Ngày 31 tháng 3 năm 2009

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"Ngày 31 tháng 3 năm 2009", ADAPTNet Vietnamese Edition, March 31, 2009, https://nautilus.org/adaptnet/ngay-31-thang-3-nam-2009/

Ngày 31 tháng 3 năm 2009

  1. Tác động của biến đổi khí hậu lên cơ sở hạ tầng vật chất của Australia
  2. Các chiến lược cho biến đổi khí hậu ở Fresno, California
  3. Lập bản đồ các vùng dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu ở Đông Nam Á
  4. Mô hình hóa các tác động kinh tế của chính sách khí hậu đối với kiến trúc
  5. Đánh giá rủi ro tham gia định cư không chính thức
  6. Klima 2009 / Climate 2009 – Online Climate Conference

Tác động của biến đổi khí hậu lên cơ sở hạ tầng vật chất của Australia

Nghiên cứu xác định các tác động của biến đổi khí hậu lên cơ sở hạ tầng vật chất của Australia. Các tác động này có thể đưa ra những thách thức đáng kể trong tương lai đối với an ninh vật chất và hoạt động của các hạng mục cơ sở hạ tầng vật chất khác nhau. Nghiên cứu cũng xem xét cơ sở hạ tầng vật chất của Australia hiện nay có thể thích ứng với các ảnh hưởng của biển đổi khí hậu như thế nào.

Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu lên cơ sở hạ tầng vật chất của Australia, Len Stevens, Học viện Khoa học Công nghệ và Kỹ thuật Australia (ATSE), Melbourne, Australia, 2008 [6.56 MB, PDF]

Các chiến lược cho biến đổi khí hậu ở Fresno, California

Báo cáo thảo luận về khoa học đằng sau biến đổi khí hậu, và xác định được khí hậu của California nhìn chung và khu vực Fresno nói riêng. Báo cáo tóm tắt các dự tính về các biến đổi được dự đoán đối với khí hậu khu vực cũng như hàng loạt các chiến lược làm giảm phát thải khí nhà kính và chiến lược thích ứng với sự phù hợp tiềm năng của thành phố.

Các chiến lược giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu ở Fresno, California, Fraka Harmsen và nnk., Viện biến đổi khí hậu đại dương và khí quyển, Trường khoa học và toán học, Đại học California, Fresno, California, Mỹ, 2008 [3.27 MB, PDF]

Lập bản đồ các vùng dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu ở Đông Nam Á

Bài viết cung cấp thông tin về các khu vực dễ bị tổn thương nhất bởi tác động của biến đổi khí hậu ở Đông Nam Á. Bài viết sử dụng các dữ liệu về sự phân bổ trong không gian của hàng loạt các hiểm họa liên quan đến khí hậu trong 530 khu vực ở các quốc gia như Indonesia, Thái Lan, Việt Nam, Lào, Cambodia, Malaysia và Phillippin. Các kết quả được trình bày có thế hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách và các nhà tài trợ để họ đề ra mục tiêu tốt hơn cho các ủng hộ của mình cho các nỗ lực liên quan đến biến đổi khí hậu trong khu vực này.

Lập bản đồ các vùng dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu ở Đông Nam Á, Arief Anshory Yusuf và Herminia A. Francisco, Chương trình Kinh tế và Môi trường cho Đông Nam Á (EEPSEA), Singapore, tháng 1, 2009 [1.71 MB, PDF]

Mô hình hóa các tác động kinh tế của chính sách khí hậu đối với kiến trúc

Bài viết tiến hành sự so sánh định lượng các kiến trúc chính cho sự thỏa thuận về chính sách khí hậu. Nó áp dụng mô hình khí hậu-năng lượng-kinh tế WITCH để đánh giá khả năng có thể kế nhiệm cho nghi định thư Kyoto theo 4 chiều: hiệu quả môi trường, hiệu quả kinh tế; quan hệ phân bổ, tính sắc bén và tính chấp nhận được của chúng.

Mô hình hóa các tác động kinh tế của các chính sách quốc tế lựa chọn thay thế về khí hậu đối với kiến trúc: Thỏa thuận về đánh giá định tính và so sánh kiến trúc, Valentina Bosetti và nnk., Bài viết thảo luận 08-20, Dự án Harvard về Thỏa thuận Khí hậu Quốc tế, Trung tâm Belfer, Đại học Harvard, Cambridge, MA, Mỹ, tháng 12, 2008 [346 KB, PDF]

Đánh giá rủi ro tham gia định cư không chính thức

Hướng dẫn này được điều chỉnh theo sơ bộ rủi ro thiên tai của Western Cape và những cần thiết về văn hóa và ngôn ngữ của những người tập sự trong lĩnh vực rủi ro thiên tai và phát triển ở trong tỉnh. Bản hướng dẫn mô tả biện pháp tiếp cận để giảm nhẹ rủi ro mà thu hút những người dân định cư không chính thức, cũng như các đồng nghiệp xã hội dân sinh và chính phủ của họ tham gia tích cực. 

Bão thời tiết: Đánh giá rủi ro tham gia định cư không chính thức, Chương trình giảm nhẹ thiên tai cho sinh sống bền vững, Đại học Cape Town, Rondebosch, Nam Phi, 2008 [4.92 MB, PDF]

Klima 2009 / Khí hậu 2009 – Hội nghị trực tuyến về khí hậu

Hội nghị trực tuyến về khí hậu (Klima 2009 / Khí hậu 2009) sẽ diễn ra từ ngày 02-06 tháng 11 năm 2009. Hội nghị này nhằm thảo luận các vấn đề, rào cản, thách thức và các tiềm năng liên quan đến những khía cạnh về mặt xã hội, kinh tế, và chính trị của biến đổi khí hậu toàn cầu. Tóm tắt trình bày có thể gửi tới trước ngày 31 tháng 4 năm 2009.  

Klima 2009 / Khí hậu 2009, Hội nghị trực tuyến về khí hậu, Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao – Các ứng dụng khoa học đời sống, Đại học các khoa học ứng dụng Hamburg, Hamburg, Đức, 02-06 tháng 11, 2009