Ngày 28 tháng 7 năm 2009

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"Ngày 28 tháng 7 năm 2009", ADAPTNet Vietnamese Edition, July 28, 2009, https://nautilus.org/adaptnet/ngay-28-thang-7-nam-2009/

Ngày 28 tháng 7 năm 2009

  1. Cam kết của các bên liên quan về thích ứng biến đổi khí hậu – Khung phát triển
  2. Thích ứng với biến đổi khí hậu – Cơ sở hạ tầng công cộng
  3. Báo cáo tổng hợp từ Đại hội khoa học về biên đổi khí hậu của IARU
  4. Chi phí kinh tế cho thích ứng về cơ sở hạ tầng – Bangladesh
  5. Chỉ số bảo hiểm cho phát triển và quản lý thiên tai
  6. Khí hậu và học bổng phát triển nghiên cứu quản trị thiên tai

1. Cam kết của các bên liên quan về thích ứng với biến đổi khí hậu – Khung phát triển

Bài viết trình bày hướng dẫn về làm thế nào để các bên liên quan tham gia tốt hơn vào các vấn đề thích ứng với biến đổi khí hậu. Nó đưa ra mô hình sơ bộ về sự cam kết thích ứng. Mô hình được trình bày như là một lộ trình của nhiều công đoạn, với các lái xe khác nhau và các chướng ngại vật thích đáng cho từng giai đoạn xyên suốt lộ trình.

Khung cam kết của các bên liên quan về thích ứng khí hậu, John Gardner và nnk., Báo cáo số 3 của CSIRO Climate Adaptation National Research Flagship, CSIRO, Australia, 2009 [566 KB, PDF]

2. Thích ứng với biến đổi khí hậu – Cơ sở hạ tầng công cộng

Bài viết xác định những mối đe dọa chính do biến đổi khí hậu gây ra đối với cơ sở hạ tầng, và những liên quan của của chúng đối với các nguồn cơ sở hạ tầng của nước Mỹ hiện đang gặp rủi ro. Bài viết đánh giá và phối hợp khả năng thích ứng hiện tại với sự phản hồi lại những mối đe dọa này. Nó cũng xác định được các cơ hội cho việc nâng cao khả năng thích ứng thông qua các sáng kiến của các khối nhà nước và tư nhân.  

Thích ứng với biến đổi khí hậu: Phản hồi chính sách công  – Cơ sở hạ tầng công cộng, James E. Neumann và Jason C. Price, Tài nguyên cho tương lai (RFF), Washington, DC, Mỹ, tháng 6, 2009 [0.99 MB, PDF]

3. Báo cáo tổng hợp từ Đại hội Khoa học về biến đổi khí hậu IARU

Báo cáo tổng hợp này dựa trên các kết quả thu được từ Đại hội khoa học về biến đổi khí hậu của IARU được diễn ra tại Copenhagen vào tháng 3 năm 2009. Nó tóm tắt các kiến thức hiện tại có liên quan đến biến đổi khí hậu bao gồm: khoa học khí hậu cơ bản, các tác động lên xã hội và môi trường, và các công cụ/cách tiếp cận có được để giải quyết thách thức này.  

Báo cáo tổng hợp – Biến đổi khí hậu: Các rủi ro toàn cầu, Thách thức & Quyết định, Copenhagen 10-12 tháng 3, 2009, Katherine Richardson và nnk., Liên minh Quốc tế của các trường Đại học nghiên cứu (IARU), Đại học Copenhagen, Đan Mạch, tháng 7, 2009 [5.56 MB, PDF]

4. Chi phí kinh tế cho thích ứng về cơ sở hạ tầng – Bangladesh

Báo cáo gợi ý phương pháp luận để tính chi phí kinh tế cho thích ứng đối với cơ sở hạ tầng vật chất ở Bangladesh. Báo cáo cho rằng các chi phí kinh tế của thích ứng yêu cầu sự phát triển của các mô hình kinh tế cho các lĩnh vực khác nhau. Báo cáo phát triển các mô hình kinh tế cho quản lý chất thải, sức khỏe, và cơ sở hạ tầng giao thông ở các vùng ven biển của Bangladesh.

Mô hình hóa kinh tế biến đổi khí hậu: Mô hình hóa nền kinh tế của thích ứng biến đổi khí hậu cần cho các cơ sở hạ tầng vật chất ở Bangladesh, Md. Rezaur Rahman và nnk., Phòng biến đổi khí hậu – Cục Môi trường, Bộ Môi trường và Rừng, và Chương trình quản lý thiên tai toàn diện, Bộ lương thực và quản lý thiên tai, Bangladesh, tháng 11, 2008 [2.55 MB, PDF]

5. Chỉ số Bảo hiểm cho phát triển và quản lý thiên tai

Báo cáo tranh luận rằng chỉ số bảo hiểm cho thấy một vài hứa hẹn như là một công cụ quản lý rủi ro khí hậu. Nó xem xét chỉ số bảo hiểm dưới hai cấp hạng lớn: chỉ số bảo hiểm cho phát triển (nông dân và các phạm trù xã hội), và chỉ số bảo hiểm cho giảm nhẹ thiên tai (các phạm trù quốc gia và đa quốc gia). Báo cáo trình bày một số nghiên cứu thực tế về sự sử dụng chỉ số bảo hiểm.

Chỉ số bảo hiểm và rủi ro khí hậu: Các triển vọng cho phát triển và quản lý, Molly E. Hellmuth M.E., Osgood D.E., Hess U., Moorhead A. và Bhojwani H. (biên tập viên), Khí hậu và Xã hội số 2. Viện nghiên cứu quốc tế về khí hậu và xã hội (IRI), Đại học Columbia, New York, Mỹ, 2009 [2.01 MB, PDF]

6. Các học bổng nghiên cứu về khí hậu và quản trị thiên tai

Chương trình khí hậu và quản trị thiên tai (CDG) cho các học bổng nghiên cứu tới US$1,000 cho các nhà nghiên cứu thuộc các nước đang phát triển để hỗ trợ nghiên cứu làm thế nào để các dàn xếp quản trị khác nhau ở mức độ quốc gia và địa phương có thể làm giảm tốt hơn các rủi ro từ các thiên tai liên quan đến khí hậu. Các đề xuất có thể gửi đến trước ngày 31 tháng 7 năm 2009.

Học bổng nghiên cứu khí hậu và quản trị thiên tai: Vòng II, Chương trình Khí hậu và Quản trị thiên tai (CDG), Viện nghiên cứu  phát triển (IDS), Đại học Sussex, Brighton, Vương quốc Anh, 31 tháng 7, 2009