Ngày 8 tháng 4 năm 2008

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"Ngày 8 tháng 4 năm 2008", ADAPTNet Vietnamese Edition, April 08, 2008, https://nautilus.org/adaptnet/ngay-8-thang-4-nam-2008/

Ngày 8 tháng 4 năm 2008

1. Nông nghiệp Thích ứng với Biến đổi Khí hậu trong tương lai

Bài viết này liệt kê nhiều sự lựa chọn có tính khả thi cho hệ thống cây trồng và vật nuôi, rừng và thủy sản. Bài viết sử dụng cơ sở lý luận về năng suất cây trồng như là một ví dụ để đánh giá lợi ích của việc thích ứng. Bài viết đề xuất một số định hướng nhằm giúp cho việc áp dụng những lựa chọn đánh giá về mặt kỹ thuật thành những hành động mang tính thực tiễn cao hơn.

Nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, Mark Howden và các cộng sự, Vol. 104, No. 50, Các bài viết của Viện Hàn lâm khoa học quốc gia Hoa Kỳ (PNSA), Hoa Kỳ, tháng 12 năm 2007

2. Sức khỏe, Thách thức Môi trường và Phát triển Đô thị

Bài viết này đánh giá sức khỏe đô thị tại các nước có thu nhập trung bình và thấp, đề cập đến hai vấn đề môi trường chính: các vấn đề sức khỏe môi trường địa phương lâu dài (thiếu hụt nhà ở, công trình vệ sinh, nước); những vấn đề môi trường toàn cầu mới xuất hiện (biến đổi khí hậu). Bài viết kết hợp những vấn đề này với các khung chính sách liên quan nhằm đề xuất những chiến lược tốt nhất để giải quyết những vấn đề này.

Môi trường đô thị, Phúc lợi và Sức khỏe: Dịch chuyển những vấn đề đô thị thành những hành động có khả thi tại các nước có thu nhập trung bình và thu nhập thấp, Gordon McGranahan, Viện Môi trường và Phát triển Quốc tế (IIED), London, Vương quốc Anh, tháng 12 năm 2007 [PDF]

3. Hội nghị Biến đổi Khí hậu Bali 2007 – Tiếp tục cuộc hành trình!

Bài viết này đánh giá những tiến bộ đạt được tại Hội nghị Biến đổi Khí hậu Bali 2007 về Quỹ Thích ứng và kết luận đối với những thỏa thuận cho giai đoạn hậu 2010. Bài viết được đặt trong vị trí của các quốc gia tham gia thỏa thuận và kết luận rằng để đạt được những thành công trong tương lai cần có sự liên kết chặt chẽ giữa các nước phương Bắc và phương Nam liên quan đến việc hỗ trợ các nước đang phát triển thực hiện hành động.

Bali 2007: Tiếp tục cuộc hành trình! Những ấn tượng từ Hội nghị Biến đổi Khí hậu UN lần thứ 13, Benito Müller, Bài bình luận của Trường Oxford về Năng lượng và Môi trường Viện Nghiên cứu Năng lượng Oxford, Vương Quốc Anh, tháng 2 năm 2008 [PDF]

4. Nghiên cứu Thích ứng với Biến đổi Khí hậu tại Trung Quốc

Bài viết trình bày tổng quan ảnh hưởng khí hậu, tính dễ tổn thương, đánh giá thích ứng và các lựa chọn đã được thực hiện tại Trung Quốc cho đến nay. Bài viết cho thấy rằng những nghiên cứu về thích ứng đang chủ yếu ở giai đoạn nghiên cứu lý thuyết cơ bản. Bài viết này nhấn mạnh nhu cầu hợp tác quốc tế để thực hiện các nghiên cứu thích ứng với biến đổi khí hậu tại Trung Quốc.

Ảnh hưởng Biến đổi Khí hậu, Tính dễ tổn thương và Thích ứng ở Trung Quốc, Li Yue, Xiong Wei và Wu Yanjuan, Paper 6, BASIC Project, September 2007 [PDF] 

5. Tăng cường đoàn kết cộng đồng thông qua Quản lý Thiên tại dựa vào Cộng đồng tại Bangladesh 

Nghiên cứu này nhấn mạnh đến vào trò của Quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng (community-based disaster management – CBDM) làm tăng cường sự đoàn kết và năng lực (tại 10 cộng đồng thương xuyên  bị lũ lụt tại 6 huyện của các tỉnh Lalmonirhat, Kurigram, Sirajganj và Tangail) nhằm đối phó với lũ lụt hàng năm tại Bangladesh. Kết quả quan trọng của việc này là CBDM làm tăng cường nhận thức trong việc giảm rủi ro của các hiểm họa thiên tai.

Tăng cường tình đoàn kết của cộng đồng thông qua xây dựng năng lực và thiết lập các tổ chức quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng, nghiên cứu điển hình tại Bangladesh,  Vol. 1, No. 1, Xây dựng những Cộng đồng An toàn hơn tại Nam Á, tháng 01 năm 2008 [PDF]

6. Hội nghị Thích ứng của Rừng với Thay đổi khí hậu

Hội nghị sẽ diễn ra từ ngày 25-28 tháng 8 năm 2008 tại Umeå, Sweden. Hội nghị này tập trung vào thực trạng về kiến thức về những thay đổi đang diễn ra đối với quản lý và bảo vệ rừng. Thời hạn cuối cùng nộp tóm tắt bài viết: 20 tháng 4 năm 2008.

Hội nghị quốc tế – Thích ứng của rừng và Quản lý rừng trước sự thay đổi khí hậu nhấn mạnh về Sức khỏe của rừng: Khái quát khoa học, chính sách và thực tiễn, Trường Đại học Khoa học Nông nghiệp Thuy Điển, FAO và IUFRO, Thụy Điển 25-28 tháng 8 năm 2008