Ngày 3 tháng 3 năm 2009

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"Ngày 3 tháng 3 năm 2009", ADAPTNet Vietnamese Edition, March 03, 2009, https://nautilus.org/adaptnet/ngay-3-thang-3-nam-2009/

Ngày 3 tháng 3 năm 2009

  1. Tăng tốc Biến đổi Khí hậu – Australia và Victoria
  2. Quản lý vùng ven biến California với Biến đổi Khí hậu
  3. Chương trình nghị sự cho Thích ứng Biến đổi Khí hậu – Hong Kong
  4. Rủi ro đến Ứng phó – Chuyển từ Khái niệm sang Thực tế
  5. Những bài học từ Nông dân về Thích ứng với Biến đổi Khí hậu
  6. Hội nghị các vùng biển Đông Á 2009 – Manila, Philippin

Báo cáo đặc biệt – Trang bị cho thích ứng với khí hậu: Giới thiệu cho các công cụ của UKCIP – Megan Gawith

Tăng tốc Biến đổi Khí hậu – Australia và Victoria

Bài viết trình bày những phát hiện chủ yếu từ nghiên cứu được tiến hành bởi các nhà khoa học về khí hậu trong giai đoạn tiếp theo Đánh giá lần thứ tư của Ủy ban Liên Chính phủ về Biến đổi Khí hậu (IPCC). Phần một của bài viết trình bày những phát hiện chủ yếu được chọn lọc và các phỏng đoán của IPCC, và các chi tiết về một số tác động của biến đổi khí hậu đến Australia. Phần hai tập trung vào các nghiên cứu sau-IPCC về biến đổi khí hậu.  

Tăng tốc Biến đổi Khí hậu, Greg Gardiner và Adam Delacorn, Bài viết nghiên cứu No. 2, Dịch vụ nghiên cứu, Thư viện Quốc hội, phòng Dịch vụ Quốc hội, Quốc hội Victoria, Melbourne, Australia, tháng 12, 2008 [167 KB, PDF]

Quản lý vùng ven biển California với Biến đổi Khí hậu

Báo cáo xem xét những thách thức mà các nhà quản lý vùng ven biến California sẽ phải đối mặt như là hậu quả của biến đổi khí hậu, các công cụ thích ứng có thể có được, và phạm vi mà các viện thuộc chính phủ được chuẩn bị cho các điều kiện thay đổi. Báo cáo phát hiện được biến đổi khí hậu sẽ củng cố việc quản lý các thỏa hiệp mà hiện đã đang có mặt. Báo cáo kết luận với vài khu vực cần ưu tiên cho hành động để cải thiện tính sẵn sàng của bang.

Quản lý vùng ven biển California với Biến đổi Khí hậu, Ellen Hanak, Georgina Moreno và Sarah Swanbeck, Viện Chính sách Công cộng California (PPIC), San Francisco, California, USA, tháng 11, 2008 [1.41 MB, PDF]

Chương trình nghị sự cho Thích ứng Biến đổi Khí hậu – Hong Kong

Báo cáo xem xét những rủi ro gắn liền với biến đổi khí hậu ở Hong Kong. Báo cáo cũng nhấn mạnh sự cần thiết cho Hong Kong thể hiện được ở mức độ cao về khả năng lãnh đạo liên quan đến các vấn đề về biến đổi khí hậu. Báo cáo đưa ra khuyến nghị rằng Hong Kong cần nhận ra những rủi ro về biến đổi khí hậu và chuẩn bị khẩn cấp chương trình nghị sự cho thích ứng với biến đổi khí hậu. 

Những thách thức về Biến đổi Khí hậu đối với Hong Kong: Chương trình nghị sự cho thích ứng, Richard Welford, CSR châu Á và Đại học Hong Kong, Hong Kong, 2009 [215 KB, PDF]

Rủi ro đến ứng phó – Chuyển từ Khái niệm sang Thực tế

Bài viết phác họa một loạt các yếu tố và các phươnng pháp chủ yếu để hiểu được những rủi ro và sự tổn thương trong các cộng đồng, xác định ra các chiến lược phản hồi tiềm năng và đánh giá cả định tính lẫn định lượng các chi phí và lợi ích đi kèm với chúng. Bài viết dùng cách tiếp cận (dựa vào quá trình học hỏi chia sẻ) mà chuyển đổi lặp đi lặp lại từ phạm trù ban đầu xuyên suốt quá trình phân tích tổn thương có hệ thống.  

Từ rủi ro đến ứng phó: Chuyển từ Khái niệm sang Thực tế: Quá trình và phương pháp luận tổng quan cho xác định các con đường hiệu quả cho quản lý rủi ro dưới các điều kiện khí hậu thay đổi, Bài viết số 8, Marcus Moench, Elisabeth Caspari & Anil Pokhrel (biên tập viên), ProVention Consortium, Viện chuyển đổi Xã hội và Môi trường, và  Viện chuyển đổi Xã hội và Môi trường-Nepal, Kathmandu, Nepal, tháng 10, 2008 [1.57 MB, PDF]

Những bài học từ Nông dân về Thích ứng với Biến đổi Khí hậu

Báo cáo nhấn mạnh rằng các nước đang phát triển là bị tổn thương đặc biệt từ các tác động của biến đổi khí hậu. Dựa vào nghiên cứu ngoài thực địa tại Bangladesh, Brazil, Ghana, Malawi và Việt Nam, nó cho thấy rằng, mặc dù các nông dân đã và đang sẵn sàng chuẩn bị để thích ứng với biến đổi khí hậu, những nỗ lực của họ sẽ vẫn cần được cung cấp thêm các phương sách mới để tránh những hậu quả thảm khốc nhất được dự đoán bởi IPCC.

Thời điểm là BÂY GIỜ – Những bài học từ Nông dân về thích ứng với Biến đổi Khí hậu, Jennifer Leavy và Kattie Lussier, ActionAid, Johannesburg, Nam Phi, tháng 11, 2008 [654 KB, PDF]

Hội nghị các vùng biển Đông Á 2009 – Manila, Philippin

Hội nghị này sẽ diễn ra tại Manila, Philippin vào ngày 23-27 tháng 11, 2009. Nó nhằm cung cấp lộ trình cho các vấn đề cần giải quyết khắc phục và nhấn mạnh những thực tế tốt và bài học kinh nghiệm trong việc quản lý các khu vực ven biển và đại dương bao gồm các tác động của biến đổi khí hậu và các mối quan tâm đang nổi. Tóm tắt giới thiệu có thể nộp trước ngày 15 tháng 3, 2009.

Hội nghị các vùng biển Đông Á 2009, Sở Tài nguyên và Môi trường của Chính phủ Philippin (DENR) và Quản lý Môi trường cho các Biển của Đông Á (PEMSEA), Manila, Philippin, 23-27 tháng 11, 2009

Báo cáo đặc biệt – Trang bị cho thích ứng với Biến đổi Khí hậu: Giới thiệu các công cụ của UKCIP – Megan Gawith

Megan Gawith, nhà khoa học làm việc cho Chương trình các Tác động Khí hậu của Vương quốc Anh (UKCIP) viết, “Chương trình các Tác động Khí hậu của Vương quốc Anh (UKCIP) giúp các tổ chức chuẩn bị cho các tác động của biến đổi khí hậu. Được Chính phủ Vương quốc Anh thành lập từ năm 1997, UKCIP điều phối và hội nhập với các bên có liên quan-dẫn dắt các đánh giá về tác động của biến đổi khí hậu và thích ứng ở phạm vi khu vực và quốc gia. Chương trình cung cấp các công cụ, hướng dẫn và phương sách để giúp các tổ chức xác định được biến đổi khí hậu có thể ảnh hưởng tới họ như thế nào và họ có thể lập kế hoạch thế nào để thích ứng. Bài viết này cung cấp cái nhìn khái quát vắn tắt của UKCIP, phác họa các khái niệm chính và công cụ của nó. Có 3 công cụ hiện hành nhất – Pháp thuật thích ứng của UKCIP, Sơ lược các tác động khí hậu địa phương (LCLIP) và Gói hành động tuyên ngôn Nottingham (NDAP) –  sau đó sẽ được giới thiệu và mối quan hệ của chúng với các sản phẩm nổi bật của UKCIP. Mỗi công cụ hiện hành này sẽ được thăm dò chi tiết hơn trong các số sau của AdaptNet.”

Trang bị cho thích ứng với Biến đổi Khí hậu: Giới thiệu các công cụ của UKCIP,  Megan Gawith, Báo cáo đặc biệt của AdaptNet 09-01-S-Ad, 03 tháng 3, 2009.