AdaptNet ngày 6 tháng 3 năm 2012

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"AdaptNet ngày 6 tháng 3 năm 2012", Vietnamese Edition, March 06, 2012, https://nautilus.org/adaptnet/vietnamese-edition/adaptnet-ngay-6-thang-3-nam-2012/

  1. Thích ứng với biến đổi khí hậu cho cơ sở hạ tầng của Úc
  2. Biến đổi khí hậu và xung đột về nước – khu vực Trung Á
  3. Các tổ chức thích ứng với biến đổi khí hậu
  4. Xây dựng chính sách thích ứng biến đổi khí hậu trong bối cảnh không rõ ràng
  5. Lão hóa, môi trường xây dựng và thích ứng với biến đổi khí hậu
  6. Hội nghị biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng  – Hà Nội, Việt Nam

Thích ứng với biến đổi khí hậu cho cơ sở hạ tầng của Úc

Báo cáo đánh giá và nghiên cứu các tác động của các khuôn khổ quy định đối với các cơ sở hạ tầng quan trọng nhất của Úc nhằm xác định mức độ gây cản trở của các khuôn khổ này với thích ứng với biến đổi khí hậu hoặc mức độ hỗ trợ của các khuôn khổ này để thích ứng một cách hiệu quả. Các ngành được nghiên cứu trong báo cáo gồm môi trường xây dựng, đánh giá môi trường và các cơ sở hạ tầng trọng yếu như nước, năng lượng, giao thông và thông tin.

Vai trò của các quy định trong hỗ trợ hoặc cản trở thích ứng tới biến đổi khí hậu đối với các cơ sở hạ tầng của Úc, Báo cáo cho Sở Biến đổi Khí hậu và Hiệu Năng,  Canberra, Australia, 2012 [1.36 MB, PDF]

Biến đổi khí hậu và xung đột về nước – Khu vực Trung Á

Dựa trên các dữ liệu về thủy văn và các thông tin khác, tài liệu thấy rằng viện quản lý nước quốc tế đương nhiệm có trụ sở tại Syr Darya đã thất bại. Tài liệu phân tích (thông qua việc sử dụng một mô hình kết hợp các yếu tố khí hậu, đất-băng và lượng mưa-sự rửa trôi đất do mưa) trong trường hợp không có một cơ chế phân bổ nước hiệu quả ở lưu vực quốc tế này thì biến đổi khí hậu có thể làm cho tình trạng căng thẳng quốc tế hiện tại có trở nên xấu hơn không.

Biến đổi khí hậu và xung đột nước quốc tế tại khu vực Trung Á, Thomas Bernauer và Tobias Siegfried, Tạp chí Nghiên cứu Hòa bình, quyển 49, số 1, trang 227-239, 2012 [tài liệu phải đăng ký] 

Các tổ chức thích ứng với biến đổi khí hậu

Báo cáo đánh giá các nghiên cứu và tài liệu về thích ứng của tổ chức với sự thay đổi của khí hậu và cho rằng hiện có ba phương pháp tiếp cận đang được áp dụng trong các nghiên cứu về sự thích ứng của các tổ chức gồm: tối đa hóa tiện nghi, hành vi và thể chế. Báo cáo cũng cho rằng các hoạt động ứng phó mang tính thích ứng của các tổ chức được quyết định bởi các yếu tố về nhận thức, đánh giá, thực hiện và sự học hỏi của các tổ chức.

Các tổ chức thích ứng với biến đổi khí hậu, Frans Berkhout, Tạp chí Biến đổi khí hậu, quyển 3, 2012, trang 91–106, 2012 [177 KB, PDF]

Xây dựng chính sách thích ứng biến đổi khí hậu trong bối cảnh không rõ ràng

Nghiên cứu thấy rằng không giống như kinh tế học tới giờ vẫn chưa có một phương pháp tiếp cận đơn giản dể hiểu tương đương trong các nghiên cứu về thích ứng để giải quyết với các yếu tố không rõ ràng. Bằng việc cho rằng dấu hiệu của các tác động của biến đổi khí hậu tương lai là không rõ ràng và không phải là các kết quả có thể xác định được và vượt ngoài phạm vi kiểm soát, nghiên cứu cho rằng có thể xây dựng các phương pháp tiếp cận về chính sách khí hậu rõ ràng.

Xây dựng chính sách thích ứng biến đổi khí hậu trong bối cảnh không rõ ràng, Leo Dobes, Trung tâm Chính sách và Kinh tế học Khí hậu, Tài liệu nghiên cứu 1201, Trường Kinh tế học và Chính phủ Crawford, Đại học Quốc gia Úc (ANU), Canberra, Úc, 2012 [658 KB, PDF]

Lão hóa, môi trường xây dựng và thích ứng với biến đổi khí hậu

Tài liệu xác định độ nhậy và khả năng thích ứng nói chung của người lớn tuổi đối với việc tiếp xúc với biến đổi khí hậu và khả năng thích ứng với môi trường xây dựng để cải thiện tính dễ bị tổn thương của nhóm người này trước biến đổi khí hậu. Tài liệu nghiên cứu hoạt động ứng phó của Úc đối với biến đổi khí hậu và già hóa dân số, thấy rằng các vấn đề này đã được giải quyết riêng biệt mà chưa chú trọng nhiều đến các tác động kép mà các vấn đề này tác động lẫn nhau.

Lão hóa, môi trường xây dựng và thích ứng với biến đổi khí hậu, Tracie Harvison, Rachelle Newman & Bruce Judd, Tài liệu thảo luận ACCARNSI (Mạng lưới Nghiên cứu Thích ứng Biến đổi Khí hậu cho Tái định cư và Cơ sở hạ tầng của Úc), Cơ quan Nghiên cứu Thích ứng Biến đổi Khí hậu Quốc gia (NCCARF), tháng 10 năm 2011 [1.18 MB, PDF]

Hội nghị biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng – Hà Nội, Việt Nam

Hội nghị sẽ được tổ chức tại Hà Nội, Việt Nam từ ngày 16-22 tháng 4 năm 2012. Các bên liên quan và các nhà hoạt động thực tiễn sẽ nhóm họp tại hội nghị nhằm thảo luận và chia sẻ các kiến thức về lập kế hoạch và thực tiễn thích ứng dựa vào cộng đồng (CBA) của các địa phương khác nhau tại các nước đang phát triển. Hạn nộp tham luận hội nghị ngày 30 tháng 3 năm 2012.

Hội nghị Thích ứng Biến đổi Khí hậu dựa vào Cộng đồng lần thứ 6, Trung tâm Phòng chống Thiên tai (DMC), Hà Nội, Việt Nam, 16 – 22 tháng 4, 2012

Viện Nautilus và các cơ quan thông tin liên kết

Đăng ký nhận bản tin: http://www.nautilus.org/mailing-lists/sign-up-for-mailing-lists

Để biết thêm thông tin hoặc thông báo không tiếp tục nhận bản tin, vui lòng liên hệ chủ biên, Saleem Janjua: adaptnet@rmit.edu.au

Giáo sư Darryn McEvoy, Giám đốc Chương trình, Chương trình Thích ứng với Biến đổi Khí hậu, Đại học RMIT

Giáo sư Peter Hayes, Đồng sáng lập kiêm Giám đốc Điều hành, Viện An ninh và Bền vững Nautilus

Saleem Janjua, Chủ biên bản tin AdaptNet