Ngày 29 tháng 01 năm 2008

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"Ngày 29 tháng 01 năm 2008", ADAPTNet Vietnamese Edition, January 29, 2008, https://nautilus.org/adaptnet/ngay-29-thang-01-nam-2008/

Ngày 29 tháng 01 năm 2008

1. Đánh giá ảnh hưởng kinh tế về mục tiêu phát thải của Australia

Báo cáo này xem xét khía cạnh kinh tế của ba kịch bản giảm phát thải (tự do – Free rider, đi theo – Follower và đi đầu – Leader) đối với Australia. Kết quả báo cáo cho thấy có thể đạt được 40-100% lượng giảm phát thải ròng vào năm 2050 gắn liền với phát triển kinh tế mạnh. Báo cáo này tranh luận rằng Australia có thể đủ khả năng để trở thành người đi đầu với việc thực hiện cắt giảm đáng kể phát thải ròng các khí nhà kính.

Đi đầu, đi theo hay và tự do? Ảnh hưởng kinh tế của các mục tiêu phát thải khác nhau của Australia, S Hatfield-Dodds, EK Jackson, PD Adams, W Gerardi, Viện Khí hậu, Sydney, Australia, tháng 12 năm 2007 [PDF]

2. Các biện pháp thích ứng ở cấp chính quyền liên bang của Hoa Kỳ

Bài viết này tập trung vào câu hỏi cơ bản: Sở giao thông tại các bang (DOT) và Tổ chức quy hoạch đô thị (MPOs) ở Hoa Kỳ đã quan tâm đến vấn đề thay đổi khí hậu/thích ứng thay đổi tiềm năng và sự biến động của các ảnh hưởng? Bài viết này cho thấy rất ít cơ quan này xem xét thay đổi khí hậu như là một vấn đề hoặc là vấn đề tiềm năng, và thậm chí rất ít đề tổ chức đề cập đến khái niệm thích ứng.

Thay đổi khí hậu và chiến lược thích ứng ở của các cơ quan giao thông quy hoạch tại các bang của Hoa Kỳ, Eric Lindquist, Hội thảo Amsterdam về khía cạnh nhân văn của Thay đổi môi trường toàn cầu, Vrije Universiteit, Amsterdam, 24-26 tháng 5 năm 2007 [PDF]

3. Mối quan hệ giữa thời tiết và an ninh tại Châu Phi

Bài viết này khái quát mối quan hệ giữa thay đổi khí hậu và an ninh ở Châu Phi. Bài viết phân tích vai trò của chính sách thích ứng với thay đổi khí hậu và ngăn chặn những xung đột trong tương lai. Tác giả đã tranh luận rằng thay đổi khí hậu là nguyên nhân dẫn đến hàng loạt xung đột của con người xuất phát từ nguyên nhân môi trường trong những thập kỷ gần đây.

Thay đổi khí hậu là mối đe dọa an ninh “mới”: Suy luận đối với Châu Phi, Oli Brown, Anne Hammill, Robert McLeman, Các vấn đề Quốc tế , Vol. 83, No. 6, tháng 11 năm 2007 [PDF]

4. Khủng hoảng CarbonThách thức từ chi phí

Bài viết tóm lược này nhấn mạnh vai trò của khu vực tài chính với giảm nhẹ thay đổi khí hậu và thích ứng. Bài viết này khái quát những vấn đề mà các thể chế tài chính hàng đầu đang làm để giải quyết thay đổi khí hậu. Bài viết này nhấn mạnh vai trò của xây dựng chính sách cộng đồng trong việc thiết lập khung quy định nhằm tại cơ sở để đầu tư trong dài hạn.

Khủng hoảng Carbon – Thách thức từ chi phí, Báo cáo tóm lược CEO , Hoạt động tài chính của UNEP – Đổi mới tài chính cho Bền vững, Nhóm nghiên cứu thay đổi khí hậu UNEP F1 (CCWG), tháng 12 năm 2007 [PDF]

5. Kết hợp Phát triển với Thay đổi khí hậu

Bài viết này cung cấp phương pháp tiếp cận theo hướng tổng hợp phát triển với vấn đề thay đổi với các đề xuất về nhiệm vụ và nguyên tắc. Những nhiệm vụ nguyên tắc này nên được thể hiện trong các chế độ chính sách toàn cầu về khí hậu sau năm 2012. Bài viết giúp cho chính quyền các nước đang phát triển trong việc thiếp lập các chính sách và các vị trí trong bối cảnh thỏa thuận thay đổi khí hậu.

Kết hợp phát triển với thay đổi khí hậu – Bài viết trao đổi cơ sở chính sách về các yếu tố chính trong phát triển của các chế độ chính sách thời tiết hậu năm 2012, Trung tâm Miền nam, Thụy Sĩ, tháng 11 năm 2007 [PDF]

6. Hội nghị Năng lượng Gió Thế giới (WWEC) – 2008 

Hội nghị Năng lượng Gió Thế giới (WWEC) – 2008 sẽ được tổ chức từ ngày 24-26 tháng 6 năm 2008. Hội nghị sẽ tại một môi trường năng động cho các chuyên gia trong lĩnh vực năng lượng tái sinh, các nhà hoạch định chính sách, các quan chức chính phủ, các nhà sản xuất, kỹ sư và các nhóm cộng đồng. Tóm tắt bài viết xin gửi về cho hội nghị vào ngày 01 tháng 02 năm 2008. Các thông tin khác, xin mời liên lạc tại trang web của hội nghị.

Hội nghị Năng lượng Gió Thế giới (WWEC) – 2008, Hiệp hội Năng lượng Gió Thế giới, Hiệp hội năng lượng bễn vững Ontario và Trường cao đẳng St. Lawrence, Nam Mỹ, 24-26 tháng 6 năm 2008