Ngày 26 tháng 5 năm 2009

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"Ngày 26 tháng 5 năm 2009", ADAPTNet Vietnamese Edition, May 26, 2009, https://nautilus.org/adaptnet/ngay-26-thang-5-nam-2009/

Ngày 26 tháng 5 năm 2009

  1. Quy hoạch vùng ven biển và biến đổi khí hậu ở Australia
  2. Các giải pháp sáng tạo trong việc phản hồi với biến đổi khí hậu
  3. Kế hoạch hành động về khí hậu của thành phố Berkeley, California
  4. ADAM: Các chiến lược thích ứng và giảm nhẹ – Báo cáo tổng kết
  5. Tài liệu hướng dẫn về giới tính và biến đổi khí hậu
  6. Trên chặng đường tới Copenhagen: Các phương diện pháp lý – Hội nghị

Quy hoạch vùng ven biển và biến đổi khí hậu ở Australia

Bài viết tập trung về sự đô thị hóa vùng ven biển ở Australia và quy hoạch cho biến đổi khí hậu. Bài viết có sử dụng các trường hợp nghiên cứu thực tế chọn lọc, tại các khu vực vành đai đô thị và nơi có biển động. Bài viết nghiên cứu vấn đề về các tác động và rủi ro cộng dồn với mục tiêu tìm ra giải pháp nhằm bảo đảm cho sự an toàn và khỏe mạnh của các cộng đồng vùng ven biển.

Các nguyên tắc cho Thỏa thuận giữa các chính phủ trong việc quy hoạch các vùng ven biển và biến đổi khí hậu ở Australia, Barbara Norman, Habitat International, tập 33 tr. 293–299, 2009 [yêu cầu đăng ký]

Các giải pháp sáng tạo trong việc phản hồi với biến đổi khí hậu   

Báo cáo trình bày ba giải pháp sáng tạo trong việc phản hồi với biến đổi khí hậu, đó là công nghệ nano, năng lượng đại dương và rừng. Báo cáo đánh giá các cơ hội và thách thức mà mỗi giải pháp đưa ra. Báo cáo đề cập đến vấn đề: tại sao các giải pháp sáng tạo này chưa tiến tới được giai đoạn thương mại hóa hàng loạt?

Sáng kiến trong việc phản hồi lại biến đổi khí hậu: Công nghệ Nano, Năng lượng Đại dương và Rừng, Miguel Esteban và nnk., Đại học Liên Hợp Quốc, Viện Nghên cứu tăng cường (UNU-IAS), Đại học Liên Hợp Quốc (UNU), Nhật bản, 2008 [2.59 MB, PDF]

Kế hoạch hành động về khí hậu của thành phố Berkeley, California       

Kế hoạch hành động của thành phố Berkeley được coi như là bản hướng dẫn cho việc sắp xếp cộng đồng vào một hướng đi chung để đạt được Berkeley bền vững thông qua quá trình quy hoạch hành động về khí hậu. Bản kế hoạch cũng nhấn mạnh đến sự khẩn cấp của thách thức để tạo nên những thay đổi lớn về cơ sở hạ tầng, tiến bộ công nghệ, cũng như các quyết định chúng ta tạo lập ra hàng ngày.                 

Thành phố Berkeley: Kế hoạch hành động về khí hậu, Bản thảo thứ 3, thành phố Berkeley, Berkeley, CA, Mỹ, tháng 4, 2009 [1.54 MB, PDF]

ADAM: Các chiến lược thích ứng và giảm nhẹ – Báo cáo tổng kết

Dự án ADAM được xây dựng xung quanh bốn lĩnh vực bao quát tổng thể: các viễn cảnh, thích ứng, giảm nhẹ, và đánh giá chính sách. Báo cáo này đưa ra bản tóm tắt của dự án thông qua hàng loạt các tuyên bố mang tính tiêu đề. Báo cáo cũng làm rõ về các phát hiện qua các bản tường trình nghiên cứu ngắn gọn thu được từ từng lĩnh vực công việc chính của dự án.                    

ADAM: Các chiến lược thích ứng và giảm nhẹ – Hỗ trợ chính sách khí hậu của châu Âu, Báo cáo tổng kết, Văn phòng dự án ADAM, Trung tâm nghiên cứu biến đổi khí hậu Tyndall, Đại học East Anglia, Vương quốc Anh, tháng 5, 2009 [1.30 MB, PDF]     

Tài liệu hướng dẫn về giới tính và biến đổi khí hậu

Bản hướng dẫn trình bày một số tiến bộ về nhận thức và phương pháp luận cho các mối liên quan giới tính trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Báo cáo đưa ra trường hợp tại sao cần thiết phải bao gồm cả tiếng nói của phụ nữ, những cần thiết và trình độ chuyên môn trong chính sách biến đổi khí hậu. Bản hướng dẫn cho thấy sự đóng góp của phụ nữ có thể làm tăng thêm hiệu quả của các biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu như thế nào.

Tài liệu hướng dẫn về giới tính và biến đổi khí hậu, Lance W. Garmer (biên tập viên), Chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc (UNDP), 2009 [2.92 MB, PDF]

Trên chặng đường tới Copenhagen: Các phương diện pháp lý – Hội nghị

Hội nghị về luật khí hậu sẽ diễn ra tại Câu lạc bộ Quốc tế Berlin (ICB) vào ngày 15 tháng 6  năm 2009. Hội nghị này sẽ quy tụ các chuyên gia về luật và các bên có liên quan khác để tham gia vào cuộc thảo luận về khuôn pháp lý của biến đổi khí hậu. Đăng ký tham gia kết thúc vào ngày 1 tháng 6 năm 2009. 

Hội nghị lần thứ hai về luật khí hậu tại Berlin – Trên chặng đường tới Copenhagen: Các phương diện pháp lý của thời kỳ sau 2012, Lexxion Verlagsgesellschaft mbH, Berlin, Đức, 15 tháng 6 năm 2009