Ngày 28 tháng 10 năm 2008

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"Ngày 28 tháng 10 năm 2008", ADAPTNet Vietnamese Edition, October 28, 2008, https://nautilus.org/adaptnet/ngay-28-thang-10-nam-2008/

Ngày 28 tháng 10 năm 2008

  1. Kế hoạch nghiên cứu thích nghi vì sức khoẻ con người –Úc
  2. Nguồn gốc của thích ứng – giúp người nghèo gia tăng của cải
  3. Một chỉ dẫn khoa học: Các nguyên nhân của biến đổi khí hậu toàn cầu
  4. Kinh tế học về hệ sinh thái và đa dạng sinh học
  5. Người bản xứ, Thích ứng khí hậu và các diễn đàn quốc tế
  6. Hội nghị: Năng lượng môi trường 2009 – Ấn độ

 1. Kế hoạch nghiên cứu thích nghi vì sức khoẻ con người –Úc

Bản thảo kế hoạch này giới thiệu lịch trình nghiên cứu mà thông qua đó nước Úc có thể nhận thức được những rủi ro đối với sức khoẻ do biến đổi khí hậu gây ra, và làm thế nào để có thể giảm thiểu những rủi ro đó thông qua những can thiệp thích ứng đã được đề ra. Bản kế hoạch chỉ ra những cách biệt rõ rệt về thông tin cần đạt được giữa các nhà hoạch định chính sách, các ngành kinh tế và cộng đồng, và bản kế hoạch đề ra những ưu tiên nghiên cứu dựa trên những cách biệt này.

Kế hoạch nghiên cứu thích ứng quốc giá (Sức khoẻ con người): Bản thảo tư vấn, Aj McMicheal và các cộng sự, Cơ quan nghiên cứu thích ứng biến đổi khí hậu quốc gia (NCCARF), Trường đại học Griffith, Úc, Tháng 10 năm 2008 [652 KB, PDF]

2. Nguồn gốc của thích ứng – giúp người nghèo gia tăng của cải

Bản báo cáo cho rằng khả năng phục hồi tăng lên chắc chắn sẽ phải là một phản ứng quan trọng đối với các rủi ro của biến đổi khí hậu. Đồng thời bản báo cáo cũng phát hiện ra rằng các doanh nghiệp được thiết kế hợp lý sẽ đem lại khả năng phục hồi môi trường, kinh tế và xã hội, nhờ đó mà có thể giảm thiểu những tác động của biến đổi khí hậu, và giúp cho sự ổn định cần thiết của xã hội phát triển.

Nguồn lực Thế giới 2008: Nguồn gốc của thích ứng – Giúp người nghèo gia tăng của cải, Báo cáo do Viện nguồn lực Thế giới (WRI) xuất bản cùng hợp tác với Chương trình phát triển Liên hợp quốc, Chương trình môi trường Liên Hợp quốc, và Ngân hàng Thế giới, Washington DC, Mỹ, 2008 [19,8 MB, PDF]

3. Một chỉ dẫn khoa học: Các nguyên nhân của biến đổi khí hậu toàn cầu

Bản chỉ dẫn này đề cập đến những tiến bộ khoa học gần đây về việc xác định các nguyên nhân của biến đổi khí hậu, và phát hiện ra rằng những hiểu biết khoa học về các nguyên nhân biến đổi khí hậu đã và đang có những tiến bộ rõ rệt trong một số năm gần đây. Bản chỉ dẫn đưa ra kết luận rằng khí thải hiệu ứng nhà kính do các hoạt động của con người thải vào bầu khí quyển là nguyên nhân chính của tình trạng nóng lên của khí hậu toàn cầu hiện nay.

Các nguyên nhân của biến đổi khí hậu toàn cầu (bản viết bổ xung), Chỉ dẫn khoa học 1, Trung tâm nghiên cứu biến đổi khí hậu, Arlington, Mỹ, Tháng 8 năm 2008 [2,16MB, PDF]

4. Kinh tế học về hệ sinh thái và đa dạng sinh học

Bản báo cáo cho rằng sự đánh giá không đầy đủ là một nguyên nhân chủ yếu đối với sự suy thoái của các hệ sinh thái có thể quan sát được và sự mất đi của đa dạng sinh học. Bản báo cáo chỉ ra thách thức này và yêu cầu cần có một kế hoạch bảo tồn các hệ sinh thái và đa dạng sinh học. Hơn nữa, bản báo cáo giúp chúng ta xây dựng khuôn khổ đánh giá đối với các hệ sinh thái của thế giới, bao gồm các phạm vi nghiên cứu về tất cả các giá trị vật chất thông qua hầu hết các quần xã sinh vật quan trọng.

Kinh tế học về các hệ sinh thái và đa dạng sinh học: Báo cáo lâm thời, Pavan Sukhdev (Hướng dẫn nghiên cứu), Các cộng đồng Châu Âu, Đức, 2008 [4,76MB, PDF]

5. Người bản xứ, Thích ứng khí hậu và Các diễn đàn quốc tế

Bài viết tập trung vào Hiệp định khuôn khổ Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu (UNFCCC) và Nghị định thư của Hiệp định này thông qua việc cung cấp một bản tóm tắt về từng thoả thuận đã được bàn đến. Bài viết đánh giá biến đổi khí hậu, sự thích ứng và các cộng đồng người bản xứ trong tình huống và ngữ cảnh của các thoả thuận trên, đồng thời phân tích những quy định chính thức đối với các nghiên cứu điều tra và cung cấp những luận điểm mang tính chiến lược.

Cách đối phó với các vấn đề thích ứng khí hậu mới của các nhóm dân tộc bản xứ và các giải pháp thông qua các diễn đàn quốc tế, Bài viết chuẩn bị cho Uỷ ban Circumpolar Inuit (Alaska), Quỹ tài trợ cho Luật môi trường quốc tế (FIELD), London, Anh, tháng 8 năm 2008 [323 KB, PDF]

6. Hội nghị: Năng lượng môi trường 2009 – Ấn độ

Hội nghị này sẽ diễn ra tại Changdigarh, Ấn độ từ ngày 19 đến 21 tháng 3 năm 2009. Nội dung của Hội nghị sẽ đề cập đến các thách thức của lĩnh vực năng lượng và môi trường (ví dụ như: biến đổi khí hậu, sự nóng lên của trái đất, những tác động xuyên biên giới của sử dụng năng lượng, bảo tồn đa dạng sinh học, suy thoái rừng) trong việc đạt được phát triển bền vững. Các bài viết dự thảo có thể gửi đến vào ngày 31 tháng 10 năm 2008.

Năng lượng môi trường 2009: Hội nghị quốc tế về Năng lượng và Môi trường, Viện công nghệ quốc gia, Kurukshetra, Ấn độ, 19-21 tháng 3 năm 2009