Ngày 5 tháng 02 năm 2008

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"Ngày 5 tháng 02 năm 2008", ADAPTNet Vietnamese Edition, February 05, 2008, https://nautilus.org/adaptnet/ngay-5-thang-02-nam-2008/

Ngày 5 tháng 02 năm 2008

1. Đánh giá sự Thay đổi Cháy rừng do Thời tiếtĐông Nam Australia

Nghiên cứu này ước tính ảnh hưởng tiềm năng của thay đổi khí hậu đối với Đông Nam Australia. Nghiên cứu kết hợp mô phỏng từ hai mô hình thời tiết của CSIRO sử dụng hai bối cảnh phát thải khí nhà kính với quan sát thời tiết trong quá khứ để đánh giá sự thay đổi của cháy rừng do thời tiết trong khoảng thời gian 2020 đến 2050. Tác giả hy vọng rằng những người quản lý quy hoạch có thể sử dụng thông tin này trong chiến lược thích ứng phát triển.

Cháy rừng do thời tiết ở Đông Nam Australia: Xu hướng hiện nay và dự đoán ảnh hưởng thay đổi thời tiết, C. Lucas và các cộng sự, Cháy rừng CRC và Cục Khí tượng Australia, Viện Thời tiết, Australia, Tháng 12 năm 2007 [PDF]

2. Thay đổi khí hậu và Cung cấp nước ở các khu vực đô thị – California

Thay đổi khí hậu gây ra nhiều thách thức trong dài hạn cho Cơ quan Cung cấp nước đô thị California (CUWA) đối với khả năng đảm bảo nguồn cung cấp nước ở các khu vực đô thị. Báo cáo chỉ ra những ảnh hưởng mà thay đổi khí hậu dự kiến có thể ảnh hưởng tới tài nguyên nước, và những hành động đối với những người cung cấp nước sạch đã thực hiện để đảm bảo an ninh nguồn nước trong tương lai.

Thay đổi khí hậu và Tài nguyên nước đô thị: Đầu tư cho thực tế, Cơ quan cung cấp nước đô thị California (CUWA), California, tháng 12 năm 2007 [PDF]

3. An ninh quốc gia và sự đe dọa của Thay đổi Khí hậu

Báo cáo này (xây dựng dựa vào tham vấn với Ủy ban Tư vấn Quân sự) phát hiện ra rằng thay đổi khí hậu là mối đe dọa nghiêm trọng. Báo cáo đã chỉ ra rằng thay đổi khí hậu, an ninh quốc gia, và sự phụ thuộc năng lượng là các vấn đề liên quan với nhau của thách thức toàn cầu, đồng thời kêu gọi phải có hành động. Một trong những hành động này tập trung vào thích ứng.

An ninh Quốc gia và Hiểm họa của Thay đổi Khí hậu, An ninh và Thời tiết – The CNA Corporation, Virginia, Hoa Kỳ, 2007 [PDF]

4. Nguyên tắc của việc Quy hoạch Thích ứng với Thay đổi Khí hậu

Bài viết này tóm lược suy nghĩ hiện tại về quy hoạch thích ứng. Bài viết bắt đầu với sự giải thích các khái niệm cơ bản về thích ứng, miêu tả sự đa dạng của thích ứng trong nhiều bối cảnh, và thảo luận các điều kiện cần thiết để thích ứng có hiệu quả. Bày viết này khái quát những phương pháp tiếp cận chính đối với ảnh hưởng của thời tiết, đánh giá thích ứng với thời tiết và sự vận động theo thời gian.

Quy hoạch Thích ứng với Thay đổi Khí hậu: Khái niệm, Phương pháp đánh giá, và các bài học chủ yếu, – Bài báo khái quát, H.-M. Fussel, Hệ thống nghiên cứu tổng hợp đối với bền vững, Tạp chí Science and Springer, 2007 [PDF]

5. Ảnh hưởng thay đổi khí hậu đối với lợi ích của Công nghệ-SSTs 

Sử dụng nghiên cứu điển hình đối với năng suất ngô, bài viết này tập trong vào phân tích mối quan hệ giữa thay đổi khí hậu và động cơ của nông dân trồng ngô đối vơi Công nghệ Vị trí Riêng biệt (Site Specific Technologies – SSTs). Bài viết sử dụng mô hình kinh tế để ước lượng lợi nhuận của quản lý vị trí riêng biệt. Bài viết phân tích ảnh hưởng của thay đổi khí hậu tới lợi ích của Công nghệ Vị trí Riêng biệt.

Ảnh hưởng thay đổi khí hậu tới lợi ích của Công nghệ Vị trí Cụ thể, Robert Finger và Claude N. Gerwig, MPRA Bài viết No. 4792, Munich Personal RePEc Archive, tháng 12 năm 2007 [PDF]

6. Thích ứng với Thay đổi Khí hậu và Phát triển Khóa học ngắn hạn

Khóa học này được thiết kế cho những người muốn có được hiểu biết sâu hơn về các suy luận của thay đổi khí hậu đối với các nước đang phát triển và tiềm năng thích ứng. Khóa học phục vụ đối tượng là chuyên gia những người đang chịu trách nhiệm hoặt quan tâm đến phối hợp quản lý thay đổi khí hậu vào quy hoạch, dự án và chính sách phát triển.

Thay đổi khí hậu và Phát triển – Khóa học ngắn hạn, Nhóm phát triển Hải ngoại, Trường đại học East Anglia, Norwich, Vương quốc Anh, 01-12 tháng 9 năm 2008