Ngày 4 tháng 12 năm 2007

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"Ngày 4 tháng 12 năm 2007", ADAPTNet Vietnamese Edition, December 04, 2007, https://nautilus.org/adaptnet/ngay-4-thang-12-nam-2007/

Ngày 4 tháng 12 năm 2007

Ngày 4 tháng 12 năm 2007

Giải pháp thời tiết đối với nông thôn Australia; Sự lựa chọn và tiêu dùng nhiên liệu đối với ngành năng lượng Hoa Kỳ; Thay đổi môi trường và ứng xử của con người ở Trung Quốc; Đánh giá rủi ro của ngành nông nghiệp Indonesia; Tài liệu hướng dẫn quy hoạch phát triển; Hội nghị khí hậu Châu Âu.

1. Giải pháp thời tiết đối với nông thôn Australia

Báo cáo này hỗ trợ xem xét những vấn đề tiềm năng và những ưu tiên cho doanh nghiệp và cộng đồng nông thôn trong hành động đối với thay đổi khí hậu. Báo cáo tập trung vào những triển vọng của khu vực nông thôn Australia để trở thành những nhà cung cấp dịch vụ có giá trị cao ở ba lĩnh vực gồm: cung cấp năng lượng và điện sạch; phát huy các biện pháp giảm nhẹ trong nông nghiệp và giảm các khí nhà kính; và hỗ trợ quyền sở hữu môi trường trên đất đai tư nhân.

Giải pháp thời tiết đối với nông thôn Australia, Steve Hatfield-Dodds và các cộng sự, Đánh giá sơ bộ của Liên minh nông nghiệp Australia về thay đổi khí hậu, CSIRO Hệ sinh thái bền vững, Canberra, Australia, tháng 10 năm 2007 [PDF]

2. Sự lựa chọn và tiêu dùng nhiên liệu đối với ngành năng lượng Hoa Kỳ

Bài nghiên cứu này ước tính mô hình lựa chọn của lượng cầu năng lượng bằng việc sử dụng lý thuyết lựa chọn rời rạc đa biến. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng cả hai sự lựa chọn nhiêu liệu và cầu điều kiện của năng lượng theo từng loại nhiên liệu là nhạy cảm theo thời tiết, đặc biệt là đối với nhiệt độ. Bài nghiên cứu này phân tích ảnh hưởng phúc lợi của thay đổi khí hậu đối với ngành năng lượng và thảo luận xem người tiêu dùng có thể thích ứng như thế nào với thay đổi khí hậu.

Thích ứng với thay đổi khí hậu: Nghiên cứu sự lựa chọn và tiêu dùng nhiên liệu đối với ngành năng lượng Hoa Kỳ, Erin T. Mansur, Robert Mendelsohn và Wendy Morrison, Trường quản lý Yale và NBER, tháng 10 năm 2007 [PDF]

3. Thay đổi môi trường và ứng xử của con người ở Trung Quốc

Nghiên cứu này đề xuất ba mô hình liên quan đến thay đổi môi trường với dịch chuyển thích ứng của con người tại khu vực đất khô ở Trung Quốc: sự dịch chuyển trên diện rộng các loại thức ăn của súc vật có thể liên quan đến việc giảm các nguồn tài nguyên quan trọng; thuần hoá cây kê được bắt đầu đối với cây kê tự nhiên tại khu vực giáp ranh phía bắc; và hoang mạc hoá đang gia tăng tại một số khu vực khô hạn ở Trung Quốc vào quý tư trong năm. Bài viết này cũng đề xuất nhiều phương pháp kiếm định những mô hình này.

Thay đổi thời tiết ở trung Á trong những tháng cuối năm và ứng xử của con người, David B. Madsen và Robert G. Elston, Tạp chí khoa học phát triển quý tư, Volume 9, Elsevier, Amsterdam, 2007 [PDF]

4. Đánh giá rủi ro ngành nông nghiệp Indonesia

Nghiên cứu này sử dụng cơ sở lý luận về đánh giá rủi ro để xem xét ảnh hưởng tiềm năng của các hiện tượng El Nino và thay đổi tự nhiên đối với ngành lúa gạo năm 2050 với điều kiện thay đổi khí hậu. Nghiên cứu tập trung vào hai khu vực sản xuất lúa gạo chính; Java và Bali. Nghiên cứu này chỉ ra nhu cầu cần có chiến lược thích ứng cho ngành lúa gạo Indonesia; bao gồm cả việc đầu tư các hồ chức nước, các cây trồng chịu hạn, đa dạng hoá mùa vụ và hệ thống cảnh báo sớm.

Đánh giá rủi ro của thay đổi và biến đổi khí hậu đối với ngành nông nghiệp Indonesia, Rosamond L. Naylor và các cộng sự, Viện hàn lâm quốc gia Hoa kỳ , Vol. 104, No. 19, tháng 5 năm 2007 [PDF]

5. Tài liệu hướng dẫn quy hoạch phát triển

Tài liệu này giúp cho các cơ quan của USAID và các đối tác phát triển khác hiểu, phân tích và hành động đối với những ảnh hưởng tiềm năng của thay đổi khí hậu với các thách thức phát triển; đồng thời xây dựng phương pháp tiếp cận hiệu quả để giải quyết những thách thức này. Tài liệu này sắp xếp sáu bước của quá trình đánh giá tiềm năng của thay đổi khí hậu ảnh hưởng tới nỗ lực phát triển và các đối tượng hưởng lợi trong việc xác định phương pháp tiếp cận thay thế với phát triển thích hợp hơn với thời tiết

Thích ứng với biến động và thay đổi khí hậu: Tài liệu hướng dẫn cho quy hoạch phát triển, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, tháng 8 năm 2007 [PDF]

6. Hội nghị khí hậu Châu Âu Rovigo 2008

Hội nghị Rovigo 2008 sẽ được tổ chức từ ngày 02-04 tháng 4 năm 2008 tại Rovigo, Italia. Thích ứng với thay đổi khí hậu (chiến lược tăng cường tính đàn hồi của địa phương và năng lực cộng đồng để thích ứng với thay đổi khí hậu) sẽ được tập trung trao đổi quan nhiều chủ đề của hội nghị. Các thông tin liên quan, xin vào trang web của hội nghị (dưới đây)

Hội nghị thời tiết Châu Âu Rovigo 2008, Tỉnh Rovigo, ICLEI – Chính quyền địa phương đối với Thành phố ICLEI và bền vững với sự bảo vệ của thời tiết, ngày 02-04 tháng 4 năm 2008