Ngày 28 tháng 4 năm 2009

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"Ngày 28 tháng 4 năm 2009", ADAPTNet Vietnamese Edition, April 28, 2009, https://nautilus.org/adaptnet/ngay-28-thang-4-nam-2009/

Ngày 28 tháng 4 năm 2009

  1. Thích ứng thông minh hơn với biến đổi khí hậu
  2. Các thành phố cảng: Mực nước biển dâng và rủi ro nước dâng do bão
  3. Biến đổi khí hậu và sức khỏe: Một bộ nguyên tắc ‘Sảb xuất tại BC’
  4. Thách thức thích ứng – Quản lý Đất và Nước ở châu Á
  5. Sách hướng dẫn cho thích ứng với biến đổi khí hậu
  6. Hội nghị Quốc tế về Khí hậu: 4 độ và cao hợn nữa

Thích ứng thông minh hơn với biến đổi khí hậu

Bài viết đưa ra nhận xét về chính sách khí hậu nhìn chung là dựa vào vào các yếu tố rủi ro, thiếu các thông tin thích đáng. Bài viết đưa ra tranh luận rằng các chiến lược thích ứng không thể dựa vào các biện pháp dựa trên đánh giá rủi ro bởi vì có nhiều yếu tố không chắc chắn. Bài viết gợi ý rằng chính sách thích ứng khí hậu phải tính đến ‘các lựa chọn thực’ có được.  

Thích ứng thông minh hơn với biến đổi khí hậu bằng cách sử dụng ‘Các lựa chọn thực’ để đề cập đến những điều không chắc chắn, Leo Dobes, Trường Kinh tế và  Chính phủ Crawford của Đại học Quốc gia  Australia, và Đại học Canberra, tháng 2, 2009 [280 KB, PDF]

Các thành phố cảng: Mực nước biển dâng và rủi ro nước dâng do bão

Nghiên cứu này về rủi ro lũ lụt ở vùng ven biển, mực nước biển dâng và nước dâng do bão tại các thành phố cảng. Nghiên cứu đánh giá các tác động của biến đổi khí hậu lên nền kinh tế của thành phố Copenhagen bằng cách sử dụng các phân tích thống kê mực nước dâng do các cơn bão gây ra trước đó. Nghiên cứu tạo ra một thành phố thực tế ảo để đánh giá các rủi ro lũ lụt và để thiết kế các chính sách thiết kế thích ứng.

Đánh giá tác động biến đổi khí hậu, mực nước biển dâng và  rủi ro nước dâng do bão trong các thành phố cảng: Nghiên cứu thực tế tại Copenhagen, Stéphane Hallegatte và nnk., Bài viết về môi trường của tổ chức OECD, Số 3, Nhà xuất bản OECD, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), 2008 [1.38 MB, PDF]

Biến đổi khí hậu và sức khỏe: Một bộ nguyên tắc ‘Sản xuất tại BC’

Bài viết mô tả các biến đổi khí hậu có khả năng xảy ra ở British Columbia (BC). Bài viết phác họa các bằng chứng liên quan đến biến đổi khí hậu có hại cho sức khỏe. Bài viết gợi ý ra một bộ nguyên tắc và các ưu tiên cho nghiên cứu và chính sách nghị sự để cải thiện tính thích ứng đối với các tác động lên sức khỏe gây ra do biến đổi khí hậu ở BC. 

Biến đổi khí hậu và sức khỏe ở British Columbia, Aleck Ostry và nnk., Viện các giải pháp khí hậu thái bình, Đại học Victoria, BC, Canada, tháng 11, 2008 [248 KB, PDF]

Thách thức thích ứng – Quản lý Đất và Nước ở châu Á; Sách hướng dẫn cho thích ứng với biến đổi khí hậu

Bài viết xác định các vấn đề phát triển chính liên quan đến quản lý đất và nước ở các khu vực Himalaya và Đông Nam Á (SEA), và những vấn đề này có thể bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu. Bài viết nhấn mạnh thích ứng có thể bổ sung và củng cố các sáng kiến đổi mới trong lĩnh vực quản lý đất và nước như thế nào để giảm đói nghèo ở nông thôn trong khu vực.

Quản lý tài nguyên đất và nước ở châu Á: Các thách thức cho thích ứng khí hậu (Bài viết được chuẩn bị như là phần cơ sở cho hội thảo diễn ra ở Hà Nội, Việt Nam, tháng 1, 2009), Stephen Tyler và Liz Fajber, Viện quốc tế về phát triển bền vững (IISD), 2009 [386 KB, PDF]

Sách hướng dẫn cho thích ứng với biến đổi khí hậu

Sách hướng dẫn này thăm dò các tiềm năng cho thích ứng bằng cách gợi ý về quá trình liên kết chặt chẽ với các chu kỳ quy hoạch đang diễn ra để giúp các nhà hoạch định chính sách trong việc kết hợp chặt chẽ các ứng phó về khí hậu vào các sáng kiến phát triển thuộc địa phương của họ. Nó nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc trở nên tiên phong thực hiện trong việc chuẩn bị cho các cộng đồng đối sẵn sàng ứng phó với các thách thức khí hậu trong tương lai. 

Sách hướng dẫn cho các cộng đồng Canada thích ứng với biến đổi khí hậu – Bao gồm cách tiếp cận để tạo nên các lợi ích giảm nhẹ chung trong bối cảnh phát triển bền vững(xuất bản lần đầu), Livia Bizikova, Tina Neale và Ian Burton, Môi trường Canada và Đại học British Columbia, Vancouver, 2008 [3.15 MB, PDF]

Hội nghị Quốc tế về Khí hậu: 4 độ và cao hơn nữa

Hội nghị này sẽ diễn ra từ ngày 28-30 tháng 9, 2009 tại Đại học Oxford, Vương quốc Anh. Nó sẽ đánh giá các hậu quả của việc thay đổi nhiệt độ toàn cầu trên 4°C tác động lên hàng loạt các hệ thống và lĩnh vực, và thăm dò các lựa chọn mở để tránh được biến đổi khí hậu ở biên độ này. Tóm tắt trình bày có thể gửi đến trước 01 tháng 5, 2009.

4 độ và cao hơn nữa: Những ảnh hưởng tới con người, hệ sinh thái và trái đất, Hội nghị Quốc tế về khí hậu, Đại học Oxford, Trung tâm cho nghiên cứu biến đổi khí hậu Tyndall và Văn phòng gặp gỡ của Vương quốc Anh, Vương quốc Anh, 28-30 tháng 9, 2009