Ngày 7 tháng 4 năm 2009

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"Ngày 7 tháng 4 năm 2009", ADAPTNet Vietnamese Edition, April 07, 2009, https://nautilus.org/adaptnet/ngay-7-thang-4-nam-2009/

Ngày 7 tháng 4 năm 2009

  1. Tổn thương cho các hiểm họa thành phố ven biển – Clarence, Australia
  2. Các thành phố, sử dụng đất, và tình trạng chung toàn cầu
  3. Quy hoạch thích ứng cho British Columbia (BC)
  4. Khoảng cách thích ứng trong kiến thức và hành động – Đông Nam Á
  5. Thích ứng cho rừng và rừng cho thích ứng
  6. Hội nghị biến đổi khí hậu và chương trình nghị sự giữa Australia-New Zealand

Báo cáo đặc biệt: Giúp bạn thích ứng với biến đổi khí hậu – Megan Gawith

Tổn thương cho các hiểm họa thành phố ven biển – Clarence, Australia

Nghiên cứu cung cấp đánh giá sơ bộ về các rủi ro đối với các vùng ven biển cho viễn cảnh biến đổi khí hậu tại thời điểm hiện tại và những năm 2050 và 2100 tại 18 vùng ven biển ở thành phố Clarence (Tasmania, Australia). Nghiên cứu cũng khảo sát các lựa chọn quản lý thích ứng để ứng phó với các hiểm họa vùng ven biển vào thời điểm hiện tại và trong  tương lai.

Tác động biến đổi khí hậu lên các vùng ven biển Clarence, Hội đồng thành phố Clarence và Sở Biến đổi khí hậu, Liên bang Australia, Australia, tháng 12, 2008 [3.50 MB, PDF]

Thành phố, sử dụng đất, và tình trạng chung toàn cầu

Bài viết đưa ra đề xuất (sau khi xem xét quyết định từ hội thảo của công ty điện Genesis Power Ltd. v. Hội đồng quận Franklin) rằng các mô hình lý thuyết quan hệ quốc tế có thể thích ứng và thay thế để giải thích và dự đoán các hành vi của chính quyền địa phương trong vấn đề quản trị toàn cầu. Bài viết gợi ý rằng các chính quyền địa phương có thể sở hữu các sáng kiến mạnh để hành động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thành phố, sử dụng đất, và tình trạng chung toàn cầu: Nguồn gốc và công tác chính trị đô thị của biến đổi khí hậu, Katherine Trisolini và Jonathan Zasloff, Báo cáo nghiên cứu No. 08-22, Loạt báo cáo nghiên cứu về luật công và lý thuyết pháp lý, Trường luật UCLA, Đại học California, Los Angeles, USA, 2009 [139 KB, PDF]

Quy hoạch thích ứng cho British Columbia (BC)

Báo cáo tổng kết các nguyên tắc chủ đạo cho việc thích ứng với biến đổi khí hậu và thăm dò các thách thức cho British Columbia (BC) trong bối cảnh 9 vấn đề quan tâm hàng đầu ( ví dụ như đa dạng sinh học, cung cấp nước, thích ứng mùa màng). Báo cáo đề ra các giải pháp để chấp nhận các chiến lược ‘thích ứng thông minh’xuyên suốt các chức năng quản lý chính tại BC.

Thích ứng biến đổi khí hậu: Quy hoạch cho BC, Deborah Harford (chủ biên), Viện Thái bình cho các giải pháp khí hậu, Đại học Victoria, BC, Canada, tháng 11, 2008 [310 KB, PDF]

Khoảng cách thích ứng trong kiến thức và hành động

Nghiên cứu mô tả tình hình hiện tại của nghiên cứu thích ứng biến đổi khí hậu ở Đông Nam Á (SEA). Nghiên cứu thảo luận về các chiến lược thích ứng hiện tại trong khu vực. Nghiên cứu cũng xác định các vùng chủ yếu nơi mà các nghiên cứu trong khu vực có thể đóng góp đáng kể cho chính sách và các chương trình thực hiện cho thích ứng.

Thích ứng khí hậu ở châu Á: Khoảng trống về kiến thức và các vấn đề nghiên cứu ở Đông Nam Á, Bernadette P. Resurreccion, Edsel E. Sajor và Elizabeth Fajber, Thích ứng biến đổi khí hậu ở Đông Nam Á, ISET- Quốc tế và ISET-Nepal, Kathmandu, Nepal, 2008 [547 KB, PDF]

Thích ứng cho rừng và rừng cho thích ứng

Báo cáo xem xét hai khía cạnh qua lại – thích ứng cho các khu rừng nhiệt đới, và các khu rừng nhiệt đới cho thích ứng. Báo cáo kêu gọi thực hiện các biện pháp thích ứng để giảm tính tổn thương của các khu rừng và các cộng đồng phụ thuộc vào rừng mà sẽ trải nghiệm các sự xáo trộn liên quan đến biến đổi khí hậu như lũ lụt, hạn hán, cháy rừng và các thách thức môi trường khác. 

Đối mặt với tương lai không chắc chắn: Các khu rừng và con người có thể thích ứng với biến đổi khí hậu như thế nào, Bruno Locatelli và nnk., Viễn cảnh cho các khu rừng No. 5, Trung tâm nghiên cứu rừng quốc tế (CIFOR), Bogor, Indonesia, 2008 [1.38 MB, PDF]

Hội nghị biến đổi khí hậu và chương trình nghị sự giữa Australia-New Zealand

Hội nghị này sẽ diễn ra ở Melbourne, Australia từ ngày 24-26 tháng 8 năm 2009. Các chủ đề chính cho hội nghị bao gồm: phát triển chính sách trong nước và quốc tế để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh tại Copenhagen; nguồn tài chính cho sự chuyển đổi để giảm phát thải trong bối cảnh khủng hoảng tài chính toàn cầu; tin tức thực tế để hỗ trợ cho các công ty chuẩn bị cho các quy định mới về carbon.  

Hội nghị lần thứ 5 về biến đổi khí hậu và chương trình nghị sự giữa Australia-New Zealand, Trung tâm biến đổi khí hậu và chương trình nghị sự, Melbourne, Australia, 24-26 tháng 8, 2009

Báo cáo đặc biệt: Giúp đỡ bạn thích ứng với biến đổi khí hậu – Megan Gawith

Megan Gawith, cán bộ khoa học tại Chương trình tác động khí hậu của Vương quốc Anh (UKCIP) viết, “Phép thuật thích ứng cung cấp cho người sử dụng một phiên bản của Khung đánh giá Rủi ro, khung này đơn giản hơn và dễ tiếp cận hơn. Phép thuật chia sẻ cơ sở tri thức của Khung đánh giá Rủi ro và các khái niệm chủ yếu, được trình bày ở dạng “nhẹ hơn” và dạng hành động-định hướng mà sẽ giúp chuyển đổi từ lý thuyết sang các hành động thực tiễn. Phép thuật này có thể được mô tả như là công cụ hỗ trợ cho các quyết định chung mà bao trùm tất cả mọi phương diện của đánh giá rủi ro khí hậu và thích ứng trong một quá trình. Nó được thiết kế ứng dụng cho diện rộng các chuyên ngành đều có thể sử dụng được, từ những người quy hoạch kiến trúc thiết kế cho tòa nhà mới, tới các nhà quản lý đa dạng sinh học phát triển các chiến lược thích ứng khí hậu và có thể được áp dụng tương đương với một kế hoạch, dự án, chương trình hoặc chính sách. Nó cũng là việc nâng cao nhận thức và công cụ giáo dục có giá trị, và phục vụ như là cổng vào tới mọi thông tin và nguồn dữ liệu mà UKCIP đề nghị giúp đỡ các tổ chức thích ứng với biến đổi khí hậu.”

Phép thuật thích ứng của Chương trình tác động khí hậu của Vương quốc Anh: Giúp đỡ bạn thích ứng với biến đổi khí hậu, Megan Gawith, Báo cáo đặc biệt cho AdaptNet 09-02-S-Ad, 07 tháng 4 năm 2009