Ngày 22 tháng 4 năm 2008

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"Ngày 22 tháng 4 năm 2008", ADAPTNet Vietnamese Edition, April 22, 2008, https://nautilus.org/adaptnet/ngay-22-thang-4-nam-2008/

Ngày 22 tháng 4 năm 2008

1. Thiết bị y tế thích ứng với biến đổi khí hậu – tại bang NSW, Australia

Bài viết này xem xét năng lực thích ứng thiết bị y tế của bang NSW (Australia) đối với việc gia tăng các hiện tượng thời tiết đặc biệt. Bài viết xác định nhiều chiến lược thích ứng tiềm năng. Mặc dù nghiên cứu tập trung vào một khu vực địa lý và hệ thống phục vụ sức khỏe cụ thể (Ngành y tế bang NSW), nhiều kết quả nghiên cứu có thể được áp dụng ở môi trường và địa điểm khác.

Thiết bị ngành y tế NSW thích ứng với biến đổi khí hậu – Phương pháp tiếp cận quản lý rủi ro, Jane Carthey, Trung tâm Thiết bị Y tế, Khoa Môi trường xây dựng, Trường đại học bang NSW, Sydney, Australia, 2007 [PDF]

2. Biến đổi khí hậu – Ngành kiến trúc làm được gì?

John Turzynski (giám đốc of Arup) tranh luận rằng thiết kế công trình và cơ sở hạ tầng đủ khả năng linh hoạt để thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm giảm nhẹ ảnh hưởng của nó là rất quan trọng. Ông ta đã xem xét ở khía cạnh ngành kiến trúc có thể làm được gì – và đang làm gì – để giải quyết vấn đề ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

Biến đổi khí hậu và Môi trường Xây dựng – Những gì có thể làm được? John Turzynski, Giám đốc, Hãng Tư vấn Thương mại và Thiết kế toàn cầu, London, Vương Quốc Anh, tháng 4 năm 2008

3. Những thách trong quản lý lũ lụt tại Thái Lan

Tại Thái Lan, lũ lụt là một bộ phận thông thường của chu kỳ thời tiết và nó trở thành thảm họa khi nó xẩy ra bất thường về thời gian và cường độ. Bài viết này tập trung vào vấn đề phán xét xã hội trong quản lý tại Thái Lan. Nó trở thành mối quan tâm đặc biệt về khía cạnh cách thức quản lý đang được thực hiện tại Thái Lan.

Thích ứng với Biến đổi khí hậu và phán xét xã hội: Thách thức trong quản lý lũ lụt và các thảm họa thiên nhiên tại Thái Lan, Louis Lebel và các cộng sự, Biến đổi Khí hậu đối với Ngành Nước, Bài nghiên cứu của USER WP-2007-12, Thái Lan, tháng 2 năm 2008 [PDF]

4. Những gợi ý cho sự thành công của những chiến lược thích ứng

Bài viết này xem xét ba câu hỏi cơ bản rút ra từ trường hợp nghiên cứu điển hình của huyện Chókwe, Mozambique: Thứ nhất, đánh giá mức độ quan trọng sự ủng hộ của công chúng đối với chính sách thích ứng? Thứ hai, tại sao công chúng lại không ủng hộ đối với những chính sách này? Thứ ba, phải làm gì để tăng sự sẵn lòng tham gia của công chúng đối với các chính sách thích ứng?

Nhận thức rủi ro do môi trường tại Mozambique: Gợi ý cho sự thành công của những chiến lước thích ứng, Anthony G. Patt và Dagmar Schröter, Bài nghiên cứu Chính sách số 4417, Ngân hàng Thế giới, tháng 11 năm 2007 [PDF]

5. Hướng dẫn – Công cụ đánh giá tính dễ tổn thương và thích ứng

Cuốn tài liệu này cung cấp những công cụ đánh giá tính dễ tổn thương và thích ứng thường được sự dụng để cho người sử dụng có thể lựa chọn công cụ phù hợp với mục đích sử dụng của họ. Cuốn sách này đề cập đến ba công cụ: đánh giá ảnh hưởng và tính dễ tổn thương, chính sách thích ứng, và kết hợp tính dễ tổn thương với công cụ đánh giá.

Cẩm nang các Công cụ Đánh giá Tính dễ tổn thương và Thích ứng cho những thế hệ tiếp theo, Amit Garg và các cộng sự, Bài viết số 8, Dự án BASIC, tháng 9 năm 2007 [PDF]

6. Hội nghị LITTORAL 2008 – Venice, Italia

Hội nghị (LITTORAL 2008) sẽ diễn ra từ ngày 25-28 tháng 11 năm 2008 tại Venice, Italy. `Những thay đổi toàn cầu tại các khu vực ven biển: phân tích, thích ứng và giảm nhẹ’ sẽ là chủ đề chính của hội nghị được trao đổi qua nhiều chủ đề của hội nghị. Xin mời nộp tóm tắt vào ngày 28 tháng 4 năm 2008.

Hội nghị quốc tế lần thứ 9 – Thay đổi Bờ biển: Thách thức chính sách môi trường (LITTORAL 2008), Thư ký hội nghị CORILA, Palazzo Franchetti, San Marco, Venice, Italia, ngày 25-28 tháng 11 năm 2008