Ngày 5 tháng 8 năm 2008

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"Ngày 5 tháng 8 năm 2008", ADAPTNet Vietnamese Edition, August 05, 2008, https://nautilus.org/adaptnet/ngay-5-thang-8-nam-2008/

Ngày 5 tháng 8 năm 2008

Ngày 5 tháng 8 năm 2008

Những ảnh hưởng sức khỏe và chiến lược thích ứng – Tây Úc; Quản lý phát triển đô thị – Quito châu Mỹ La Ting, Xi’an ở Trung Quốc và Hyderbad, Ấn Độ; Các nguyên tắc kiến trúc cho vận tải quốc tế; Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững – Châu Á Thái Bình Dương; Giải pháp công nghệ trên cơ sở cộng đồng; Quản lý rủi ro khí hậu cho ngành Năng lượng- Hội thảo; Diễn đàn chính sách: Xu thế đa dạng sinh học trong thời kỳ thích ứng với biến đổi khí hậu

  1. Những ảnh sức khoẻ và chiến lược thích ứng – Tây Úc
  2. Quản lý phát triển đô thị – Quito, Xi’an và Hyderbad
  3. Các nguyên tắc kiến trúc chi vận tải quốc tế
  4. Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững – Châu Á Thái Bình Dương
  5. Thích ứng- Giải pháp công nghệ trên cơ sở cộng đồng
  6. Quản lý rủi ro khí hậu cho ngành Năng lượng- Hội thảo

Diễn đàn chính sách: Xu thế đa dạng sinh học trong thời kỳ thích ứng với biến đổi khí hậu: Phê chuẩn bởi ban thư ký hội thảo Đa dạng sinh học- Jaime Webbe

1. Những ảnh hưởng sức khỏe và chiến lược thích ứng – Tây Úc

Báo cáo xác định những trường hợp dễ xảy ra có thể ảnh hưởng tới sức khoẻ ước tính về mặt “mức độ rủi ro” và “mức độ của khả năng phản ứng” hiện tại ở Tây Úc. Báo cáo cho thấy rằng có nhiều phương pháp thích ứng tiềm năng có thể giảm nhẹ ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sức khỏe con người ở vùng này.

Những ảnh hưởng sức khoẻ của Biến đổi khí hậu: Chiến lược thích ứng cho Tây Úc, Jeff Spickett, Helen Brown và Dianne Katscherian, Ban giám đốc sức khoẻ môi trường, Vụ Y tế, Chính phủ Tây Úc, 2008 [782 KB, PDF]

2. Quản lý phát triển đô thị – Quito, Xi’an và Hyderbad

Nghiên cứu cho thấy mô hình phát triển không gian đô thị tại ba vùng đô thị hạng trung: Quito ở Châu Mỹ Lating; Xi’an ở Trung Quốc; và Hyderabad ở Ấn Độ. Nghiên cứu nhằm tìm hiểu sự tích tụ phát triển nhanh chóng đã và đang thích ứng như thế nào về mặt chuyển đổi đất, sự cung cấp của cơ sở hạ tầng, tài chính công cộng và các vấn để môi trường liên quan.

Tìm hiểu quản lý phát triển đô thị: Nghiên cứu chuyên sâu từ ba thành phố – Quito, Xi’an và Hyderabad, Laszlo Lovei, Abha Joshi-Ghani, Mila Freire, Ban Phát triển đô thị, Tài chính, Kinh tế và Đô thị, Ngân hàng thế giới, ngày 16 tháng 6 năm  2008 [2.97 MB, PDF]

3. Các nguyên tắc kiến trúc cho vận tải quốc tế

Bài này thảo luận có hay không sự đình trệ chính sách khí hậu tồn tại đặt ra cơ hội để chỉ ra sự biến đổi khí hậu một cách chính thức. Bài này đề xuất sáu nguyên tắc kiến trúc như là trung tâm để mở phạm vi chung mà trách nhiệm cụ thể cho vận tải quốc tế. Bài này định tính hoá lợi nhuận và chi phí cho các nước tham gia, và thao luận về các vấn đề công bằng.

Kiến trúc cho sự giảm nhẹ, thích ứng và chuyển đổi công nghệ cho vận tải quốc tế: Toàn cầu và riêng biệt, Andre Stochniol, Bài cho dự án Harvard về thoả thuận khí hậu thế giới, Luân Đôn , Anh, tháng 7 năm 2008 [373 KB, PDF] 

4. Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững- Châu Á Thái Bình Dương

Bài này đề cập đến biến đổi khí hậu liên quan đến một số lĩnh vực của vùng Châu Á Thái Bình Dương bao gồm lâm nghiệp, năng lượng (nhiên liệu sinh học), quản lý chất thải, và nước ngầm cũng như thể chế và phát triển công nghiệp. Bài này đề xuất chiến lược khí hậu cần quan tâm đến nhu cầu của vùng và đưa ra những đề xuất chính sách nhằm tích hợp chính sách biến đổi khí hậu với phát triển bền vững.

Chính sách biến đổi khí hậu ở Châu Á-Thái Bình Dương: Cùng nhau hành động với Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững, IGES White Paper, Viện chiến lược môi trường toàn cầu-IGES, Nhật Bản, 2008 [3.22 MB, PDF]

5. Thích ứng- Giải pháp công nghệ dựa trên cơ sở cộng đồng

Thích ứng với những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đòi hỏi sự đổi mới và hợp tác. Cuốn sách giới thiệu khung chương trình công nghệ SSN có mô tả các bước cụ thể để giúp đỡ cộng đồng đối phó với những ảnh hưởng do biến đổi khí hậu. Độc giả có thể bắt đầu với những giải pháp công nghệ khác nhau cho sự thích ứng với biến đổi khí hậu bằng cách làm theo các bước trong cuốn sách.

Những giải pháp Công nghẹ dựa trên cơ sở cộng đồng: thích ứng với biến đổi khí hậu, Steve Thorne, Barry Kantor và Ijaz Hossain, Nam Nam Bắc (SouthSouthNorth) – SSN, Phố Cape, tháng 11 năm 2007 [2.23 MB, PDF]

6. Hội thảo quản lý rủi ro khí hậu cho ngành năng lương

Hội thảo (NATO hội thảo nghiên cứu tiến bộ (ARW): Thời tiết/quản lý rủi ro khí hậu cho ngành năng lượng) sẽ được tổ chức tại Lecce, Ý từ ngày 06 đến 10 tháng 10 năm 2008. Mục đích của hội thảo là xác định những tổn thương của ngành năng lượng trước các sự thay đổi mạnh của thời tiết trong bối cảnh thích ứng với biến đổi khí hậu. Các bản tóm tẳt cho báo cáo sẽ được nộp trước ngày 25 tháng 8 năm 2008.

NATO hội thảo nghiên cứu tiến bộ (ARW): Thời tiết/quản lý rủi ro khí hậu cho ngành năng lượng,  Khoa học NATO về chuương trình Hoà bình và An ninh, Lecce, Ý, Ngày 06-10 tháng 10 năm 2008

Xu thế đa dạng sinh học trong thời kỳ thích ứng với biến đổi khí hậu: Phê chuẩn bởi thư ký hội thảo Đa dạng sinh học- Jaime Webbe

Jaime Webbe, Nhân viên chương trình biến đổi khí hậu, vùng khô và bán ẩm ướt tại ban thư ký của hội nghị về đa dạng sinh học (CBD) cho biết, “trong khi những chương trình thích ứng quốc gia của quỹ hành động và thích ứng với các khung chương trình khác nhau đã chú ý đến đa dạng sinh học, những công cụ quy hoạc bảo tồn đa dạng sinh học và sử dụng bền vững vẫn chưa áp dụng thích đáng với các vấn đề do biến đổi khí hậu; Như một giải pháp, tiếp cận hệ sinh thái được xem là một công cụ trong hội nghị đa dạng sinh học (CBD) có thể đạt được sự tích hợp của vấn đề thích ứng giữa quy hoạch đa dạng sinh học và sự thực hiện của hội nghị đa dạng sinh học.”

Xu thế đa dạng sinh học trong thời kỳ thích ứng với biến đổi khí hậu: Phê chuẩn bởi ban thư ký hội thảo Đa dạng sinh học, Jaime Webbe, Diễn đàn chính sách Adaptnet 08-07-E-Ad, Ngày 05 tháng 8 năm 2008