Ngày 29 tháng 4 năm 2008

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"Ngày 29 tháng 4 năm 2008", ADAPTNet Vietnamese Edition, April 29, 2008, https://nautilus.org/adaptnet/ngay-29-thang-4-nam-2008/

Ngày 29 tháng 4 năm 2008

1. Gợi ý biến đổi khí hậu đối với các khu vực được bảo v của Australia

Báo cáo này đánh giá những ảnh hưởng và gợi ý chính sách quản lý của biến đổi khí hậu đối với các khu vực được bảo vệ của Chính phủ Australia. Bài viết xem xét 20 khu vực được bảo vệ bao gồm: 6 vườn quốc gia, Vườn thực vật Quốc gia Australia; và 13 khu bảo tồn biển.

Những ảnh hưởng và gi ý trong quản lý của biến đổi khí hậu đối với các khu vực được bảo vệ của Chính phủ Australia: Bài thảo luận, cho Bộ Môi trường, Nước, Di sản cà Nghệ thuật, và Phòng Biến đổi khí hậu, Công ty Tư vấn Hyder, Australia, tháng 3 năm 2008 [PDF]

2. Mối quan hệ của ảnh hưởng đô thị với hành động thích ứng

Bài viết này phân tích mối quan hệ giữa ảnh hưởng của biến đổi khí hậu với chiến lược thích ứng đối với cơ sở hạ tầng tại Khu vực đô thị Boston. Bài viết tranh luận rằng những lĩnh vực chính hoặc các mô hình cụ thể được dùng để đánh giá ảnh hưởng khí hậu và ảnh hưởng của các giải pháp thích ứng tại môi trường đô thị có một số hạn chế lớn.

Mối quan hệ giữa ảảnh hưởngcủa biến đổi khí hậu đô thị với chiến lược thích ứng: Trường hợp nghiên cứu điển hình tại khi vực đô thị thành phố Boston, Hoa Kỳ, Paul Kirshen, Matthias Ruth và William Anderson, Chính sách thời tiết, Số 86, Springer Hà Lan*, tháng 01 năm 2008

* Cần đăng ký

3. Hội nghị Bali 2007 có vai trò gì?

Bài viết này xem xét vai trò của Hội nghị Bali 2007 về biến đổi khí hậu. Bài viết đã chỉ ra rằng kết quả của hội nghị Bali là chưa đủ khi so sánh với bản chất của thách thức biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, bài viết ghi nhận hội nghị Bali đã đánh dấu sự tham gia của chính sách xã hội toàn cầu và các phong trào xã hội toàn cầu trong cuộc chiến khí hậu.

Con đường Bali: Chân trời mời cho chính sách khí hậu toàn cầu, Hermann E. Ott, Wolfgang Sterk và Rie Watanabe, Chính sách Khí hậu, Tập 8, Số. 01, 2008 [PDF]

4. Vị trí của chính quyền Vương quốc Anh trong Kinh tế năng lượng nguyên tử  

Trong bài viết tư vấn gần đây `Tương lai của năng lượng nguyên tử’, Chính phủ Anh đã cân nhắc các nhà máy phát điện nguyên tử sẽ mang lại những lợi ích kinh tế cho nước Anh. Bài tóm tắt này cho thấy rằng vị trí của Chính phủ Anh trong kinh tế năng lượng nguyên tử là quá lạc quan trong khi phân tích đã không đề cập đến những rủi ro lớn và tính bất định của nó.

Kinh tế năng lượng hạt nhân – Chính quyền đã xác định đúng? Gordon MacKerron, Báo cáo Tóm tắt Nhóm Chính sách Năng lượng Sussex, Số 1, tháng 12 năm 2007 [PDF]

5. Chính quyền các cấp của Ấn Độ với Thích ứng với biến đổi khí hậu

Chính quyền các cấp của Ấn Độ đã chỉ ra nhiều thách thức và cơ hội đối với thích ứng với biến đổi khí hậu ở nhiều khu vực và nhiều ngành. Bài viết này xác định những lĩnh vực trong ngành nông nghiệp Ấn Độ, ngành mà chính quyền các cấp có thể đóng vai trò chủ chốt trong việc tăng khả năng chịu đựng và năng lực thích ứng của các cộng đồng nông thôn đối với những biến đổi và thay đổi của khí hậu.

Vai trò của chính quyền các cấp của Ấn Độ trong việc tăng cường năng lực thích ứng với biến đổi và thanh đổi khí hậu, Sreeja Nair, Trung tâm Nghiên cứu môi trường toàn cầu, TERI, Ấn Độ, 2008 [PDF]

6. Hội nghị Năng lượng Ứng dụng (ICAE 09) – Hồng Kông

Hội nghị Quốc tế lần thứ nhất về Năng lượng Ứng dụng sẽ diễn ra từ ngày 05-07 tháng 01 năm 2009 tại Hồng Kông. Hội nghị này với mục đích tập hợp các chuyên gia nghiên cứu và các ngành trên toàn thế giới, đặc biệt là khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, nhằm thiết lập mạng lưới để thúc đầy nghiên cứu đa ngành trong công nghệ năng lượng ứng dụng. Tóm tắt bài viết xin gửi vào ngày 30 tháng 4 năm 2008.

Hội nghị Quốc tế lần thứ nhất về Năng lượng Ứng dụng (ICAE09), Bộ môn Cơ khí, Trường Đại học Hồng Kông, Hồng Kông, ngày 05-07 tháng 01 năm 2008