Ngày 23 tháng 9 năm 2008

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"Ngày 23 tháng 9 năm 2008", ADAPTNet Vietnamese Edition, September 23, 2008, https://nautilus.org/adaptnet/ngay-23-thang-9-nam-2008/

Ngày 23 tháng 9 năm 2008

 

  1. Các lựa chọn thích ứng đối với ngành công nghiệp sơ cấp Úc
  2. Quản lý môi trường, Giảm rủi ro thảm hoạ và thích ứng khí hậu
  3. Tư vấn đối với khuôn khổ thích ứng khí hậu Scốtlen
  4. Tương lai bền vững thông qua khoa học và công nghệ – Châu phi
  5. ORCHID: Kiểm soát rủi ro khí hậu – Phụ lục kỹ thuật
  6. Hội nghị chuyên đề nghiên cứu đô thị – Pháp.

1.  Các lựa chọn thích ứng đối với ngành công nghiệp phụ trợ Úc

Nghiên cứu  này cung cấp cho người đọc tổng quát về các bước cần thiết nhằm điều chỉnh những thay đổi đang diễn ra đối với khí hậu Úc. Nghiên cứu này tập trung vào từng ngành công nghiệp phụ trợ, bao gồm công nghiệp cotton, mía đường, gia xúc gia cầm, lúa gạo và nho. Một thông điệp chủ yếu mà nghiên cứu này đem đến đó là tầm quan trọng của việc xây dựng khả năng thích ứng đối với các nhà quản lý trang trại, các tập đoàn công nghiệp và doanh nghiệp nông nghiệp.

Tổng quan về thích ứng thay đổi khí hậu trong các ngành công nghiệp phụ trợ Úc – Tác động, sự lựa chọn và ưu tiên, C.J. Stokes & S.M. Howden (chủ biên), Báo cáo chuẩn bị cho Chiến lược nghiên cứu thay đổi khí hậu quốc gia đối với các ngành công nghiệp phụ trợ, CSIRO, Úc, Tháng 2 năm 2008 [9,26 MB, PDF]

2. Quản lý môi trường, Giảm thiểu rủi ro tai hoạ và thích ứng khí hậu

Báo cáo cho biết tổng quan về những kinh nghiệm thực tiến trong việc quản lý môi trường trong mối quan hệ với thích ứng thay đổi khí hậu và giảm thiểu rủi ro thảm hoạ (DRR). Trên cơ sở lý luận và các số liệu chuyên ngành, báo cáo nhấn mạnh đến nhu cầu cần phải thúc đẩy một cách tích cực quản lý môi trường và xây dựng hệ sinh thái như là những phương tiện thực tế và thích hợp đối với việc giảm thiểu rủi ro thảm hoạ

Vai trò của quản lý môi trường và xây dựng hệ sinh thái trong giảm thiểu rủi ro thảm hoạ và thích ứng thay đổi khí hậu, Mạng ProAct, Bộ Môi trường – Phần lan, Chiến lược Liên hợp quốc về giảm thiểu thảm hoạ (UN/ISDR), và nhóm Gaia, Tháng tám năm 2008 [3,27 MB, PDF]

3. Tư vấn cho khuôn khổ thích ứng  của Scốtlen

Chương trình tư vấn này giới thiệu thay đổi khí hậu và những ảnh hưởng có thể xảy ra trại Scốtlen. Chương trình này giải thích quá trình thích ứng khí hậu và những yêu cầu cần có nhằm đạt được sự thích ứng tại Scốtlen. Tư vấn đề ra những nguyên tắc mang tính chiến lược và các hành động ưu tiên đối với khuôn khổ thích ứng thay đổi khí hậu.

Thích ứng theo cách của chúng ta: Quản lý rủi ro khí hậu của Scốtlen: chương trình tư vấn đối với khuôn khổ thích ứng thay đổi khí hậu  của Scốtlen, RR Donnelley, Chính phủ Scốtlen, Endinburgh, Scốtlen, Tháng sáu năm 2008 [1,42 MB, PDF]

4. Tương lai bền vững thông qua khoa học và công nghệ – Châu Phi

Bài viết vạch ra những thách thức môi trường chủ yếu (thay đổi khí hậu, sự thoái hoá nguồn nước và đất đai, và tổn thất hệ sinh thái đa dạng) mà Châu Phi đang phải đối mặt. Bài viết xác định những lĩnh vực thực tiến nhất, và đặt ra câu hỏi làm thế nào để châu Phi và các đối tác quốc tế của châu lục này có thể khai thác khoa học và các can thiệp về công nghệ để đạt được những mục tiêu phát triển của châu Phi.

Môi trường đối với phát triển của châu Phi: Tương lai bền vững thông qua khoa học và công nghệ, Christian Webersik và Clarice Wilson, Viện nghiên cứu cao cấp (ISA), Đại học LHQ, Nhật bản, 2008 [669 KB, PDF]

5. ORCHID: Kiểm soát rủi ro khí hậu – Phụ lục công nghệ

Bản báo cáo tóm tắt thay đổi khí hậu tại Ấn độ liên quan đến những thay đổi khí hậu về nhiệt độ và lượng mưa. Bài viết xem xét các gợi ý của những thay đổi trên với các tác động thứ yếu xảy ra đối với tự nhiên và con người. Bản báo cáo giới thiệu khái niệm khả năng tổn thương khí hậu, và tổng kết các công việc đang làm nhằm xác định các chỉ số và sự phân bố của tính tổn thương tại Ấn độ.

ORCHID: Kiểm soát rủi ro khí hậu tại ĐFI Ấn độ – Phụ lục công nghệ, Sreeja Nair và cộng sự., Viện nghiên cứu phát triển (IDS), UK, 2007 [6,35 MB, PDF]

6.  Hội nghị nghiên cứu đô thị lần thứ năm – Pháp

‘Các thành phố và thay đổi khí hậu: Chương trình nghị sự khẩn cấp’ là một chủ đề tập trung quan trọng đối với hội nghị nghiên cứu đô thị lần thứ năm được tổ chức tại Marseille, Pháp từ 28 đến 30 tháng sáu năm 2009. Mục đích của hội nghị nhằm giới thiệu những nghiên cứu tương lai mang tính chủ đạo về các chủ đề có liên quan đến những lĩnh vực cụ thể của một thành phố. Bản giới thiệu ngắn sẽ được nộp vào ngày 30 tháng 9 năm 2008.

Hội nghị nghiên cứu đô thị lần thứ năm – Các thành phố và thay đổi khí hậu: Chương trình nghị sự khẩn cấp, Phòng phát triển đô thị Ngân hàng thế giới, Marseille, Pháp, 29-30 tháng sáu, năm 2009.