Ngày 23 tháng 10 năm 2007

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"Ngày 23 tháng 10 năm 2007", ADAPTNet Vietnamese Edition, October 23, 2007, https://nautilus.org/adaptnet/ngay-23-thang-10-nam-2007/

Ngày 23 tháng 10 năm 2007

Ngày 23 tháng 10 năm 2007

Cơ hội và rủi ro của ngành nông nghiệp Australia; Rủi ro do thay đổi thời tiết đối với các thành phố của Ấn Độ; Quy hoạch để thích ứng ở các bang và các địa phương của Hoa Kỳ; Phân tích tính nhạy cảm của thiệt hại do lốc nhiệt đới; Phân tích so sánh ảnh hưởng do mực nước biển dâng cao; và Hội nghị thay đổi môi trường và an ninh lương thực.

1.  Ngành nông nghiệp Australia – Cơ hội và rủi ro

Bài viết này trao đổi các suy luận của sự thay đổi khí hậu đối với ngành nông nghiệp Australia. Bài viết đã vạch ra bối cảnh toàn cầu và quốc gia cho các hành động. Bài viết này cũng xác định một loạt vấn đề xuất hiện do thay đổi khí hậu, nó có thể trở thành các cơ hội hoặc các rủi ro cho khu vực nông thôn Australia tuỳ thuộc vào chúng ta có thể kiểm soát nó ở mức độ nào.

Liên minh nông nghiệp với thay đổi khí hậu, Viện Thời tiết và Thay đổi kinh doanh Cambiar, Các bài viết Liên minh nông nghiệp, NSW, Australia, tháng 7 năm 2007 [PDF]

2.  Tính dễ tổn thương với thay đổi khí hậu – ở Ấn Độ

Bài viết này tóm lược những rủi ro mà thay đổi khí hậu có thể gây ảnh hưởng đến dân cư đô thị và trao đổi những nhóm người dễ tổn thương nhất ở các thành phố. Bài viết cũng chỉ ra khả năng thích ứng có thể áp dụng đối với thay đổi khí hậu ở thành phố và những biện pháp giảm nhẹ đối với Ấn Độ. Bài viết đưa ra một của cửa sổ cho những cơ hội mà Ấn Độ để vạch ra đường đi tắt độc lập hơn và tương lai bền vững hơn.

Rủi ro do thay đổi thời tiết: Chương trình nghị sự cho thích ứng và giảm nhẹ đối với các thành phố của Ấn Độ, Aromar Revi, Hội nghị thượng đỉnh đô thị toàn cầu, Quỹ Rockefeller, Bellagio, Italy, 08-13 tháng 7 năm 2007 [PDF]

3.   Thích ứng: Các bang và các địa phương của Hoa Kỳ đang làm gì

Những ảnh hưởng của thay đổi khí hậu đã xuất hiện ở Hoa Kỳ. Bài viết này mô tả các hành động đang được thực hiện ở các bang và các địa phương của Hoa Kỳ để chuẩn bị cho các ảnh hưởng của thay đổi khí hậu. Bài viết kết luận rằng quy hoạch cho thích ứng đang được quan tâm và đầu tư hơn cả từ các bang và địa phương.

Khái quát: Quy hoạch để thích ứng: Các bang và các địa phương ở Hoa Kỳ đang làm gì, Trung tâm Pew về thay đổi khí hậu, tháng 7 năm 2007 [PDF]

4.   Thiệt hại của các trận lốc nhiệt đới – Phân tích độ nhy cảm

Nghiên cứu này cho thấy rằng các nỗ lực làm giảm tính dễ tổn thương đến các thiệt hại, thường được gọi là thích ứng với thời tiết, có hiệu lực tiềm năng lớn hơn để giảm nhẹ thiệt hại liên quan đến các trận lốc nhiệt đới so với các nỗ lực nhằm dự đoán hành vi của các cơn bão qua các chính sách giảm nhẹ khí nhà kính, thường gọi là các biện pháp giảm nhẹ ảnh hưởng của thời tiết và được thực hiện thông qua chính sách năng lượng.

Thiệt hại kinh tế trong tương lai của các trên lốc nhiệt đới: Tính nhạy cảm với thay đổi thời tiết và xã hội, Roger A. Pielke Jr., Hội hoàng gia về trao đổi triết học, London, Vương quốc Anh, 2007 [PDF]

5. Sự dâng cao mực nước biển do thay đổi khí hậu ở các nước đang phát triển

Bài viết này đánh giá hậu quả của việc mực nước biển (SLR) tiếp tục dân cao ở 84 nước đang phát triển. Nghiên cứu sử dụng Hệ thống Thông tin Địa Lý (GIS) để sắp xếp không gian – phân tích số liệu toàn cầu về các yếu tố chính ảnh hưởng đế thời tiết. Kết quả nghiên cứu cho thấy hàng trăm triệu người ở các nước đang phát triển có thể phải di cư do mực nước biển dâng cao trong thế kỷ này.

Ảnh hưởng của mực nước biển dâng cao đối với các nước đang phát triển: Phân tích so sánh, Susmita Dasgupta và các cộng sự, Bài nghiên cứu về Chính sách của Ngân hàng thế giới 4136, Ngân hàng thế giới, tháng 2 năm 2007 [PDF]

6.   Hội nghị về thay đổi môi trường và An ninh lương thực

Hội nghị sẽ được tổ chức từ ngày 02-04 tháng 4 năm 2008 tại trường Đại học Oxford. Hội nghị này với mục đích nối nghiên cứu và chính sách của các cộng đồng về an ninh lương thực, thay đổi môi trường cà chính sách lương thực. Tóm tắt (bài phát biểu hoặc trình bày) tại hội nghị có thể nộp vào ngày 31 tháng 10 năm 2007.

Hội nghị quốc tế – An ninh lương thực và thay đổi môi trường: Mối quan hệ của khoa học, phát triển và chính sách cho thích ứng, Thay đổi môi trường toàn cầu và hệ thống lương thực, Văn phòng Hội nghị An ninh lương thực, Elsevier, Oxford, Vương quốc Anh, 02-04 tháng 4 năm 2008.