Ngày 29 tháng 7 năm 2008

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"Ngày 29 tháng 7 năm 2008", ADAPTNet Vietnamese Edition, July 29, 2008, https://nautilus.org/adaptnet/ngay-29-thang-7-nam-2008/

Ngày 29 tháng 7 năm 2008

1. Đánh giá ảnh hưởng đối với các hiện tượng thời tiết đặc biệt – Hạn hán

Báo cáo xem xét những suy luận về biến đổi khí hậu trong tương lai tại Australia dựa vào những trường hợp đặc biệt (EC) gần đây tính bình quân cho một năm trong chuỗi từ 20 đến 25 năm. Báo cáo sử phân tích (sử dụng và mô phỏng số liệu trong giai đoạn từ 1900 đến 2040) biến đổi khí hậu cho 7 khu vực khác nhau của Australia. Báo cáo này cảnh báo rằng các trường hợp đặc biệt như hạn hán có thể xẩy ra thường xuyên hơn tại Australia do hậu quả của biến đổi khí hậu.

Đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu với diễn biến tự nhiên và mức đột thường xuyên của hiện các tượng thời tiết đặc biệt: Hạn hán – Các hiện tượng đặc biệt, K. Hennessy và các cộng sự, Cục khí tượng thủy văn quốc gia và CSIRO, Australia, tháng 7 năm 2008 [2.24 MB, PDF] 

2. Tổng kết của Pitt – Các bài học từ những trận lũ năm 2007 tại Vương quốc Anh

Bài  tổng hết của Pitt đề cập về tình trạng khẩn cấp khi lũ lụt đã diễn ra tại Vương Quốc Anh năm 2007. Bài viết này chỉ ra rằng rủi ro do lũ lụt tiếp tục gia tăng: tạo nên nhiều hiểm họa đặc biệt nghiêm trọng. Bài tổng kết này tranh luận rằng Chính phủ cần thể hiện vài trò chủ chốt và ngay lập tức vạch ra tiến trình và thời gian để tăng khả năng phục hồi tại Vương quốc Anh.

Những bài học từ các trận lut năm 2007: Tổng kết của Pitt, Ngài Michael Pitt, The Pitt Review, London, Vương quốc Anh, tháng 6 năm 2008

3. Có phải độ nhạy của thời tiết trở nên bất định hơn?

Bài viết này cho thấy rằng độ này của thời tiết này càng trở nên bất định hơn so với những phát hiện trước đây. Bài viết này đề xuất rằng tính bất định về ảnh hưởng của chất phóng xạ không đủ để xem xét và bao gồm cả phản hồi của chu kỳ carbon (tạo thêm một ràng buộc mới) không làm giảm tính bất định của trong độ nhạy thời tiết xuất phát từ việc thiết hiểu biết về lượng carbon toàn cầu trước năm 1850.

Có phải độ nhạy của thời tiết ngày trở nên bất định hơn?  Báo cáo giữa kỳ, Katsumasa Tanaka và các cộng sự, Viện Quốc tế về Phân tích hệ thống ứng dụng, Laxenburg, Áo, tháng 7 năm 2008 [1.91 MB, PDF] 

4. Phụ nữ trả giá của biến đổi khí hậu nếu thế giới thất bại thích ứng

Báo cáo này dựa vào nghiên cứu thực địa được thực hiện với các phụ nữ nghèo ở nông thôn Nam Á. Bài viết kêu gọi thực hiện ưu tiên những yêu cầu thích ứng của phụ vữ trên cơ sở sự bất cân đối tính dễ tổn thương và đảm bảo sự công bằng về luật pháp trong việc thiết lập và thực hiện tích ứng bằng việc quan tâm đến việc tài trợ cho các phụ nữ nghèo.

Chúng tôi biết chúng tôi cần gì: Phụ nữ Nam Á nói về thích ứng với biến đổi khí hậu, Tom Mitchell, Thomas Tanner và Kattie Lussier, Viện nghiên cứu phát triển (IDS) và ActionAid, tháng 11 năm 2007 [1.26 MB, PDF]

5. Thích ứng của con người với biến đổi khí hậu tại vùng Amazon

Nghiên cứu này thảo luận sự đa dạng về văn hóa- xã hội và môi trường của các tiểu nông tại khu vực Amazon và tính dễ tổn thương với biến đổi khí hậu. Bài viết này nhấn mạnh thách thức của biến đổi khí hậu với việc tạo nên ảnh hưởng của việc di cư và đảo lộn gia đình trong các hành động tập thể và thông tin, sự phân rã về quy mô được dùng để kiểm soát và phân bố số liệu thời tiết cũng như thiếu những hoạt động hỗ trợ nhằm có được thông tin thời tiết ở địa bàn rộng hơn phục vụ cho nhu cầu của địa phương.

Các khía cạnh của con người trong vấn để biến đổi khí hậu: Tính dễ tổn thương của tiểu nông ở khu vực Amazon, Eduardo S. Brondizio và  Emilio F. Moran, Hội hoàng gia về trao đổi triết học, Vol. 363, Hội Hoàng gia, 11 tháng 1 năm 2008 [206 KB, PDF]

6. Hội nghị  về thương mại, năng lượng, khoáng sản và môi trường

Hội nghị này với mục đích cung cấp diễn đàn để chia sẻ và tìm hiểu ý tưởng bao gồm: Khi nào thì sự khai thác tràn lan dầu mỏ và khoáng sản sẽ kết thúc? Các hãng nên làm gì hoặc đang làm gì để giảm ảnh hưởng của chi phí năng lượng và khoáng sản cao? Những gì đang được thực hiện để làm cho sử dụng hiện quả hơn năng lượng ở các gia đình? Các hãng cần làm gì và đang làm gì để làm sạch môi trường?

Hội nghị quốc tế về Thương mại toàn cầu, năng lượng, khoáng sản và môi trường, Diễn đàn Thương mại toàn cầu Las Vegas, Nevada, Hoa Kỳ, 20-22 tháng 10 năm 2008