Ngày 30 tháng 10 năm 2007

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"Ngày 30 tháng 10 năm 2007", ADAPTNet Vietnamese Edition, October 30, 2007, https://nautilus.org/adaptnet/ngay-30-thang-10-nam-2007/

Ngày 30 tháng 10 năm 2007

Ngày 30 tháng 10 năm 2007

Thay đổi khí hậu – Nông và lâm nghiệp Australia; Sự thay đổi không gian của cường độ Hiệu ứng đảo nhiệt đô thị (Urban Heat Island); Xu hướng khô hanh ở Hungary trong thế kỷ 21; Phương pháp đánh giá nhanh tính dễ tổn thương; Cơ hội cho những người dân bản địa; và Hội nghị EcoEDGE 2

Xin lưu lý rằng, sẽ không có Adaptnet tuần tới (06 tháng 11 năm 2007). AdaptNet sẽ tiếp tục vào ngày 13 tháng 11 năm 2007.

1. Thay đổi khí hậu – Nông và lâm nghiệp Australia

Bài báo thảo luận ảnh hưởng tiềm năng của thay đổi khí hậu và các hành động thích ứng giảm nhẹ đối với hiện tượng này. Bài viết nhấn mạnh cần có nhiều hơn các nghiên cứu và phát triển đối với lĩnh vực này gồm: xác định thay đổi khí hậu trong tương lai và ảnh hưởng tiềm năng của chúng; các biện pháp thích ứng và giảm nhẹ; báo cáo và kiểm tra sự phát thải.

Thay đổi khí hậu: Vấn đề và thách thức đổi với nông và lâm nghiệp Australia, Don Gunasekera, Melanie Ford và Catherine Tulloh, Tạp chí Hàng tiêu dùng Australia , Vol.14, No.3, Cục Kinh tế Tài nguyên và Nông nghiệp Australia (ABARE) Canberra, Australia, tháng 9 năm 2007 [PDF]

2. Sự thay đổi không gian của cường độ UHI – Kết quả điều tra

Bài viết này điều tra ảnh hưởng của đô thị hoá đến khí hậu đô thị. Bài viết đánh giá nguyên nhân của sự thay đổi không gian tại các Hiệu ứng đảo nhiệt đô thị (Urban Heat Island – UHI) vào mùa hè bằng việc sử dụng kết hợp phương tiện đo nhiệt độ di động với thông tin GIS tại các Hiệu ứng đảo nhiệt đô thị Portland, Oregon and Houston, Texas.

Đánh giá nguyên nhân thay đổi không gian đối với cường độ các khu đô thị nóng, Melissa Hart và David J. Sailor, Trường Đại học Bang Portland State, Hội khí tượng học Hoa Kỳ, Boston, MA, 2007 [PDF]

3. Xu hướng hanh khô ở Hungary trong thế kỷ 21

Nghiên cứu này sử dụng một mô hình khí hậu khu vực gọi là REMO. Nghiên cứu phân tích những năm khô hanh và những mùa hè khô hanh (xem xét số liệu cường độ, lượng mưa và nhiệt độ) ở Hungary trong giai đoạn 1961-2000 và 2001-2100. Nghiên cứu này phát hiện rằng xác xuất hiện tượng khô hanh sẽ cao hơn vào nửa cuối của thế kỷ 21 tại Hungary.

Các hiện tượng khô hanh có xuất hiện thường xuyên hơn ở Hungry trong tương lai không? Borbala Galos, Philip Lorenz và Daniela Jacob, Các bài viết về môi trường, Viện Vật lý (IOP) – Tạp chí điện tử, tháng 9 năm 2007 [PDF]

4. Phương pháp đánh giá nhanh tính dễ tổn thương – Indonesia

Bài viết này đề xuất phương pháp đánh giá nhanh ban đầu tính dễ tổn thương cho việc thu thập thông tin ở các lĩnh vực khác nhau và phác thảo tính dễ tổn thương tại Indonesia và năng lực thích ứng. Phương pháp này giúp cho việc đánh giá tính dễ tổn thương và xác định chiến lược thích ứng cho đất nước này. Phương pháp này hiện đang tiếp tục được hoàn thiện.

Phương pháp đánh giá nhanh tính dễ tổn thương cho thiết kế kế hoạch và chiến lược quốc gia về thích ứng với thay đổi khí hậu, Heru Santoso, Trung tâm nghiên cứu lâm nghiệp quốc tế (CIFR), Rừng nhiệt đới và thích ứng với thay đổi khí hậu (TroFCCA), Indonesia, 2007 [PDF]

5. Cơ hội cho người dân bản địa – Các đề xuất tránh tình trạng phá rừng

Bài viết này cảnh báo cho những người biện hộ và các nhà hoạch định chính sách của các cộng đồng liên quan đến những giống và khác nhau chính giữa các đề xuất về tránh tình trạng phá rừng (Avoided Deforestation – AD) chẳng hạn như: Giảm phát thải từ việc phá rừng (Reduced Emissions from Deforestation – RED). Bài viết tranh luận rằng, nếu rủi ro có thể bị loại trừ hoặc giảm, thì các đề xuất về tránh tình trạng phá rừng và tăng kinh phí từ bên ngoài bằng việc trao đổi carbon có thể là một cơ hội cho người dân bản địa và các cộng đồng phục thuộc vào rừng.

Những điều nhìn thấy từ Giảm phát thải từ việc phá rừng (RED)? `Tránh tình trạng phá từng’ và quyền của người dân bản địa và cộng đồng địa phương, Tom Griffiths, Chương trình con người lâm nghiệp, Vương Quốc Anh, Tháng 6 năm 2007 [PDF]

6. Hội nghị EcoEDGE 2 – Melbourne, Australia

EcoEDGE 2 sẽ được tổ chức tại Quảng trường Liên Bang tại Melbourne từ ngày 14-16 tháng 2 năm 2008. Hội nghị này với mục tiêu tập hơn các chuyên gia bền vững hàng đầu thế giới để giải quyết các khía cạnh kinh tế, mỹ thuật và đạo đức trong việc xây dựng thành phố bền vững. Các chủ đề bao gồm thiết kế đô thị xanh; hệ thống năng lượng đô thị xanh; nhà xanh; và chính quyền xanh.

Hội nghị EcoEDGE 2, Thành phố Melbourne, Australia, 14-16 tháng 2 năm 2008