quan đến khí hậu đang ngày càng trở nên cấp thiết hiện nay.

Tiến trình thực hiện các chính sách sử dụng năng lượng hiệu quả tại G8, Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế OECD/Cơ quan năng lượng quốc tế-IEA, tháng 7 năm 2009 [1.24 MB, PDF]    

5. Đánh giá mức độ bị tổn thương-Ngành nông nghiệp ở Nam Phi 

Báo cáo đã phân tích mức độ bị ảnh hưởng của nông dân Nam Phi trước biến đổi khí hậu. Nó đã đưa ra một phụ lục về mức độ bị ảnh hưởng và so sánh các chỉ số về mức độ bị ảnh hưởng tại 9 tỉnh của quốc gia này. Báo cáo đã đưa ra kết luận rằng cần phải đưa ra các biện pháp quản lí cho phù hợp với điều kiện của từng địa phương và cần phải đầu tư nhiều nỗ lực hơn nữa vào hệ thống các chính sách và biện pháp của các khu vực bị ảnh hưởng nặng của Nam Phi.

Lập sơ đồ Mức độ bị ảnh hưởng của ngành nông nghiệp Nam Phi trước biến đổi khí hậu: Đánh giá khu vực, Glwadys Aymone Gbetiouo và Claudi Ringler, Báo cáo thảo luận của IFPRI 00885, Viện nghiên cứu chính sách về thực phẩm quốc tế (IFPRI), tháng 8 năm 2009.

6. Hội thảo quốc tế về phát triển bền vững 2010

Hội thảo sẽ diễn ra tại Trung tâm hội nghị và triển lãm Hồng Kông từ ngày 30 tháng 5 dến 1 tháng 6 năm 2010. Hội thảo sẽ có sự tham gia của những người có đóng góp cho sự phát triển gần đây nhất liên quan đến phát triển bền vững, quản trị liên ngành và các vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu. Tóm tắt (khoảng 300 từ) sẽ được đưa ra vào ngày 31 tháng 12 năm 2009.

Hội thảo quốc tế thường niên lần thứ 16 về nghiên cứu phát triển bền vững 2010, Viện Kadoorie-Đại học Hồng Kông, Hiệp hội nghiên cứu phát triển bền vững (ISDRS), và Hiệp hội Môi trường ERP, Hồng Kông, 30 tháng 5 đến 1 tháng 6, 2010