AdaptNet ngày 3 tháng 4 năm 2012

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"AdaptNet ngày 3 tháng 4 năm 2012", Vietnamese Edition, April 03, 2012, https://nautilus.org/adaptnet/vietnamese-edition/adaptnet-ngay-3-thang-4-nam-2012/

  1. Hướng tới một khuôn khổ pháp lý cho thích ứng ở vùng biển
  2. Biến đổi khí hậu và Di dân – Khu vực Châu Á Thái Bình Dương
  3. Quản lý rủi ro từ thiên tai và các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt
  4. Báo cáo viễn cảnh môi trường đến năm 2050 của OECD
  5. Thích ứng và ngành nước tại các khu đô thị của Úc
  6. Hội nghị quản trị hệ thống trái đất 2013 tại Tokyo

Hướng tới một khuôn khổ pháp lý cho thích ứng ở vùng biển

Tài liệu trình bày cụ thể các giải pháp ứng phó trên phương diện chính sách, lập pháp và pháp luật tại Hà Lan, Anh và Úc. Tài liệu đưa ra và thảo luận các yếu tố của các khuôn khổ quốc gia và quốc tế cần thiết cho việc thích ứng hiệu quả, đồng thời đưa ra kết luật rằng hiện cần phải có một phương pháp tiếp cận lồng ghép cho các luật và quy định về thích ứng cho vùng biển để đặt nền tảng cho chiến lược lâu dài bắt buộc.

Hướng tới một khuôn khổ luật pháp cho thích ứng ở vùng biển: Đánh giá các bước đầu tiên tại Châu Âu và Úc,  Jonathan Verschuuren và Jan McDonald, Tài liệu cho Hội nghị chuyên đề ‘Quản trị về thích ứng’, Amsterdam, ngày 22-23 tháng 3, 2012 [333 KB, PDF]

Biến đổi khí hậu và Di dân – Khu vực Châu Á Thái Bình Dương

Báo cáo đưa ra kết luận của dự án hỗ trợ kỹ thuật do ADB tài trợ nhằm xây dựng các hoạt động ứng phó về mặt chính sách với vấn đề di dân nảy sinh do các yếu tố khí hậu. Báo cáo là nỗ lực quan trọng ban đầu nhằm xác định chính sách và các hoạt động ứng phó khác trước các tác động của các sự kiện môi trường đối với hoạt động dịch chuyển của con người trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và di dân tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, Báo cáo cuối cùng, Ngân hàng Phát triển Châu Á,  Philippines, 2012 [4.00 MB, PDF]

Quản lý rủi ro từ thiên tai và các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt

Báo cáo là kết quả của hoạt động nghiên cứu chung đa lĩnh vực giữa các nhà khoa học nghiên cứu về các yếu tố vật lý của biến đổi khí hậu, các nhà khoa học chuyên ngành về tác động, thích ứng và tính dễ bị tổn thương và các chuyên gia về quản lý rủi ro thiên tai. Báo cáo cũng xem xét các khía cạnh xã hội và vật lý của các sự kiện thiên tai liên quan đến thời tiết và khí hậu, xem xét và cân nhắc các cơ hội quản lý rủi ro ở cấp địa phương và quốc tế.

Quản lý rủi ro từ thiên tai và các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt để nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu (SREX), Báo cáo đặc biệt của Ban Liên Chính phủ về Biến đổi Khí hậu, Christopher B. Field và cộng sự (chủ biên), Ban Liên Chính phủ về Biến đổi Khí hậu, 2012 [44 MB, PDF]

Báo cáo viễn cảnh môi trường đến năm 2050 của OECD

Báo cáo tập trung vào 4 lĩnh vực đòi hỏi phải có sự quan tâm cấp bách gồm: biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học, nước sạch và tác động của ô nhiễm tới sức khỏe. Căn cứ vào các dự đoán điển hình, báo cáo vẽ ra một bức tranh toàn cảnh về môi trường vào năm 2050. Báo cáo chú trọng vào các xu hướng nhân khẩu học và kinh tế tới năm 2050 và những tác động có thể trong tương lai đối với môi trường nếu thế giới không lựa chọn các chính sách xanh tham vọng hơn.

Báo cáo viễn cảnh môi trường đến năm 2050 của OECD: Hậu quả của việc không hành động, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế-OECD, 2012

Thích ứng và ngành nước tại các khu đô thị của Úc

Báo cáo được cấu trúc thành 3 chủ đề với các rủi ro và thách thức chính được xác định cho mỗi chủ đề đồng thời các hoạt động thích ứng cũng được đề xuất cho từng chủ đề. Báo cáo tóm tắt các hoạt động này và nêu bật các cơ hội để tăng cường năng lực sẵn sàng của ngành nước của các khu đô thị cho tình trạng biến đổi khí hậu hiện tại và tương lai. Báo cáo đưa ra kết luận rằng các thành phố và thị trấn của Úc cần thêm các nguồn nước bền vừng và độc lập với khí hậu.

Thích ứng với biến đổi khí hậu và ngành nước tại các khu đô thị của Úc, Báo cáo đặc biệt số 27, Hiệp hội ngành Nước của Úc, 2012 [3.36 MB, PDF]

Hội nghị quản trị hệ thống trái đất 2013 tại Tokyo

Hội nghị sẽ được tổ chức từ ngày 28-31 tháng 1 năm 2013 tại trụ sở chính Đại học Liên Hợp Quốc tại Tokyo, Nhật Bản. Các học giả và các nhà hoạt động thực tế từ các lĩnh vực khác nhau sẽ nhóm họp tại hội nghị nhằm giải quyết các mối liên hệ giữa các vấn đề về phân tích của cơ quan với cấu trúc trong quản trị hệ thống trái đất. Hạn cuối nhận bài tham luận ngày 1 tháng 7 năm 2012.

Mời nộp bài tham luận: Hội nghị quản trị hệ thông trái đất 2013 tại Tokyo, Viện Nghiên cứu Nâng cao, Đại học Liên Hợp Quốc (UNUIAS), Nhóm Nghiên cứu Kiến trúc Quản trị Môi trường Quốc tế và Viện Công nghệ Tokyo, 2012

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ chủ biên, Saleem Janjua:adaptnet@rmit.edu.au

Viện Nautilus và các cơ quan thông tin liên kết

Để đăng ký nhận bản tin: http://www.nautilus.org/mailing-lists/sign-up-for-mailing-lists

Giáo sư Darryn McEvoy, Giám đốc Chương trình, Chương trình Thích ứng với Biến đổi Khí hậu, Đại học RMIT

Giáo sư Peter Hayes, Đồng sáng lập kiêm Giám đốc Điều hành, Viện An ninh và Bền vững Nautilus

Tiến sĩ Saleem Janjua, Chủ biên bản tin AdaptNet

AdaptNet là bản tin được xuất bản 2 tuần một lần của Chương trình Thích ứng với Biến đổi Khí hậu thuộc Viện Nghiên cứu các Thành phố Toàn cầu, Đại học RMIT, Melbourne, Úc. Bản tin được xuất bản với sự hợp tác của Viện An ninh và Bền vững.