Ngày 23 tháng 6 năm 2009

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"Ngày 23 tháng 6 năm 2009", ADAPTNet Vietnamese Edition, June 23, 2009, https://nautilus.org/adaptnet/ngay-23-thang-6-nam-2009/

Ngày 23 tháng 6 năm 2009

  1. Đánh giá khung tổn thương và khả năng thích ứng
  2. Thích ứng các thành phố với biến đổi khí hậu – Phát triển mang tính địa phương
  3. Các lựa chọn của Viện Wuppertal cho chế độ khí hậu sau-2012
  4. Nền kinh tế của biến đổi khí hậu ở Đông Nam Á
  5. Hướng dẫn về biến đổi khí hậu cho các cá nhân và cộng đồng
  6. Diễn đàn chia sẻ thông tin về thích ứng – Canberra, Australia

Đánh giá khung tổn thương và khả năng thích ứng

Bài viết cung cấp các định nghĩa và giải thích các khái niệm cơ bản liên quan đến thích ứng. Bài viết cũng giới thiệu vài phương pháp thường được sử dụng để đánh giá tính tổn thương, khả năng thích ứng và những rủi ro. Các phụ lục của bài viết cung cấp tóm tắt các đánh giá tác động và những tổn thương của người dân Australia trong thời gian gần đây để minh họa cho một số biện pháp tiếp cận khác nhau và những kết quả đạt được. 

Đánh giá khung tổn thương và khả năng thích ứng: Bài viết thảo luận, Ben Preston và Mark Stafford-Smith, Bài viết số 2 của CSIRO Climate Adaptation Flagship, CSIRO, Australia, 2009 [1.73 MB, PDF]

Thích ứng các thành phố với biến đổi khí hậu – sự phát triển mang tính địa phương

Cuốn sách này xác định những rủi ro, sự tổn thương và thích ứng với biến đổi khí hậu tại các khu vực trung tâm đô thị. Nó cũng xem xét đến các mối liên quan của biến đổi khí hậu  cho các thành phố ở các nước có thu nhập thấp và trung bình ở Châu Phi, Châu Á, và Châu Mỹ La Tinh. Cuốn sách này cho thấy các thành phố có thể làm những gì để đóng góp cho các giải pháp biến đổi khí hậu và đề xuất các lựa chọn cho thích ứng.

Thích ứng các thành phố với biến đổi khí hậu: Hiểu được và đương đầu với các thách thức phát triển, Jane Bicknell, David Dodman và David Satterthwaite (biên tập viên), tr. 424, Nhà Xuất bản Earthscan, tháng 5, 2009 [phải trả tiền]

Các lựa chọn của Viện Wuppertal cho chế độ khí hậu sau 2012

Báo cáo dự thảo này trình bày một số đề xuất cho các khối công trình sau-2012, bao gồm: tầm nhìn chung, các mục tiêu cho các nước thuộc Annex I, các hành động NAMA (các hành động giảm nhẹ phù hợp cho từng quốc gia) của các nước không thuộc Annex I, thích ứng, vấn đề tài chính, công nghệ, và REDD (làm giảm phát thải từ việc phá rừng và suy thoái tài nguyên).

Hướng tới Thỏa thuận về biến đổi khí hậu có hiệu quả và công bằng: Đề xuất của Viện Wuppertal cho chế độ khí hậu sau 2012 (Bản dự thảo), Wolfgang Sterk và nnk., Viện nghiên cứu về Khí hậu, Môi trường và Năng lượng Wuppertal, Đức, tháng 5, 2009 [367 KB, PDF]

Nền kinh tế của biến đổi khí hậu ở Đông Nam Á

Bài viết xem xét các tác động biến đổi khí hậu, tính tổn thương, phí tổn, các cơ hội và các lựa chọn chính sách cho Đông Nam Á, với chú trọng đặc biệt đến các nước Indonesia, Philippin, Singapore, Thailand, và Việt Nam. Bài viết cũng yêu cầu các nước khu vực này khẩn cấp đóng góp vai trò của mình trong các giải pháp toàn cầu cho biến đổi khí hậu bằng cách giới thiệu các chính sách phát triển bền vững mà kết hợp được các hoạt động thích ứng và giảm nhẹ.  

Kinh tế của biến đổi khí hậu ở các nước Đông Nam Á: Xem xét trong khu vực, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), tháng 4, 2009 [9.75 MB, PDF]

Hướng dẫn về biến đổi khí hậu cho các cá nhân và cộng đồng

Bản hướng dẫn này trình bày các thông tin cho các cá nhân và cộng động hiểu được về khí hậu của Trái đất, các tác động của biến đổi khí hậu, và các biện pháp tiếp cận nhằm thích ứng và giảm nhẹ sự biến đổi này. Bản hướng dẫn cũng thông báo về các nguyên tắc thiết yếu của hệ thống khí hậu. Nó cũng làm tăng thêm tư liệu kiến thức về khoa học khí hậu bằng cách cung cấp các khung giáo dục cơ bản cho các khái niệm liên quan đến khí hậu.

Tư liệu kiến thức về khí hậu: Các nguyên tắc thiết yếu của Khoa học Khí hậu – Hướng dẫn cho các cá nhân và cộng đồng, Cục Quản trị Đại Dương và Khí quyển Quốc gia (NOAA), Mỹ. Chương trình khoa học về biến đổi khí hậu, Washington DC, Mỹ, tháng 3, 2009 [2.92 MB, PDF]

Diễn đàn chia sẻ thông tin thích ứng – Canberra, Australia

Diễn đàn này sẽ diễn ra ở Canberra, Australia vào ngày 22 tháng 9, 2009. Nó sẽ chú trọng và thảo luận hàng loạt các cơ hội mà có thể giúp đương đầu với vấn đề biến đổi khí hậu, đặc biệt tập trung vào các giải pháp lựa chọn thích ứng. Các đề xuất (bản thuyết trình 15 phút) có thể gửi tới trước ngày 30 tháng 6, 2009. Để biết thêm chi tiết, xin mời xem thông tin kết nối dưới đây.

Climate Diễn đàn chia sẻ thông tin thích ứng, Chương trình về cơ sở hạ tầng và thích ứng với biến đổi khí hậu, Trung tâm nghiên cứu an ninh của Australia, Canberra, Australia, 22 tháng 9, 2009 [24 KB, PDF]