Ngày 21 tháng 4 năm 2009

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"Ngày 21 tháng 4 năm 2009", ADAPTNet Vietnamese Edition, April 21, 2009, https://nautilus.org/adaptnet/ngay-21-thang-4-nam-2009/

Ngày 21 tháng 4 năm 2009

  1. Các vùng bị ảnh hưởng bởi các bệnh do muỗi gây ra – Mối liên quan
  2. Thách thức biến đổi khí hậu – Vai trò của các thành phố
  3. Thích ứng và giảm thiểu – Hướng đi tới các cộng đồng bền vững
  4. Khoảng cách thích ứng trong kiến thức và hành động – Nam Á
  5. Thích ứng biến đổi khí hậu và lĩnh vực nước
  6. Các chiến lược và hành động thích ứng cho các vùng ven biển – Hội thảo

Các vùng bị ảnh hưởng bởi các bệnh do muỗi gây ra –  Mối liên quan

Nghiên cứu nhấn mạnh các mối nguy hiểm tiềm năng gắn liền với sự thích ứng phản ứng lại với biến đổi khí hậu. Nghiên cứu sử dụng mô hình phân bổ và sự phổ biến của loài muỗi ‘Aedes aegypti’ ở Australia để mô phỏng sự phản ứng của việc truyền bệnh sốt xuất huyết trong điều kiện khí hậu biến đổi. Nghiên cứu cũng nhấn mạnh sự cần thiết cho phát triển các quan điểm chiến lược và toàn diện về các chính sách biến đổi khí hậu và thích ứng.    

Các mô hình sinh hóa tổng hợp và lý thuyết tiến hóa để dự đoán các tác động khí hậu lên hàng loạt các loài vật: Loài muỗi Aedes Aegypti gây bệnh sốt xuất huyết ở Australia, Michael Kearney và nnk., Sinh thái chức năng, Xã hội sinh thái Anh, 2009 [662 KB, PDF]

Thách thức biến đổi khí hậu – Vai trò của các thành phố

Bài viết thăm dò tính hợp lý cho việc tại sao các thành phố, các chính quyền của họ và các loại năng lượng sử dụng trong thành phố sẽ là trọng tâm đáng chú ý để cân nhắc. Bài viết tranh luận rằng các thành phố và các chính quyền có thể đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ cho các vấn đề liên quan đến thách thức biến đổi khí hậu và đạt được năng lượng bền vững trong tương lai.               

Thành phố và năng lượng: Bài viết thảo luận, Nigel Jollands, Hội nghị quốc tế của tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD): Các thành phố cạnh tranh và biến đổi khí hậu, Milan, Italy, 2008 [132 KB, PDF]

Thích ứng và Giảm thiểu –  Hướng đi tới Cộng đồng bền vững

Bài viết khảo sát khái niệm của hướng đi tới phát triển để đề cập đến thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu. Bài viết tập trung vào cơ sở hạ tầng và các cộng đồng. Bài viết cũng xem xét đến vai trò mà “các cộng đồng bền vững” có thể đóng vai trò trong việc đạt được các mục tiêu lâu dài về thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu.          

Cơ sở hạ tầng & Các cộng đồng: Hướng đi tới cộng đồng bền vững, John Robinson, (tác giả chính), Viện thái bình cho các giải pháp khí hậu, Đại học Victoria, BC, Canada, tháng 11, 2008 [319 KB, PDF]

Khoảng cách thích ứng trong kiến thức và hành động – Nam Á

Báo cáo trình bày các xem xét lại về nghiên cứu thích ứng biến đổi khí hậu trên diện rộng khu vực Nam Á. Báo cáo cũng xác định các kiến thức hiện hành, khoảng cách liên quan đến thích ứng và ứng dụng bao gồm cả thực tế nghiên cứu hiện hành. Báo cáo thăm dò các nhóm người trong các vùng dễ bị tổn thương trong khu vực có thể dễ bị căng thẳng do tác động của biến đổi khí hậu như thế nào.

Thích ứng khí hậu ở châu Á: Khoảng cách về kiến thức và các vấn đề nghiên cứu ở Nam Á – Báo cáo đầy đủ của nhóm Nam Á, ISET-Quốc tế và ISET-Nepal, Kathmandu, Nepal, 2008 [700 KB, PDF]

Thích ứng biến đổi khí hậu và lĩnh vực nước

Báo cáo sử dụng các ví dụ của Niger và đông bắc Brazil, xác định làm thế nào để thích ứng khí hậu có thể hội nhập trong lĩnh vực nước. Báo cáo xem xét biến đổi khí hậu tác động đến việc người nghèo quản lý tài nguyên nước như thế nào, các phản ứng thích ứng với đa dạng khí hậu, và những cần thiết kèm theo để giúp hỗ trợ những phản ứng này.

Chia tách mạng lưới sông suối? Quản lý tài nguyên nước thích ứng với biến đổi khí hậu, Merylyn Hedger và Jane Cacouris, Tearfund, Vương quốc Anh, tháng 11, 2008 [379 KB, PDF]

Các chiến lược và hành động thích ứng cho các vùng ven biển – Hội thảo

Hội thảo này sẽ diễn ra ở Manado (Bắc Sulawesi), Indonesia vào ngày 11 tháng 5, 2009. Nó sẽ cung cấp cơ hội cho việc chia sẻ các kinh nghiệm và sử dụng các trường hợp của những người tham dự để thăm dò các điểm khởi đầu khác nhau nhằm hiểu được các chiến lược vùng ven biển về các biện pháp thích ứng chủ đạo trong các dự án, các khu vực và chính sách quốc gia. Để biết thêm chi tiết, xin mời vào trang web dưới đây. 

Hội thảo về các chiến lược thích ứng biến đổi khí hậu và các hành động cho các vùng ven biển tại Hội nghị Đại dương thế giới – Indonesia, Rừng ngập mặn cho ban bí thư tương lai, Manado,  Bắc Sulawesi, Indonesia, 11 tháng 5, 2009