Ngày 22 tháng 7 năm 2008

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"Ngày 22 tháng 7 năm 2008", ADAPTNet Vietnamese Edition, July 22, 2008, https://nautilus.org/adaptnet/ngay-22-thang-7-nam-2008/

Ngày 22 tháng 7 năm 2008

1. Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với khu vực dân cư- Khu vực cảng miền Tây

Báo cáo này xem xét diễn biến tự nhiên và mức độ ảnh hưởng tiềm năng của biến đổi khí hậu đối với khu vực cảng miền Tây bang Victoria, Australia. Báo cáo tập trung vào những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tới môi trường xây dựng, các gợi ý về mặt xã hội và kinh tế của những ảnh hưởng này, cũng như tính dễ tổn thương của các địa phương và các nhóm cộng đồng khác nhau.

Ảnh hưởng của Biến đổi khí hậu tới khu vực dân cự tại khu vực cảng miền Tây: Con người, Tài sản và Địa bàn – Báo cáo cuối cùng, Peter Kinrade và Benjamin Preston, CSIRO, Marsden Jacob Associates và WPGA, Australia, tháng 6 năm 2008 [7.63 MB, PDF]

2. SEA – Một công cụ đóng góp vào thích ứng trong việc sử dụng đất của khu vực

Nghiên cứu này xem xét việc ứng dụng phương pháp đánh giá chiến lược môi tường trong việc quy hoạch sử dụng đất tại Đức (SEA-REP). Nghiên cứu tìm hiểu công cụ SEA-REP (như là một công cụ hỗ trợ ra quyết định) có thể đóng góp như thế nào vào thích ứng của khu vực trước ảnh hưởng của biến đổi khí hậu với mục tiêu giảm nhẹ ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường và xã hội.

Đánh giá chiến lược môi trường: Một công cụ thực hiện thích ứng của sử dụng đất khu vực trước Biến đổi khí hậu toàn cầu với mục tiêu giảm nhẹ ảnh hưởng tới môi trường và xã hội? Hendrike Helbron, Đại học Công nghệ Brandenburg, Cottbus, Đức, 2008 [134 KB, PDF]

3. Toàn cảnh chính sách biến đổi khí hậu Trung Quốc

Nghiên cứu này thể hiện 10 chủ đề trung tâm trong các giải pháp mà Trung Quốc đang thực hiện, hoặc sẽ thực hiện, nhằm chống lại biến đổi khí hậu. Nghiên cứu này trợ giúp việc chia sẻ hiểu biết giữa Trung Quốc và các đối tác trên thế giới. Nghiên cứu này giúp cho việc tìm kiếm hướng đi đảm bảo thành công cho cách thức quản lý khí hậu sau năm 2012.

Toàn cảnh Chính sách khí hậu Trung Quốc, Cheng Qian, Bài thảo luận, Germanwatch e.V, Bonn, Đức, tháng 01 năm 2008  [184 KB, PDF]

4. Thích ứng, năng lực thích ứng và Phát triển

Sự phối hợp giữa thích ứng với biến đổi khí hậu và các vấn đề năng lực thích ứng trong quá trình phát triển là một vấn đề chủ chốt hiện nay trong chính sách và thực tiễn phát triển. Nghiên cứu này tìm hiểu mối quan hệ của thích ứng, năng lực thích ứng, và phát triển, đồng thời tìm kiếm con đường phía trước trong việc nâng cao năng lực hành động.

Bài thảo luận Thích ứng với biến đổi khí hậu, Năng lực thích ứng và Phát triển, Valerie Nelson, Richard Lamboll và Adele Arendse, Trường Đại học Greenwich và South North, Diễn đàn chính sách DSA-DFID, 2008 [174 KB, PDF]

5. Tăng cường sức mạnh cho hành động trẻ em trong biến đổi khí hậu

Báo cáo này thu hút sự quan tâm về vấn đề ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tới trẻ em. Báo cáo tranh luận rằng cả giảm nhẹ và thích ứng là cần thiết. Báo cáo thể hiện các khía cạnh khác nhau mà biến đổi khí hậu có thể ảnh hưởng tới cuộc sống của những trẻ em dễ bị tổn thương nhất và bản thân trẻ em phải làm sao để tự phòng vệ.

Khí hậu của chúng ta, Trẻ em của chúng ta, Trách nhiệm của chúng ta: Các suy luận của biến đối khí hậu đối với trẻ em trên thế giới, Emma Back và Catherine Cameron, UNICEF, UK, 2008 [2.03 MB, PDF]

6. Hội thảo: Biến đổi khí hậu tại các nước Đông Nam Âu tại Áo

Hội thảo (Biến đổi khí hậu tại các nước Đông Nam Âu: Nguyên nhân, Ảnh hưởng, Giải pháp –  Climate Change III in South-Eastern European Countries: Causes, Impacts, Solutions) sẽ được tổ chức tại Graz, Áo từ ngày 18-19 tháng 9 năm 2008. Hội thảo này với mục với mục tiêu trao đổi những phát hiện mới nhất trong những nghiên cứu liên quan tới biến đổi khí hậu tại các nước Đông Nam Âu (SEE). Tóm tắt bài trình bày mời nộp vào ngày 28 tháng 7 năm 2008.

Biến đổi khí hậu III tại các nước Đông Nam Âu: Nguyên nhân, Ảnh hưởng, Giải pháp – Hội thảo, Joanneum Research, Graz, Áo, 18-19 tháng 9 năm 2008