Ngày 6 tháng 5 năm 2008

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"Ngày 6 tháng 5 năm 2008", ADAPTNet Vietnamese Edition, May 06, 2008, https://nautilus.org/adaptnet/ngay-6-thang-5-nam-2008/

Ngày 6 tháng 5 năm 2008

1. Chính sách Biến đổi khí hậu ở Victoria – Định hướng chiến lược

Bài viết này cung cấp thông tin chung về chính sách thời tiết và hành động tại bang Victoria, đồng thời chỉ ra rằng bang Victoria đã làm gì để chính sách này được thực hiện. Bài viết xem xét các hướng chiến lược để đạt được mục tiêu của chính quyền bang Victoria nhằm giảm khí phát thải và thích ứng với ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

Cơ hội của khí hậu – Bài viết cho hội nghị thượng đỉnh bang Victoria về biến đổi khí hậu, Hội nghị thượng đỉnh Biến đổi khí hậu bang Vicroria, Văn phòng Nội các và Thống đốc bang Victoria, Melbourne, Australia, tháng 4 năm 2008 [PDF]

2. Chỉnh sửa nhà hiện có để đối phó với biến đổi khí hậu

Báo cáo này với mục đích thông tin và khuyến khích việc thích ứng của số lượng nhà ở hiện có nhằm đối phó với khí hậu trong tương lai. Bài viết đề cập đến môi trường sống của các cá nhân và các hiệp hội nhà ở bằng việc nhấn mạnh về khía cạnh bảo vệ tài nguyên nước, nước thải, rủi ro lũ lụt, và không khí. Báo cáo chỉ ra rằng có những giải pháp với chi phí hợp lý có tính thực tiễn cao để đạt được thích ứng với quy mô lớn.

Căn nhà của bạn với thay đổi khí hậu – Chỉnh sửa nhà ở hiện hành nhằm đi phó với biến đổi khí hậu, Nhóm biến đổi khí hậu ba khu vực và ARUP, London, Vương quốc Anh, tháng 2 năm 2008

3. Chặng đường khó khăn hướng tới một hiệp định có ý nghĩa về biến đổi khí hậu

Bài viết này tóm tắt những chặng đường mới đây và hiện nay của về sự chuyển biến trong chính trị thế giới đối với biến đổi khí hậu. Bài viết băn khoăn rằng vẫn còn nhiều rào cản (giảm nhẹ, thích ứng, tài chính và công nghệ) cần phải vượt qua cho đến khi chúng ta sẵn sàng cho một sự thống nhất toàn cầu có ý nghĩa thực sự về biến đổi khí hậu sau năm 2012.

Bali, Poznan, Copenhagen – Ba bước nhảy hướng tới một chất lượng mới của chính sách khí hậu? Christoph Bals, Tóm tắt bài viết, Germanwatch, Berlin, Germany, tháng 2 năm 2008 [PDF]

4. Thích ứng trong sản xuất kinh doanh với biến đổi khí hậu

Báo cáo này vạch ra phương pháp tiếp cận trong kinh doanh để thích ứng với những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Báo cáo xem xét những rủi ro trong sản xuất kinh doanh phải đối mặt với những ảnh hưởng vật lý của biến đổi khí hậu. Báo cáo trình bày khung cơ sở để đánh giá tính dễ tổn thưởng với những rủi ro trong quá trình vận hành doanh nghiệp, tiêu thụ sản phẩm, và môi trường kinh doanh rộng mở hơn.

Thích ứng với biến đổi khí hậu: Phương pháp tiếp cận trong kinh doanh, Frances G. Sussman và J. Randall Freed, Trung tâm Pew về biến đổi khí hậu toàn cầu, USA, tháng 4 năm 2008 [PDF]

5. Đánh giá tính dễ tổn thương của cộng đồng Taber, Alberta

Báo cáo này trình bày những phát triện trong một mục tiêu của dự án về thể chế thích ứng với biến đổi khí hậu (IACC). Báo cáo xem xét các đặc điểm (vị trí địa lý, lịch sử, ảnh hưởng kinh tế và dân số) của cộng đồng ở Taber, Alberta và thảo luận các kết quả của việc đánh giá tính dễ tổn thương.

Dự án thể chế thích ứng với biến đổi khí hậu SSHRC MCRI – Báo cáo về đánh giá tính dễ tổn thương của cộng động tại Taber, Alberta, Susana Prado, Chương trình hợp tác nghiên cứu vùng thích ứng vùng đồng bằng, Canada, tháng 3 năm 2008 [PDF]

6. Biến đổi khí hậu: Hội nghị về ảnh hưởng và hành động

Hội nghị này sẽ diễn ra từ ngày 09-11 tháng 01 năm 2009 tại Pune, Ấn Độ. Hội nghị đề cập nhiều chủ đề quan trọng như công nghệ, xã hội, dân tộc, và chính trị liên quan đến câu hỏi khó khăn của biến đổi khí hậu. Xin mời nộp bài tóm tắt vào ngày 08 tháng 5 năm 2008.

Hội nghị quốc tế về biến đổi khí hậu: Ảnh hưởng và Hành động, Viện Bharati Vidyapeeth về Giáo dục và nghiên cứu môi trường, Pune, Ấn Độ, 09-11 tháng 01 năm 2009.