AdaptNet ngày 2 tháng Bảy năm 2013

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"AdaptNet ngày 2 tháng Bảy năm 2013", Vietnamese Edition, July 02, 2013, https://nautilus.org/adaptnet/vietnamese-edition/adaptnet-ngay-2-thang-bay-nam-2013/

  1. Hướng dẫn giám sát và đánh giá khả năng thích ứng của vùng duyên hải
  2. Tác động của các thành tựu giáo dục đối với tính nhạy cảm với những rủi ro do biến đổi khí hậu
  3. Rủi ro cho cộng đồng và những thách thức đối với khả năng thích ứng biến đổi khí hậu
  4. Nâng cao khả năng thích ứng liên ngành cho định cư ven biển
  5. Họp bàn về việc thích ứng biến đổi khí hậu
  6. Hội nghị Phát triển và Kinh doanh Bền vững Khu vực Châu Á

 

Hướng dẫn giám sát và đánh giá khả năng thích ứng của vùng duyên hải

Đối với chính quyền địa phương trong khu vực dọc bờ biển Australia, vấn đề liên quan đến khả năng thích ứng của vùng duyên hải đối với biến đổi khí hậu ngày càng trở nên quan trọng hơn, đặc biệt là khi họ tiến hành giải quyết các tác động của biến đổi khí hậu nhằm giảm tính nhạy cảm đối với các hiện tượng thời tiết cực đoan. Đồng thời, hướng dẫn này không chỉ cung cấp nền tảng cơ bản cho công tác giám sát và đánh giá các chiến lược và các hoạt động thực tiễn để thích ứng với biến đổi khí hậu của chính quyền địa phương tại các khu vực ven biển mà còn tạo điều kiện đánh giá các kế hoạch, hoạt động triển khai và tiến độ thực hiện các giải pháp thích ứng hiệu quả nhất.

Hướng dẫn giám sát và đánh giá khả năng thích ứng của vùng duyên hải. Ưu tiên các giải pháp thích ứng và phát triển của vùng duyên hải cho chính quyền địa phương, Robert B. Mangoyana và cộng sự, Cục Biến đổi Khí hậu và Tiết kiệm Năng lượng, Chính phủ Australia, 2013 [847 KB, PDF].

Tác động của các thành tựu giáo dục đối với tính nhạy cảm với những rủi ro do biến đổi khí hậu

Bài viết này giúp nghiên cứu liệu các hoạt động giáo dục có làm nâng cao đáng kể khả năng ứng phó đối với biến đổi khí hậu cũng như liệu các hoạt động này có thể cải thiện khả ứng phó của người dân trước các rủi ro khí hậu nói chung hay không. Bên cạnh đó, bài viết này cũng cho thấy dự báo về dân số theo độ tuổi, giới tính, trình độ học vấn tính đến năm 2050, từ đó cung cấp một công cụ phù hợp hỗ trợ dự đoán khả năng thích ứng của xã hội trong tương lai dựa trên các chương trình giáo dục thay thế kết hợp cùng các chính sách khác.

Tác động của các thành tựu giáo dục đối với tính nhạy cảm với những rủi ro do biến đổi khí hậu, Erich Striessnig, Wolfgang Lutz và Anthony G. Patt, Sinh thái và Xã hội, tập 18, số tháng 01, 2013.

Rủi ro cho cộng đồng và những thách thức đối với khả năng thích ứng biến đổi khí hậu

Bài báo trình bày các mô hình mới nổi trong hoạt động nghiên cứu và lập kế hoạch giúp kết hợp công tác quản lý của chính phủ về hoạt động hợp tác với quản lý hoạt động phòng ngừa. Ngoài ra, lồng ghép 2 mô hình lại với nhau sẽ tạo ra một cách tiếp cận mới cho việc lập kế hoạch để đồng thời xây dựng hướng dẫn chiến lược cho các quyết định hiện tại nhằm đạt được mục tiêu thích ứng trong tương lai, và thiết lập mạng lưới hỗ trợ của các bên liên quan. Bài viết này đưa ra các khuyến nghị về việc chuyển đổi sang kế hoạch dựa vào những chính sách linh hoạt, sự giám sát, biện pháp cải tiến và các thông tin phản hồi.

Rủi ro cho cộng đồng và những thách thức đối với khả năng thích ứng biến đổi khí hậu: Philip Berke và Ward Lyles, Tạp chí về chính sách phát triển và nghiên cứu, tập 15, số tháng 01, 2013 [650 KB, PDF].

Nâng cao khả năng thích ứng liên ngành cho việc định cư ven biển

Bài viết nghiên cứu những lợi ích và thách thức về khả năng thích ứng liên ngành để giải quyết biến đổi khí hậu ở vùng ven biển, đồng thời mô tả cách thức xây dựng các chính sách và chương trình như một bộ phận của SEQCARI (Sáng kiến ​​nghiên cứu khả năng thích ứng khí hậu của vùng Đông Nam Queensland). Bài viết thảo luận về những yếu tố cân nhắc chính có thể công bố sự phát triển và đánh giá các chính sách và chương trình liên ngành về khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu tại các khu vực duyên hải có tốc độ đô thị hóa cao.

Nâng cao khả năng thích ứng liên ngành cho việc định cư ven biển: Những hiểu biết sâu sắc từ Đông Nam Queensland, Australia, S. Serrao-Neumann và cộng sự, Thay đổi Môi trường Khu vực, truy cập mở, DOI 10.1007/s10113-013-0442-6, 2013 [449 KB, PDF].

Họp bàn về khả năng thích ứng biến đổi khí hậu

Báo cáo này sẽ là công cụ hữu ích cho các tổ chức, các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý và các nhà nghiên cứu của Úc trong giải pháp khoa học về thích ứng với biến đổi khí hậu. Đồng thời, cũng khẳng định rằng mặc dù có các hành động từ nhiều công ty quốc tế và xuyên quốc gia nhưng rõ ràng rằng các công ty Australia dù đang rất nỗ lực để thúc đẩy khả năng thích ứng với các tác động của biến đổi khí hậu, nhưng vẫn lại có dấu hiệu ngưng trệ lại bởi những suy nghĩ về lợi ích ngắn hạn, rủi ro chính trị bất ổn và văn hóa doanh nghiệp bị biến động và gián đoạn.

Họp bàn về khả năng thích ứng biến đổi khí hậu, Gareth Johnston, Donovan Burton và Mark Baker-Jones, Cơ sở Nghiên cứu Sự thích ứng về Biến đổi Khí hậu Quốc gia (NCCARF), Gold Coast, Australia, 2013 [1.80 MB, PDF].

Hội nghị Phát triển và Kinh doanh Bền vững Khu vực Châu Á

Tiếp nối thành công từ năm ngoái, Hội nghị năm 2013 về Phát triển Bền vững và Kinh doanh Khu vực Châu Á, sẽ được tổ chức tại Bangkok, Thái Lan, trong tháng 11 năm 2013 cung cấp một nền tảng cho các đối thoại trao đổi học thuật và ứng dụng giữa rất nhiều các bên liên quan có quan tâm đến những thách thức liên tục trong việc nâng cao các chương trình phát triển và kinh doanh bền vững: con người, hành tinh và tăng trưởng.

Hội nghị Phát triển và Kinh doanh Bền vững Khu vực Châu Á, Đại học Oxford – Bộ Phát triển Quốc tế (Vương quốc Anh), Đại học Donimican California – Trường Kinh doanh và Quản lý (Hoa Kỳ), Đại học Illinois Chicago – Viện Khoa học Môi trường và Chính sách (Hoa Kỳ), và Viện Quản lý Quốc tế (Ấn Độ), Bangkok, Thái Lan, ngày 4 – 6 tháng 11 năm 2013.

 

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ Saleem Janjua: adaptnet@rmit.edu.au

Để đăng ký nhận bản tin và để thông báo ngừng nhận bản tin:

http://www.nautilus.org/mailing-lists/sign-up-for-mailing-lists

Giáo sư Darryn McEvoy, Giám đốc Chương trình, Chương trình Thích ứng với Biến đổi Khí hậu, Đại học RMIT

Giáo sư Peter Hayes, Đồng sáng lập kiêm Giám đốc Điều hành, Viện An ninh và Bền vững Nautilus

Tiến sĩ Saleem Janjua, Chủ biên Bản tin AdaptNet

AdaptNet là bản tin miễn phí xuất bản hai tuần một lần được biên soạn bởi Chương trình Thích ứng với Biến đổi Khí hậu thuộc Viện Nghiên cứu các Thành phố Toàn cầu, Đại học RMIT, Melbourne, Úc. Bản tin được xuất bản với sự hợp tác của Viện An ninh và Bền vững Nautilus.


Leave a Reply

Your email address will not be published.