Ngày 30 tháng 6 năm 2009

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"Ngày 30 tháng 6 năm 2009", ADAPTNet Vietnamese Edition, June 30, 2009, https://nautilus.org/adaptnet/ngay-30-thang-6-nam-2009/

Ngày 30 tháng 6 năm 2009

  1. Viện trợ và khả năng thích ứng – Đảo quốc Niue
  2. Tính ứng phó của công trình thông gió tự nhiên đối với biến đổi khí hậu
  3. Bảo hiểm giống như một công cụ quản lý rủi ro cho biến đổi khí hậu
  4. Biến đổi khí hậu, Chính trị giữa các quốc gia có chung tài nguyên nức và tài nguyên xuyên biên giới
  5. Sự di cư và di dời dân – Biến đổi khí hậu
  6. Hội nghị nhóm năng lượng Sussex  – tháng 2, 2010

Viện trợ và khả năng thích ứng – Đảo quốc Niue

Bài viết giải thích  về cách thức viện trợ tác động tới các nguồn tài chính và các cơ quan quản trị cần thiết để thực hiện thích ứng ở Niue. Bài viết tranh luận rằng viện trợ có cả hai ảnh hưởng tốt và xấu đến khả năng thích ứng ở Niue, và trừ phi viện trợ được đưa đến với sự thận trọng và có mục đích thì nó có thể có tác dụng một chút trong việc giảm tính tổn thương đối với biến đổi khí hậu.

Ảnh hưởng của Viện trợ lên khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu: Nhứng hiểu biết thấu đáo có được từ Niue, Jon Barnett, Khoa học chính trị, tập. 60, số. 1, tr. 31-45, 2008 [135 KB, PDF]

Tính ứng phó của công trình thông gió tự nhiên đối với biến đổi khí hậu

Nghiên cứu đánh giá về nhiệt độ ở mức hiện hành và trong tương lai có thể phù hợp cho các khu phòng bệnh viện ở nước Anh. Nghiên cứu cân nhắc các hiệu ứng của các chiến lược thông gió thay thế, các kỹ thuật khống chế nhiệt độ một cách thụ động và các viễn cảnh tản nhiệt bên trong. Nghiên cứu này cho thấy rằng các khoảng không được trang bị điều hòa có sử dụng ANV (chiến lược thông gió tự nhiên tăng cường) là có khả năng ứng phó với sự tăng thêm nội nhiệt và khí hậu ấm lên.  

Ứng phó của Công trình Thông gió Tự nhiên với biến đổi khí hậu: Thông gió tự nhiên tăng cường và các khu phòng bệnh viện, Kevin John Lomas và Yingchun Ji, Năng lượng và Công trình, tập. 41, tr. 629–653, 2009 [yêu cầu đăng ký]

Bảo hiểm giống như một Công cụ Quản lý Rủi ro cho biến đổi khí hậu

Bài viết xem xét vai trò của bảo hiểm trong việc thích ứng với biến đối khí hậu. Bài viết gợi ý cho thấy nếu được thi hành tốt, bảo hiểm có thể đưa ra cơ hội thực sự để giúp cho những người nghèo và dễ bị tổn thương trở nên ứng phó được với các tác động của biến đổi khí hậu bằng cách cho phép thị trường phải gánh chịu một số chi phí về thích ứng với các hiểm họa liên quan đến khí hậu.

Trả phí bảo hiểm: Bảo hiểm giống như là một Công cụ Quản lý Rủi ro cho biến đổi khí hậu, Aarjan Dixit và Heather McGray, Bài viết, Viện tài nguyên thế giới, Washington, DC, tháng 6, 2009 [289 KB, PDF]

Biến đổi khí hậu, Chính trị giữa các quốc gia có chung tài nguyên nước và Tài nguyên xuyên biên giới

Tập bài viết cộng tác này xem xét các thách thức đa dạng mà biến đổi khí hậu toàn cầu đưa ra đối với vấn đề quản lý các nguồn tài nguyên nước ngọt chung. Nó đánh giá các rủi ro tiềm năng cho an ninh con người, và thăm dò các chính sách và các viện quản trị có thể tiến triển thế nào để có thể đảm bảo cho việc cung cấp nước bền vững trong thế giới đang ấm dần lên như hiện nay.

Nước xoáy: Biến đổi khí hậu, Chính trị giữa các quốc gia có chung tài nguyên nước, và tài nguyên xuyên biên giới, David Michel và Amit Pandya (biên tập viên), Tiếng nói khu vực Stimson, Trung tâm Henry L. Stimson, Washington, DC, 2009 [1.77 MB, PDF]

Sự di cư và di dời dân – Biến đổi khí hậu

Báo cáo, dựa trên các bằng chứng về kinh nghiệm thực tế từ việc khảo sát các châu lục, thăm dò xem biến đổi khí hậu đã gây ra việc người dân phải rời bỏ nơi ở của họ như thế nào. Báo cáo cũng đưa ra chi tiết một số cách thức cụ thể mà di dời dân có thể xuất hiện trong vài thập kỷ tới. Báo cáo kêu gọi phải nhìn nhận vấn đề di cư và di dời dân do biến đổi khí hậu gây ra như là hiện tượng toàn cầu về mặt bản chất, chứ không đơn giản chỉ là khủng hoảng của một quốc gia riêng lẻ.

Tìm kiếm nơi trú ẩn: Lập bản đồ hiệu ứng của biến đổi khí hậu lên việc di cư và di dân, Koko Warner và nnk., Hợp tác cho sự trợ giúp và cứu tế ở mọi nơi (CARE), tháng 5, 2009 [2.54 MB, PDF]

Hội nghị Nhóm Năng lượng Sussex – tháng 2, 2010

Hội nghị này sẽ diễn ra tại Đại học Sussex, gần Brighton, vào ngày 25 và 26 tháng 2, 2010. Tại đây sẽ diễn ra thảo luận về các chương trình nghiên cứu nghị sự đang nổi lên trong lĩnh vực năng lượng, bao gồm: các sáng kiến đổi mới cho năng lượng ít carbon; các hệ thống năng lượng an toàn và ứng phó; và chính trị của sự chuyển đổi sang năng lượng bền vững. Tóm tắt thuyết trình có thể gửi tới trước ngày 15 tháng 8 năm 2009.

Hội nghị nhóm năng lượng Sussex, Nghiên cứu chính sách khoa học và công nghệ, Đại học Sussex, Brighton, Vương quốc Anh, 25-26 tháng 2, 2010