Ngày 26 tháng 8 năm 2008

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"Ngày 26 tháng 8 năm 2008", ADAPTNet Vietnamese Edition, August 26, 2008, https://nautilus.org/adaptnet/ngay-26-thang-8-nam-2008/

Ngày 26 tháng 8 năm 2008

Ngày 26 tháng 8 năm 2008

Luật, Chính sách và Thể chế của Úc về biến đổi khí hậu, Cơ sở nhạy bén với khí hậu cho các thành phố Đông Á, Ảnh hưởng tiềm tàng của biến đổi khí hậu đến nước Mỹ, Sự thích ứng qua các dự án phát triển – Khung chương trình thử nghiệm, Một số yếu tố quyết định đến chiến lược thích ứng của nông dân Châu Phi, Ô nhiễm không khí Đô Thị và Biến đổi khí hậu- Giải thưởng tiếng nói trẻ, Báo cáo đặc biệt: Một số cân nhắc cho phát triển các phương pháp tiếp cận kiểm tra và đánh giá thích ứng biến đổi khí hậu – Jennifer Frankel-Reed.

  1. Luật, Chính sách và Thể chế của Úc về biến đổi khí hậu
  2. Cơ sở nhạy bén với khí hậu cho các thành phố Đông Á
  3. Ảnh hưởng tiềm tàng của biến đổi khí hậu đến nước Mỹ
  4. Sự thích ứng qua các dự án phát triển – Khung chương trình thử nghiệm
  5. Một số yếu tố quyết định đến chiến lược thích ứng của nông dân Châu Phi
  6. Ô nhiễm không khí Đô Thị và Biến đổi khí hậu- Giải thưởng tiếng nói trẻ

Báo cáo đặc biệt: Một số cân nhắc cho phát triển các phương pháp tiếp cận kiểm tra và đánh giá thích ứng biến đổi khí hậu – Jennifer Frankel-Reed

1. Luật, Chính sách và Thể chế của Úc về biến đổi khí hậu  

Bài viết mô tả một vài thành thành tựu chính tới nay mà Chính phủ Úc đã đạt đươc với biến đổi khí hậu. Bài này đề xuất một khung với các nguyên tắc mà dựa vào đó các ý tưởng liên quan, các sáng kiến, chính sách và tiêu chuẩn đánh giá có thể được thiết lập và hợp thức hoá. Bài viết nghiên cứu một số phạm vi chính sách cho sự phát triển lâu dài.

Luật biến đổi khí hậu cho các nhà quy hoạch, phát triển, chính quyền địa phương và các nhà xây dựng xanh: Quick Stock Take và một số ý tưởng cho tương lai, Philippa England, Bài viết nghiên cứu 16, Chương trình nghiên cứu đô thị, Griffith University, Brisbane, Úc, June 2008 [546 KB, PDF] 

2. Cơ sở nhạy bén với khí hậu cho các thành phố Đông Á

Primer là một công cụ cho chính quyền thành phố vùng Đông Á nhằm hiểu tốt hơn về việc lên kế hoạch cho những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và các thảm hoạ tự nhiên thông qua quy hoạch tiếng ồn đô thị. Nó giúp cho các chính quyền địa phương chủ động tham gia vào các hoạt động tập huấn, nâng cao năng lực, và các chương trình đầu tư vốn cho việc xây dựng cá cộng đồng bền vững và nhạy bén.

Các thành phố nhạy bén với khí hậu: Bài vỡ lòng về giảm nhẹ sự tổn thương do những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và củng cố quản lý rủi ro thảm hoạ ở các Thành phố Đông Á, Ngân hàng Thế giới, Thiết bị hỗ trợ toàn cầu cho sự giảm nhẹ và khôi phục thảm hoạ, và Chiến lược Quốc tế giảm nhẹ thảm hoạ, Bang Washington, Mỹ, Tháng 6 năm 2008 [4.49 MB, PDF]  

3. Ảnh hưởng tiềm tàng của Biến đổi khí hậu đến nước Mỹ

Báo cáo cho chúng ta thấy đánh giá đầu tiên của sự thay đổi được quan sát và dự đoán đối với các hiện tượng cực đoan của thời tiết và khí hậu ở Bắc Mỹ, Hawaii, Vùng Ca Ri Bê và lãnh thổ nước Mỹ vùng Thái Bình Dương. Từ những phát hiện khác nhau, báo cáo nhấn mạnh sự xuất hiện của những ngày nóng khác thường, một ít sương giá, các ngày hạn dài hơn và không thường xuyên là kết quả của sự tác động của con người.

Những hiện tượng cực đoan của thời tiết và khí hậu trong biến đổi thời tiết- Vùng tiêu điểm: Bắc Mỹ, Hawaii, Ca Ri Bê và Các Đảo Thái Bình Dương của Mỹ, Thomas R. Karl và Cộng sự (Biên tập viên), Kết quả tổng hợp và đánh giá 3.3, Chương trình khoa học Biến đổi khí hậu Mỹ, Bang Washington, Mỹ, Tháng 6 năm 2008 [9.37 MB, PDF] 

4. Sự thích ứng qua các dự án phát triển – Khung chương trình thử nghiệm

Nghiên cứu phát triển một tiếp cận thử nghiệm đánh giá những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và chỉ ra sự thích ứng trong các dự án phát triển ở Trung Quốc. Nó sử dụng các trường hợp nghiên cứu tập trung vào ngành nước nhằm kiểm tra một khung chương trình cho việc chạy một dự án đối với ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và các lựa chọn sự thích ứng. Khung chương trình có thể được cải tiến và áp dụng dựa vào nhu cầu của người sử dụng.

Thử nghiệm thích ứng biến đổi khí hậu ở Trung Quốc: Một quy trình Đánh giá và quản lý ảnh hưởng tiềm tàng của biến đổi khí hậu đến các dự án và chương trìng phát triển ở Trung Quốc, Thomas Tanner, Xia Jun và Ian Holman, Viện Nghiên cứu Phát triển (IDS), Anh, Tháng 1 năm 2008 [787 KB, PDF]

5. Một số yếu tố quyết định đến chiến lược thích ứng của nông dân Châu Phi

Nghiên cứu phân tích các yếu tố quyết định thích ứng khí hậu cấp độ nông trại ở Châu Phi sử dụng mô hình lựa chọn đa thức được kết hợp với dữ liệu từ điều tra chéo ngành của hơn 8000 nông trại từ 11 nước Châu Phi. Kết quả cho thấy chuyên canh mùa vụ (độc canh) là kiểu canh tác nông nghiệp dễ tổn thương nhất với biến đổi khí hậu ở Châu Phi.

Yếu tố quyết định chiến lược thích ứng của nông dân Châu Phi: Phân tích lựa chọn đa thức, Rashid Hassan và Charles Nhemachena, Vol. 2, No. 1, Tạp chí Nông nhiệp và Kinh tế tài nguyên Châu Phi (AfJARE), Tháng 3 năm 2008 [175 KB, PDF]

6. Ô nhiễm không khí Đô Thị và Biến đổi khí hậu- Giải thưởng tiếng nói trẻ

Giải thưởng Tiếng nói trẻ 2008 về Ô nhiễm không khí đô thị và biến đổi khí hậu sẽ được trao tại Hội thảo Chất lượng Không khí Tốt hơn-2008. Không có sự giới hạn về địa lý cho sự tham gia và cuộc thi và Sinh viên từ khắp thế giới có thể tham gia. Thời hạn đăng ký trước ngày 30 tháng 8 năm 2008.

BAQ 2008 Giải thưởng Tiếng nói trẻ về Ô nhiểm không khí đô thị và Biến đổi khí hậu, Sáng kiến không khí sạch cho các thành phố Châu Á (CAI-Asia), Băng Cốc, Thái Lan, 12-14 tháng 11 năm 2008

Một số cân nhắc cho phát triển các phương pháp tiếp cận kiểm tra và đánh giá thích ứng biến đổi khí hậu – Jennifer Frankel-Reed

Jennifer Frankel-Reed, Cố vấn Biến đổi khí hậu tại Hợp tác Kỹ thuật Đức (GTZ) viết, “Dựa vào những thực tiễn tốt về kiểm tra và đánh giá, một định nghĩa cụ thể của thích ứng, và và kinh nghiệp cập nhật của UNDP, bảy sự cân nhắc được đề xuất cho việc thiết lập thích ứng theo tiếp cận kiểm tra và đánh gía. Những cân nhắc này áp dụng cho một loạt bối cảnh và thách thức trong thiết kế và thực hiện phát triển “khí hậu-co giãn” (ví dụ thông qua xu hướng) và/hoặc chỉ ra thứ tự ưu tiên các thảm hoạ biến đổi khí hậu (ví dụ: thông qua các sáng kiến cụ thể) và được làm đơn giản hoá các bước theo dõi thích ứng với một cấu trúc nhất định.”

Một số cân nhắc cho phát triển các phương pháp tiếp cận kiểm tra và đánh giá thích ứng biến đổi khí hậu, Jennifer Frankel-Reed, Báo cáo đặc biệt AdaptNet 08-08-S-Ad, 26 Tháng 8 2008