Ngày 21 tháng 7 năm 2009

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"Ngày 21 tháng 7 năm 2009", ADAPTNet Vietnamese Edition, July 21, 2009, https://nautilus.org/adaptnet/ngay-21-thang-7-nam-2009/

Ngày 21 tháng 7 năm 2009

  1. Đánh giá rủi ro khí hậu – Hội đồng thành phố Blue Mountains
  2. Cơ sở hạ tầng năng lượng của California và các chiến lược thích ứng
  3. Khung khí hậu giai đoạn sau-2012 – Các lựa chọn thích ứng
  4. Engendering Thích ứng phát sinh đối với sự thay dổi đa dạng khí hậu – Gujarat, Ấn độ
  5. Sách hướng dẫn – Thích ứng cho biến đổi khí hậu vùng ven biển
  6. Chuyển đổi các hệ thống năng lượng – Hội nghị ESF

1. Đánh giá rủi ro khí hậu – Hội đồng thành phố Blue Mountains

Báo cáo tiến hành xem xét việc biến đổi khí hậu có thể tác động thế nào tới khu vực Hội đồng thành phố Blue Mountains (BMCC) và Chính quyền địa phương Blue Mountains ở bang NSW, Australia. Báo cáo xác định được một số rủi ro biến đổi khí hậu mà BMCC phải đối mặt. Báo cáo phát triển một kế hoạch thích ứng để xây dựng tính ứng phó cho khu vực. 

Báo cáo đánh giá rủi ro biến đổi khí hậu của Hội đồng thành phố Blue Mountains, Donovan Burton và Erin Laurie, soạn thảo bởi Climate Risk Pty Ltd  với sự hỗ trợ của Cục biến đổi khí hậu thuộc Chính phủ Australia, Hội đồng thành phố Blue Mountains, NSW, Australia, tháng 6, 2009 [5.57 MB, PDF]

2. Cơ sở hạ tầng năng lượng của California và các chiến lược thích ứng

Bài viết trình bày khái quát về các tác động tiềm năng của biến đổi khí hậu (mực nước biển dâng, tăng nhiệt độ, các chiều hướng thay đổi lượng mưa) lên cơ sở hạ tầng năng lượng của California. Báo cáo giải thích về những gì được biết đến cho đến nay về nhiều tác động của biến đổi khí hậu và những dự đoán cho tới năm 2100. Bài viết xác định một số chiến lược thích ứng mà California có thể thi hành.

Các tác động tiềm năng của biến đổi khí hậu lên cơ sở hạ tầng năng lượng của California và xác định các biện pháp thích ứng, Pat Perez, Bài viết số CEC-150-2009-001, Ủy ban năng lượng California, California, USA, tháng 6, 2009 [312 KB, PDF]

3. Khung khí hậu giai đoạn sau 2012 – Các lựa chọn thích ứng

Báo cáo này tập trung vào vấn đề thích ứng khí hậu, và mối liên hệ của nó với sự phát triển và giảm đói nghèo. Báo cáo nhấn mạnh đến các hành động thích ứng ở mức địa phương. Báo cáo cân nhắc việc thích ứng như là một trong các khối xây dựng chủ yếu cho việc đẩy mạnh việc phản hồi với vấn đề khí hậu toàn cầu, và thiết lập một số khuyến nghị để có thể thích ứng.   

Tạo điều kiện thuận lợi cho thỏa thuận quốc tế về biến đổi khí hậu: Thích ứng với biến đổi khí hậu, Lãnh đạo toàn cầu cho hành động khí hậu (GLCA) – Sáng kiến chung của Quỹ Liên hợp quốc và Câu lạc bộ Madrid, tháng 6, 2009 [3.43 MB, PDF]

4. Thích ứng phát sinh đối với sự thay đổi đa dạng khí hậu – Gujarat, Ấn độ  

Bài viết phác họa một số hiểu biết mang tính khái niệm về việc thích ứng và tính tổn thương. Bài viết đưa ra những hiểu biết thấu đáo có được từ Gujarat – một thành phố ven biển của Ân độ. Bài viết minh họa về việc làm thế nào để các nhà nghiên cứu và những người thực nghiệm có thể hợp tác với nhau để đẩy mạnh quá trình học hỏi cho khả năng thích ứng của công trình được xyên suốt trong các cộng đồng và các khu vực của những người dân nghèo (bao gồm cả đàn ông và phụ nữ).

Thích ứng phát sinh đối với sự thay đổi đa dạng khí hậu ở Gujarat, Ấn độ, Sara Ahmed và Liz Fajber, Giới tính & Phát triển, tập17, số 1, tr. 33-50, tháng 3, 2009 [yêu cầu đăng ký]

5. Sách hướng dẫn – Thích ứng cho biến đổi khí hậu ở các vùng ven biển

Sách hướng dẫn cung cấp cho các nhà thực nghiệm những hướng dẫn cụ thể về từng lĩnh vực riêng biệt trong việc phản hồi với sự thay đổi đa dạng khí hậu cũng như các tác động của biến đổi lên các vùng ven biển. Nó tập trung vào bối cảnh của các nước đang phát triển. Sách hướng dẫn đưa ra những bài học kinh nghiệm về việc làm thế nào để vượt qua các rào cản thi hành và tận dụng sự tiếp cận quản lý thích ứng cho việc thích ứng khí hậu vùng ven biển.

Thích ứng cho sự biến đổi khí hậu ở các vùng ven biển: Sách hướng dẫn cho các nhà quy hoạch phát triển, được soạn thảo bởi Trung tâm Tài nguyên ven biển – Đại học Rhode Island (CRC-URI) và Nhóm Tài nguyên Quốc tế (IRG), Cơ quan phát triển Quốc tế Mỹ (USAID), tháng 5, 2009 [19.2 MB, PDF]

6. Chuyển đổi các hệ thống năng lượng – Hội nghị ESF

Hội nghị Quỹ Khoa học Châu Âu (ESF) này sẽ diễn ra tại Nynashämn, Thụy điển từ ngày 03-07 tháng 10, 2009. Nó sẽ cung cấp cơ sở nghiên cứu cho sự chuyển đổi các hệ thống năng lượng trong thời hạn dài mà sẽ cho phép đạt được sản xuất năng lượng bền vững cho các thế hệ mai sau. Các nhà nghiên cứu trẻ có thể đăng ký để được hỗ trợ về lệ phí tham dự hội nghị và vấn đề đi lại. Tóm tắt trình bày có thể gửi tới trước ngày 31 tháng 7 năm 2009.

Các thách thức biến đổi trên toàn cầu: Chuyển đổi các hệ thống năng lượng, Quỹ Khoa học Châu Âu (ESF), Các cuộc gặp mặt tại Utsikten, Nynäshamn, Thụy điển, 03-07 tháng 10, 2009