Ngày 22 tháng 9 năm 2009

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"Ngày 22 tháng 9 năm 2009", ADAPTNet Vietnamese Edition, September 22, 2009, https://nautilus.org/adaptnet/ngay-22-thang-9-nam-2009/

Ngày 22 tháng 9 năm 2009

  • SimCLIM: Mô hình hóa Những tác động của Biến đổi khí hậu

  • Biến đổi Khí hậu và Qui hoạch Đô thị tại Đông Nam Á

  • Chi phí cho Thích ứng toàn cầu – Phân tích định lượng

  • Đánh giá những ảnh hưởng đối với kinh tế do Biến đổi Khí hậu

  • Báo cáo đánh giá toàn cầu về Giảm thiểu rủi ro thiên tai

  • Biến đổi khí hậu và Nguyên tắc phát triển con người – Hội thảo

SimCLIM: Mô hình hóa Những tác động của Biến đổi khí hậu             

Báo cáo mô tả làm thế nào để một mô hình tích hợp là SlimCLIM có thể được sử dụng để đánh giá những cực đỉnh của khí hậu, ảnh hưởng cũng như những lựa chọn thích ứng. Nó tập trung vào các hệ thống thùng chứa nước cho các hộ gia đình tại Đông Nam Queensland-vùng New South Wales. Báo cáo đã sử dụng SimCLIM (với tư cách là một hệ thống mô hình hóa đơn lẻ) để đánh giá những hình mẫu không gian về rủi ro trong khu vực.

Sử dụng SimCLIM cho Mô hình hóa Những tác động của Khí hậu cực đoan trong bối cảnh Khí hậu đang biến đổi: Nghiên cứu sơ bộ về thu hoạch nước cho các hộ gia đình tại Đông Nam Queensland, R. A Warrick, Đại hội World IMASCS lần thứ 18 và Hội nghị Quốc tế MODSIM09 về Mô hình hóa và Mô phỏng. Cairns, Australia, Tháng 7, 2009 [394 KB, PDF] .

Biến đổi khí hậu và Qui hoạch đô thị tại Đông Nam Á

Báo cáo đã khảo sát tình trạng nghiên cứu biến đổi khí hậu cũng như các chính sách tại khu vực Đông Nam Á. Báo cáo đã nhận thấy được những chênh lệch trong nhận thức cũng như thực tiễn triển vọng, với trọng tâm đặc biệt nhấn vào những can thiệp trong qui hoạch đô thị để nâng cao sức chống chịu của thành phố đối với biến đổi khí hậu. Báo cáo cũng phản ánh việc làm thế nào để việc xây dựng và qui hoạch đô thị có thể hỗ trợ cho những lựa chọn bền vững của con người. 

Biến đổi Khí hậu và Qui hoạch Đô thị tại Đông Nam Á, Belinda Yuen, Đại học Quốc gia Singapore, Hội nghị Chuyên đề về Nghiên cứu Đô Thị lần thứ 5, Pháp, 2009 [311 KB, PDF]

Chi phí cho Thích ứng toàn cầu – Phân tích Định lượng

Báo cáo phát triển một khung lý thuyết cho việc phân bổ trách nhiệm đối với việc cấp vốn quốc tế cho vấn đề thích ứng có liên quan đến biến đổi khí hậu, đồng thời cũng cố gắng tính toán mức đóng góp tiềm năng của các nhóm quốc gia khác nhau. Báo cáo còn cung cấp một cái nhìn cận cảnh về việc những chỉ số trong các tiêu chí thiết kế khác nhau thay đổi sẽ ảnh hưởng thế nào đến chia sẻ gánh nặng chi phí thích ứng trên phạm vi quốc tế.

Chia sẻ Gánh nặng trong Huy động vốn thích ứng: Đánh giá Sự đóng góp của Các quốc gia, Rob Dellink và các đồng nghiệp, Văn kiện làm việc FEEM số 59.09, Fondazione Eni Enrico Mattei, Milan, Italy, Tháng 8 2009 [246 KB, PDF]

Đánh giá những tác động đến kinh tế của Biến đổi khí hậu

Báo cáo đã tổng kết những ước tính hiện tại về tác động của biến đổi khí hậu. Nó cũng giải thích căn cứ đưa ra những ước tính này, từ đó xác định những nguyên nhân dẫn đến tình trạng không ổn định và những ước tính khác ảnh hưởng đến chúng. Báo cáo cũng đề cập đến việc tình trạng không ổn định này sẽ ảnh hưởng đến những quyết định của các nhà làm luật ra sao.

Đánh giá những Tác động của Biến đổi khí hậu: Báo cáo Tổng quan, Stéphanie Jamet, Jan Corfee-Morlot, văn kiện làm việc số 691 của cục kinh tế OECD, Tổ chức vì Hợp tác Kinh tế và Phát triển (OECD), 2009 [741 KB, PDF].

Báo cáo đánh giá Toàn cầu về giảm thiểu rủi ro Thiên tai

Báo cáo nhận định những rủi ro do thiên tai, phân tích nguyên nhân, đồng thời chỉ ra rằng những nguyên nhân này có thể được giải quyết và đưa ra một số phương thức thức hiện. Báo cáo cho rằng giảm rủi ro do thiên tai có thể giúp giảm đói nghèo, phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu, cùng với những  lợi ích về an ninh toàn cầu, ổn định và bền vững.

Rủi ro và Nghèo đói trong bối cảnh Biến đổi khí hậu: Đầu tư hôm nay cho một tương lai an toàn hơn, Chiến lược quốc tế về giảm thiểu rủi ro thiên tai (ISDR), Liên Hợp Quốc, 2009

Biến đổi Khí hậu và Nguyên tắc phát triển con người – Hội nghị

Hội nghị sẽ diễn ra tại Đại học bang Pennsylvania vào ngày 15 và 16 tháng Tư năm 2010. Đây là dịp để những nhà đạo đức học nghiên cứu về biến đổi khí hậu và phát triển con người được giao lưu học hỏi lẫn nhau về những vấn đề đạo đức có liên quan đến biến đổi khí hậu và phát triển con người. Bản tóm tắt sẽ được trình lên vào ngày 30 tháng 10 năm 2009.

Hội nghị: Kết hợp Biến đổi khí hậu và Đạo đức phát triển, Viện Rock Ethics, Đại học bang Pennsylvania, Công viên Đại học, Pennsylvania, Hoa Kỳ, 15-16 tháng Tư, 2010.