Ngày 27 tháng 11 năm 2007

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"Ngày 27 tháng 11 năm 2007", ADAPTNet Vietnamese Edition, November 27, 2007, https://nautilus.org/adaptnet/ngay-27-thang-11-nam-2007/

Ngày 27 tháng 11 năm 2007

Ngày 27 tháng 11 năm 2007

Khung thích ứng đối với khu vực nhà nước tiểu bang New South Wales, Australia; ảnh hưởng của thay đổi khí hậu đối với khu vực đô thị; đánh giá tính sai lệch của của mô hình không chính xác; báo cáo sơ bộ của Hội đồng Tư vấn Công nghệ cao và Kinh tế bang Califonia; Không đảm bảo an ninh lương thực ở Nam Phi; chính quyền Australia tài trợ cho các hoạt động thích ứng của địa phương.

1. Đa dạng sinh học và Khung thích ứng – NSW, Australia

Tài liệu này (kế hoạch đầu tiên của bang) xác định hướng giải quyết được khu vực công bang NSW sẽ thực hiện đối phó với việc thay đổi khí hậu. Tài liệu này vạch ra sáu lĩnh vực chính cho hành động: chia sẻ kiến thức và nhận thức; nghiên cứu; thích ứng thể hiện trong chính sách và thực hiện; phương pháp và công cụ thích ứng; giảm thiểu ảnh hưởng của thay đổi khí hậu; giảm thiểu sự gia tăng đe doạ của các loài xâm lấn đối với các loài bản địa.

Đa dạng sinh học của bang NSW và khung thích ứng thay đổi khí hậu, Nhóm nghiên cứu phối hợp thích ứng và ảnh hưởng thay đổi khí hậu đa dạng sinh học NSW, Sở Môi trường và thay đổi khí hậu NSW, Australia, tháng 10 năm 2007 [PDF]

2.  Thích ứng ở khu vực đô thị – Khả năng và các ràng buộc

Bài viết này xem xét các khả năng và ràng buộc của thích ứng với thay đổi khí hậu ở những quốc gia có thu nhập thấp và trong bình. Bài viết cân nhắc những ảnh hưởng của thay đổi khí hậu (trực tiếp và gián tiếp) ở khu vực đô thị. Bài viết này trao đổi những đổi mới nhằm giải quyết vấn đề này, và xem xét các đổi mới của địa phương trong thích ứng nên được khuyến khích và giúp đỡ như thế nào ở cấp độ quốc gia.

Thích ứng với thay đổi khí hậu ở khu vực đô thị: khả năng và ràng buộc ở các quốc gia thunhập thấp và trung bình, David Satterthwaite, Saleemul Huq, Mark Pelling, Hannah Reid và Patricia Romero Lankao, Tập bài viết thảo luận định cư, Viện quốc tế về môi trường và phát triển (IIED), London, 2007 [PDF]

3.  Đánh giá ảnh hưởng thay đổi khí hậu – Sự sai lệch của mô hình

Bài viết này xây dựng một phương pháp tiếp cận để đánh giá và lượng hoá hệ quả của sai lệch mô mình về nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng thay đổi khí hậu. Bài viết giới phương pháp gọi là MSR (Model-Scenario-Ratio- Tỷ lệ kịch bản mô hình). Bài viết này đề nghị nghiên cứu cần lưu ý vai trò của sự chính xác của mô hình trong việc nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng thay đổi khí hậu.

Đánh giá ảnh hưởng của thay đổi khí hậu với hàm của sự sai lệch mô hình, P. Droogers, A. van Loon, và W. Immerzeel, Các bài thảo luận khoa học hệ thống đất và thuỷ văn, Vol. 4,  tháng 9 năm 2007 [PDF]

4.  Bản báo cáo thảo luận sơ bộ của sẵn sàng cho các ý kiến đóng góp

Bản báo cáo sơ bộ bao gồm có các đề cương thực hiện bởi Hội đồng Tư vấn Công nghệ cao và kinh tế Califonia (ETAAC). Báo cáo cung cấp những nội dung cơ bản cho đóng góp ý kiến và thảo luận của công chúng. Báo cáo này xem xét cơ hội đối với tất cả các lĩnh vực kinh Califonia bao gồm; giao thông; công nghiệp năng lượng; nông và lâm nghiệp. Các ý kiến đóng góp của công chúng bằng văn bản xin gửi đến trước giờ nghỉ ngày 29 tháng 11 năm 2002.

Các tiến bộ công nghệ và kinh tế với giải pháp khí hậu Califonia-Bản báo cáo thảo luận sơbộ của ETAAC, Ban tài nguyên không khí Calinafonia, Califonia, tháng 11 năm 2007

5. Tính dễ tổn thương của hệ thống thực phẩm với thay đổi môi trường toàn cầu

Mức độ không đảm bảo an ninh lương thực đang gia tăng. Các chỉ tiêu chính thể hiện mức độ suy dinh dưỡng nghiêm trọng liên tục và tỷ lệ còi xương ở trẻ em gia tăng. Bài viết xác định thách thức chính của nghiên cứu về tính dễ tổn thương của hệ thống thực phẩm và ảnh hưởng của thay đổi môi trường toàn cầu (GEC); chính sách và sự lựa chọn kỹ thuật thích ứng; và hệ quả có thể của các hành động thích ứng các nhau.

Thay đổi môi trường toàn cầu và các thách thức động giải quyết vấn đề an ninh lươngthực ở Nam Phi, R.T. Mano và các cộng sự, Bài nghiên cứu GECAFS số 5, Viện thay đổi môi trường, Trung tâm môi trường đại học Oxford, Oxford, tháng 7 năm 2007 [PDF]

6. Chương trình hành động thích ứng của địa phương – Các nguồn tài trợ cho các cơ quan

Các nguồn tài trợ tổng số 2 triệu $ cho các cơ quan chính quyền địa phương, cá nhân và các tổ chức trong khu vực/tập hợp các hội đồng thực hiện quản lý rủi ro đế thực hiện các quá trình giải quyết ảnh hưởng thay đổi khí hậu, bao gồm phân tích bối cảnh ban đầu, hội thảo đánh giá rủi ro/ hoặc các kế hoạch thích ứng. Hạn cuối cùng xin nguồn tài trợ vòng thứ nhất ngày 03 tháng 12 năm 2007

Chương trình hành động thích ứng địa phương, Văn phòng nhà kính Australia, Bộ Môi trường và tài nguyên nước Australia, Chính phủ Australia, Canberra, 2007