Ngày 22 tháng 01 năm 2008

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"Ngày 22 tháng 01 năm 2008", ADAPTNet Vietnamese Edition, January 22, 2008, https://nautilus.org/adaptnet/ngay-22-thang-01-nam-2008/

Ngày 22 tháng 01 năm 2008

1. Ước tính quá thấp của IPPC về rủi ro của khí hậu ấm hơn 

Báo cáo này (được thực hiện bởi CAPSI tại Trường Đại học Melbourne) cung cấp thông tin cập nhật về thay đổi thay đổi khí hậu. Báo cáo này cho rằng các bằng chứng hiện nay mà IPCC đang tiến hành sẽ dẫn đến đánh giá quá thấp rủi ro của khí hậu ấm hơn và ảnh hưởng của thay đổi khí hậu đang diễn ra một cách nhanh hơn so với các dự đoán trước đây.

Bằng chứng của việc thay đổi khí hậu tăng nhanh, TS. Graeme Pearman, Hành động Chính sách và khoa học về thích ứng khí hậu (CAPSI) tại Trường Đại học Melbourne, Viện Khí hậu, Australia, tháng 11 năm 2007 [PDF]

2. Quyền phát triển trong một thế giới bị giới hạn bởi thời tiết

Báo cáo này trình bày các chỉ tiêu tính toán thể hiện các suy luận của cơ sở Quyền Phát triển Nhà kính (GDRs). Báo cáo tính toán Chỉ tiêu Năng lực và Hành động (RCI) cân nhắc rõ ràng sự bất công bằng trong phân bổ thu nhập và phát thải trong nhiều quốc gia. Bài viết này sử dụng RCI để lượng hoá nghĩa vụ giảm nhẹ và thích ứng quốc gia với các chương trình khẩn cấp tương ứng.

Quyền được Phát triển trong một thế giới bị giới hạn bởi thời tiết: Khung cơ sở về Quyền Phát triển Nhà kính, Paul Baer, Tom Athanasiou và Sivan Kartha, EcoEquity, Quỹ Christian Aid và the Heinrich-Böll, tháng 9 năm 2007 [PDF]

3. Pakistan chuẩn bị ứng phó với thiên tai như thế nào?

Báo cáo này cung cấp khái quát tình trạng hiện tại về quy hoạch phòng chống thiên tai tại Pakistan. Bài viết này thảo luận về các tài liệu, kế hoạch và công cụ pháp luật hiện hành và các thể chế quản lý phòng chống thiên tai. Mặc dù Pakistan đối mặt với hàng loạt thiên tai, cuốn sách này tập trung vào một số thảm hoạ đặc biệt như lũ lụt, động đất và lở đất.

Sự sẵn sàng ứng phó với thiên tai: Thực trạng tại Pakistan, M. Asif Khan, Trung tâm Quốc tế Phát triển Miền núi tổng hợp (ICIMOD), Uỷ ban Hỗ trợ nhân đạo Châu Âu (ECHO), Kathmandu, Nepal, 2007

4. Sự mâu thuẫn trong các mô hình kinh tế thời tiết tối ưu hoá phúc lợi  

Bài viết này khái quát việc giải quyết với chiết khấu theo thời gian sử dụng trong hàm phúc lợi xã hội, xác định các tham số thời tiết bất định, thể hiện tính bất định trong tương lai về thay đổi khí hậu và sự biến đổi của chi phí giảm nhẹ theo thời gian. Nghiên cứu cho thấy rằng những khía cạnh này đã được xem xét một cách không thống nhất trong quá khứ, điều này đã ảnh hưởng rất lớn tới kết quả nghiên cứu trước đây.

Những sai sót trong các nghiên cứu trước và phương pháp về sử dụng các mô hình kinh tế khí hậu đơn giản, H.-M. Füssel, Thay đổi khí hậu, Vol. 81, No. 2, 2007 [PDF]

5. Thiết bị môi trường toàn cầu: Tài trợ cho thích ứng hay thích ứng với quỹ

Bài viết này đóng góp các yé kiến về sự sẵn có của nguồn tài trợ theo Quỹ uỷ thác Thiết bị môi trường toàn cầu (GEF) và vai trò của các quỹ này với chính sách thời tiết thế giới sau năm 2012. Bài viết kết luận rằng các quỹ này không tương xứng về mặt kỹ thuật so với nhu cầu của các nước đang phát triển, nguyên nhân này xuất hiện trên cả hai khía cạnh sự phức tạp trong quy trình và khả năng thực hiện theo hướng dẫn rất khó khăn.

Thiết bị môi trường toàn cầu: Tài trợ cho thích ứng hay thích ứng với quỹ, Annett Mohner và Richard J.T. Klein, Bài viết về Năng lượng và Thời tiết, Viện Môi trường Stockholm, Thuỵ Điển, tháng 6 năm 2007 [PDF]

6. Hội nghị Thích ứng của rừng và Quản lý rừng

Hội nghị này sẽ tập trung vào tình trạng hiện tại của kiến thức về sự tiếp tục thay đổi của khí hậu ở các khu vực khác nhau trên thế giới, và các suy luận của những thay đổi này đối với tình trạng của rừng, quản lý và bảo vệ rừng. Các bài báo cáo và thảo luận sẽ nhấn mạnh vào nghiên cứu, chính sách và thực tiễn cần thiết để có kế hoạch quản lý rừng tốt và năng suất cao. Thông tin thêm, xin mời liên hệ trang web phía dưới.

Thích ứng của rừng và quản lý rừng với thay đổi khí hậu với sự nhấn mạnh sức khoẻ của rừng: Khái quát khoa học, chính sách và thực tiễn, Trường Đại học Khoa học Nông nghiệp Thuỵ Điển (SLU) phối hợp với IUFRO, FAO, Umeå Convention Bureau, and Umeå Folkets Hus, Thuỵ Điển, 25-28 tháng 8 năm 2008