AdaptNet ngày 17 tháng 4 năm 2012

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"AdaptNet ngày 17 tháng 4 năm 2012", Vietnamese Edition, April 17, 2012, https://nautilus.org/adaptnet/vietnamese-edition/adaptnet-ngay-17-thang-4-nam-2012/

  1. Rủi ro về biến đổi khí hậu vùng biển tại Úc
  2. Hướng dẫn quản lý rủi ro lũ lụt tại khu đô thị phức hợp
  3. Một môi trường tốt hơn cho quản lý rủi ro thiên tai
  4. Đánh giá tính dễ bị tổn thương như một tác nhân quan trọng cho hoạt động học tập xã hội
  5. Thích ứng và ngành nước tại các khu đô thị của Úc
  6. Diễn đàn Đô thị Thế giới (WUF6)  – Naples

Rủi ro về biến đổi khí hậu vùng biển tại Úc

Báo cáo thảo luận các chính sách phổ biến nhất nhằm giải quyết các rủi ro về biến đổi khí hậu ở các vùng biển (CCC). Báo cáo so sánh vai trò và trách nhiệm về việc quản lý rủi ro CCC và việc ra các quyết định, đồng thời xem xét các phương thức quản lý các rủi ro CCC đối với các khu định cư hiện tại trên toàn nước Úc. Kết luận của báo cáo đề xuất các khu vực có thể áp dụng một phương thức tiếp cận quốc gia.

Rủi ro về biến đổi khí hậu – Ứng phó về luật pháp và chính sách tại Úc, Meredith Gibbs và Tony Hill, Sở Biến đổi Khí hậu và Hiệu năng, Liên bang Úc, 2011 [2.06 MB, PDF]

Hướng dẫn quản lý rủi ro lũ lụt tại khu đô thị phức hợp

Nội dung của hướng dẫn trình bày về các nguyên nhân, khả năng và tác động của lũ lụt. Hướng dẫn đưa ra đề xuất một phương thức tiếp cận phức hợp để quản lý các rủi ro về lũ lụt kết hợp với việc lựa chọn và phối hợp các biện pháp về cấu trúc, quản lý các rủi ro thiên tai bằng các công trình xây dựng nhân tạo và phương pháp quản lý phi cấu trúc. Báo cáo thảo luận các cách thức mà các biện pháp này có thể được cung cấp tài chính và thực hiện đồng thời có được sự tham gia của tất cả các đối tác liên quan.

Các thành phố và lũ lụt: Hướng dẫn quản lý rủi ro lũ lụt tại các khu đô thị phức hợp cho thế kỷ 21, Abhas K Jha, Robin Bloch và Jessica Lamond, Ngân hàn Quốc tế về Tái thiết và Phát triển/Ngân hàng Thế giới, 2012 [13.7 MB, PDF]

Một môi trường tốt hơn cho quản lý rủi ro thiên tai

Báo cáo nêu bật những bước phát triển gần đây trong việc sử dụng các thông tin về khí hậu để cải thiện các phương thức sinh kế và cứu mạng sống của người dân. Báo cáo nghiên cứu kỹ lưỡng các nhu cầu và năng lực của cộng đồng nhân đạo và đánh giá các loại sản phẩm thông tin liên quan đến khí hậu có thể giúp thông báo giảm thiểu rủi ro thiên tai và phát triển các quá trình đưa ra quyết định.

Một môi trường tốt hơn cho quản lý rủi ro thiên tai, Molly E. Hellmuth và cộng sự (chủ biên), Viện Nghiên cứu Quốc tế về Khí hậu và Xã hội, 2011 [5.98 MB, PDF]

Đánh giá tính dễ bị tổn thương như một tác nhân quan trọng cho hoạt động học tập xã hội

Tài liệu tìm hiểu giá trị của tính dễ bị tổn thương/đánh giá rủi ro trong quá trình lập kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu như là một tác nhân quan trọng trong việc học tập qua nghiên cứu 4 nghiên cứu điển hình tại Đông Nam Úc. Báo cáo nhấn mạnh cần có sự ghi nhận và hiểu biết rõ ràng hơn về vai trò quan trọng của việc học tập xã hội trong đánh giá tính dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu và lập kế hoạch thích ứng một cách rộng hơn.

Đánh giá tính dể bị tổn thương trước biến đổi khí hậu như một tác nhân quan trọng cho hoạt động học tập xã hội: 4 nghiên cứu điển hình tại Đông Nam Úc, Yuen, E.J., Stone Jovicich, S., Preston, B.L., Chiến lược Thích ứng và Giảm nhẹ cho Biến đổi Toàn cầu, 2012 [ấn bản phải đăng ký]

Thích ứng và ngành nước tại các khu đô thị của Úc

Báo cáo được cấu trúc thành 3 chủ đề với các rủi ro và thách thức chính được xác định cho mỗi chủ đề đồng thời các hoạt động thích ứng cũng được đề xuất cho từng chủ đề. Báo cáo tóm tắt các hoạt động này và nêu bật các cơ hội để tăng cường năng lực sẵn sàng của ngành nước của các khu đô thị cho tình trạng biến đổi khí hậu hiện tại và tương lai. Báo cáo đưa ra kết luận rằng các thành phố và thị trấn của Úc cần thêm các nguồn nước bền vừng và độc lập với khí hậu.

Thích ứng với biến đổi khí hậu và ngành nước tại các khu đô thị của Úc, Báo cáo đặc biệt số 27, Hiệp hội ngành Nước của Úc, Greensborough, Victoria, Úc, tháng 3 năm 2012 [1.21 MB, PDF]

Diễn đàn Đô thị Thế giới (WUF6)  – Naples

Phiên họp lần thứ 6 của Diễn đàn Đô thị Thế giới (WUF6) sẽ diễn ra tại thành phố Naples (Ý) từ ngày 2-6 tháng 9 năm 2012. Chủ đề ‘Đô thị Tương lai’ của diễn đàn nhắc cho chúng ta về tốc độ đô thị hóa nhanh chóng của thế giới. Với hơn 1/2 dân số toàn cầu hiện đang sinh sống tại các thị trấn và thành phố, và các dự đoán hiện giờ cho thấy các thành phố sẽ là nơi sinh sống của 2/3 dân số kể từ một thế hệ nữa tính từ bây giờ. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của diễn đàn dưới đây.

Diễn đàn Đô thị Thế giơi (WUF6), Chương trình Định cư Con người của Liên Hợp Quốc, (UNHABITAT), Nairobi, Kenya, từ ngày 2-6 tháng 9 năm 2012

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ chủ biên, Saleem Janjua: adaptnet@rmit.edu.au

Viện Nautilus và các cơ quan thông tin liên kết

Để đăng ký nhận bản tin: http://www.nautilus.org/mailing-lists/sign-up-for-mailing-lists

Giáo sư Darryn McEvoy, Giám đốc Chương trình, Chương trình Thích ứng với Biến đổi Khí hậu, Đại học RMIT

Giáo sư Peter Hayes, Đồng sáng lập kiêm Giám đốc Điều hành, Viện An ninh và Bền vững Nautilus

Tiến sĩ Saleem Janjua, Chủ biên bản tin AdaptNet

AdaptNet là bản tin được xuất bản 2 tuần một lần của Chương trình Thích ứng với Biến đổi Khí hậu thuộc Viện Nghiên cứu các Thành phố Toàn cầu, Đại học RMIT, Melbourne, Úc. Bản tin được xuất bản với sự hợp tác của Viện An ninh và Bền vững.