Ngày 30 tháng 9 năm 2008

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"Ngày 30 tháng 9 năm 2008", ADAPTNet Vietnamese Edition, September 30, 2008, https://nautilus.org/adaptnet/ngay-30-thang-9-nam-2008/

Ngày 30 tháng 9 năm 2008

1.     Nghiên cứu của Úc về biến đổi khí hậu và sóng biển

2.     Các chiến lược giảm khí thải nhà kính

3.     Maryland thông báo Kế hoạch hành động biến đổi khí hậu

4.     Rủi ro biến đổi khí hậu các cơ hội – giải pháp

5.     ORCHID: Tiên phong trong kiểm soát rủi ro khí hậu-Bangladesh

6.     Khoá đào tạo lần thứ hai về Quản lý rủi ro khí hậu-Bangkok

 Diễn đàn bàn về chính sách: Vai trò của các cơ quan chính quyền cấp tỉnh trong công tác chỉ đạo thích ứng biến đổi khí hậu tại Philippines – Tiến sĩ Rodel D. Lasco, Rafaela Jane Delfino, Tiến sĩ Florencia B. Pulhin, và Manuel Rangasa

1. Nghiên cứu của Úc về biến đổi khí hậu và sóng biển

Đây là nghiên cứu ban đầu đề cập đến khí hậu đại dương Úc, nó chỉ ra các xu hướng và những thay đổi diễn ra hàng năm của khí hậu sóng biển của châu Úc, ước lượng dựa trên hàng loạt các mức độ của sóng biển. Nghiên cứu giúp nâng cao nhận thức về hành vi của sóng biển trong việc biến đổi khí hậu, trên cơ sở đó tạo điều kiện cho các nhà nghiên cứu nắm được cả cơ hội và rủi ro.

Sự thay đổi và những xu hướng của khí hậu sóng biển châu Úc và sự tổn thương của các bờ biển, M.A. Hemer, K.McInnes, J.A. Church, J. O’Grady, & J.R. Hunter, Báo cáo cuối cùng dành cho Phòng biến đổi khí hậu, CSIRO Nghiên cứu khí quyển &hàng hải, Úc, Tháng 9 năm 2008 [7,03 MB, PDF]

 2. Các chiến lược giảm khí thải nhà kính

Bài viết chỉ ra một số lựa chọn đối với Ban nghiên cứu nguồn lực không khí California (ARB) để cân nhắc trong việc thiết kế một chương trình nhằm đạt được các mục tiêu về khí thải nhà kính trong ngành điện. Bài viết giới thiệu một tiếp cận đối với phân bổ khí thải GHG và tiến hành một chương trình đa ngành về giảm thiểu khí thải tối đa.

Quan điểm cuối cùng về các chiến lược quy định khí thải nhà kính, Uỷ ban năng lượng California và Uỷ ban phúc lợi công cộng California, California, Mỹ, Tháng 9 năm 2008 [1,62 MB, PDF]

 3. Maryland thông báo kế hoạch hành động biến đổi khí hậu

Kế hoạch hành động biến đổi khí hậu sơ thảo nêu lên ba câu hỏi quan trọng: Các nhà khoa học Maryland sẽ nói những gì về vấn đề biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến người dân và tài nguyên thiên nhiên như thế nào và khi nào? Maryland có thể làm được những gì để thích ứng với các kết quả của biến đổi khí hậu? và Maryland có thể làm gì để giảm khí thải GHG?

Kế hoạch hành động khí hậu, Uỷ ban Maryland về biến đổi khí hậu, Phòng nghiên cứu môi trường Maryland, Baltimore, Maryland, Mỹ, tháng 8 năm 2008

4. Rủi ro biến đổi khí hậu và các cơ hội – Giải pháp

Giải pháp này dành cho các tổ chức, cá nhân trong giới đầu tư muốn tìm kiếm và chỉ ra các rủi ro khí hầu và các cơ hội. Giải pháp này được xây dựng nhằm giúp các nhà đầu tư bước đầu thấy được một cách rõ ràng nhưng rủi ro của khí hậu và các cơ hội trong bốn khu vực chủ yếu: các báo cáo trong nước, chính sách, và quản trị; liên quan đến các công ty, nhà đầu tư, và những đối tượng khác; các hoạt động đầu tư; và ủng hộ chính sách công.

Quản lý rủi ro và cơ hội của biến đổi khí hậu: Một giải pháp thực tế dành cho các nhà đậu tư, Davit Gardinervaf Dave Grossman, Mạng về rủi ro khí hậu của các nhà đầu tư (INCR), Ceres, Boston, MA, Mỹ, tháng 4 năm 2008 [371 KB, PDF]

5. ORCHID: Tiên phong kiểm soát rủi ro khí hậu – Bangladesh

Bản báo cáo đề cập chi tiết một quá trình nhằm kiểm soát danh mục viện trợ song phương Bangladesh DFID (Cục phát triển quốc tế) đối với rủi ro khí hậu, nó đánh giá những thách thức nổi lên có liên quan với tình hình về chính sách của DFID và chiến lược cũng như kế hoạch hoá tại Bangladesh. Bản báo cáo chỉ ra các lựa chọn thích ứng và các lựa chọn giảm thiểu rủi ro khí hậu trên cơ sở của hoạt động kiểm soát rủi ro khí hậu.

ORCHID: Tiên phong trong kiểm soát rủi ro khí hậu của DFID Bangladesh – Báo báo nghiên cứu cụ thể, Thomas Tanner và các cộng sự., Viện nghiên cứu phát triển (IDS), Vương quốc Anh, 2007 [1,99 MB PDF]

6. Khoá đào tạo lần thứ hai về Quản lý rủi ro khí hậu – Bangkok

Khoá đào tạo này được tiến hành từ ngày 17 đến ngày 28 tháng 11 năm 2008 tại Bangkok, Tháilan. Mục đích của khoá đào tạo là xây dựng năng lực chuyên môn nhằm quản lý các rủi ro có liên quan đến thay đổi khí hậu, biến đổi và các thái cực của khí hậu. Để đăng ký tham gia khoá học, hãy tham khảo đường link dưới đây.

Khoá đào tạo lần thứ hai về quản lý rủi ro khí hậu: Khoa học, Thể chế, và Xã hội, Nhóm quản lý rủi ro khí hậu – Trung tâm đối phó thảm hoạ châu Á, Bangkok, Tháilan, 17-28 tháng 11 năm 2008.

 Diễn đàn bàn về chính sách: Vai trò của các cơ quan chính quyền cấp tỉnh trong công tác chỉ đạo thích ứng biến đổi khí hậu tại Philippines – Tiến sĩ Rodel D. Lasco, Rafaela Jane Delfino, Tiến sĩ Florencia B. Pulhin, và Manuel Rangasa

Tiến sĩ Rodel D Lasco và Rafaela Jane Delfino làm việc tại Trung tâm Nông lâm thế giới (ICRAF), Tiến sĩ Florencia B. Pulhin tại Trường đại học Philippines ở Los Banos, Manuel Rangasa tại Trung tâm sáng tạo và nghiên cứu về thích ứng khí hậu (CIRCA) tại Albay-Philippines viết: “ Tỉnh Albay đã chỉ ra vai trò chủ đạo của các cơ quan quản lý nhà nước địa phương trong việc thúc đẩy thích ứng biến đổi khí hậu. Các địa phương đã trải qua những bất ổn khí hậu thường xuyên và nghiêm trọng dường như có thể nhận thức được nhiều hơn và tính sẵn sàng cao hơn đối với nhu cầu thích ứng biến đổi khí hậu. Các cơ quan nhà nước địa phương, quy mô cấp tỉnh (cấp meso) có đủ nguồn lực để tham gia vào công tác thích ứng biến đổi khí hậu. Và, sẽ có cơ hội để hội nhập thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở các viện nghiên cứu và các chương trình quản lý rủi ro thảm hoạ hiện hành (DRM)

Vai trò của các cơ quan nhà nước trong việc chỉ đạo thích ứng biến đổi khí hậu tại Philippines, Tiến sĩ Rodel D. Lasco, Rafaele Jan Delfino, Tiến sĩ Florencia B. Pulhin, và Manuel Rangasa, Diễn đàn bàn về chính sách Adapnet, 08-09-P-Ad,  ngày 30 tháng 9 năm 2008