Ngày 21 tháng 10 năm 2008

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"Ngày 21 tháng 10 năm 2008", ADAPTNet Vietnamese Edition, October 21, 2008, https://nautilus.org/adaptnet/ngay-21-thang-10-nam-2008/

Ngày 21 tháng 10 năm 2008

1. Kế hoạch tương lai: Melbourne 2030

2. Chỉ dẫn nhanh đối với thích ứng: Thành phố Chicago

3. Duy trì khả năng bảo hiểm trong tương lai đối với các vùng dân cư ven biển

4. Làm thế nào để giúp ICTs thích ứng với biến đổi khí hậu?

5. Bảo vệ sức khoẻ dưới tác động của biến đổi khí hậu-Châu Âu

6. Tổ chức dự thi phim về biến đổi khí hậu do Ngân hàng thế giới tổ chức

 

1. Kế hoạch tương lai: Melbourne 2030

Bản kế hoạch chi tiết đối với thành phố Melbourne này chính là một kế hoạch nhằm thích ứng đối với những tác động không thể tránh khỏi do biến đổi khí hậu mang lại, bao gồm: mực nước biển dâng, sự tăng lên của nhiệt độ, và các hiện tượng khí hậu thay đổi quá mức xảy ra thường xuyên. Bản báo cáo chỉ ra những cơ hội đối với chính sách và hành động nhằm tác động một cách tích cực đến tương lai của thành phố Melbourne về các lĩnh vực: kinh tế; xã hội và môi trường.

Kế hoạch tương lai: Melbourne 2030, Nhiệm vụ giải quyết biến đổi khí hậu – Một sáng kiến đối với với thành phố Melbourne, Melbourne, Úc, Tháng 7 năm 2008 [1,33 MB, PDF]

2. Chỉ dẫn nhanh đối với thích ứng khí hậu: Thành phố Chicago

Đây là tài liệu tổng hợp từ bản bản báo cáo chuẩn bị cho thành phố Chicago về hiện tượng biến đổi khí hậu. Tài liệu này thông báo cho người đọc về Kế hoạch hành động biến đổi khí hậu, và bản báo cáo này giúp các thành phố tự trị và các doanh nghiệp hiểu tại sao việc chuẩn bị các hành động đối phó với biến đổi khí hậu là hết sức quan trọng và làm thế nào để đối phó với hiện tượng này.

Chỉ dẫn nhạnh đối với thích ứng khí hậu tại Chicago: Để thích nghi đối với những tác động của biến đổi khí hậu – Đối với các thành phố tự trị và các chính phủ khác, Kế hoạch hành động biến đổi khí hậu của Chicago, Julia Parzen (chủ biên), Thành phố Chicago, Tháng 3 năm 2008 [557 KB, PDF]

3. Duy trì khả năng bảo hiểm đối trong tương lai đối với các vùng dân cư ven biển

Bản báo cáo xem xét ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với rủi ro về lương thực trong một số các địa phương vùng ven biển trên thế giới, xem xét sự tăng lên của mực nước biển, tác động của tốc độ gió gây nên các hiện tượng bão, và những thay đổi về sử dụng đất đai. Bản báo cáo cho thấy khả năng bảo hiểm có thể duy trì tại các vùng ven biển này được thực hiện như thế nào trong tương lai.

Các cộng đồng dân cư ven biển và biến đổi khí hậu: Duy trì bảo hiểm tương lai, 360 Điều hành các tranh luận về rủi ro đang nổi lên, Lloyd’s, Lônđôn, Vương quốc Anh, Tháng 9 năm 2008 [6,12 MB PDF]

4. Làm thế nào để ICTs thích ứng với biến đổi khí hậu?

Bài viết khai thác vai trò của công nghệ thông tin và công nghệ truyền thông (ICTs) trong việc giúp con người thích nghi với các hậu quả của biến đổi khí hậu, cụ thể là đối với các khu vực dễ bị tổn thương nhất trên thế giới. Thông qua việc áp dụng ICTs tại Bắc cực, bài viết phát hiện ra rằng ngoài những tác động có hại do biến đổi khí hậu gây ra thì những lợi ích do áp dụng ICTs mang lại có thể giúp ích cho con người.

ICTs, thích ứng biến đổi khí hậu, và phát triển bền vững trên các khía cạnh: Một dẫn giải của IISD, Don Maclean, Viện nghiên cứu quốc tế về phát triển bền vững (IISD), Canađa, Tháng 8 năm 2008 [437 KB, PDF]

5. Bảo vệ sức khoẻ dưới tác động của khí hậu – Châu Âu

Bản báo cáo chỉ ra sự quan tâm của các nhà ra chính sách đối phó với những mối đe doạ đến sức khoẻ do biến đổi khí hậu gây ra và làm thế nào và tại sao khẩn thiết phải chỉ ra những mối đe doạ này. Bản báo cáo mô tả những ảnh hưởng do biến đổi khí hậu gây ra đối với sức khoẻ trong hiện tại và dự kiến, đồng thời chỉ ra các những thách thức đối với hệ thống y tế tại các khu vực trong Châu Âu, cũng như vạch ra một chỉ dẫn có tính thực tiễn về hành động đối với các cá nhân trong xã hội và các quốc gia trên thế giới.

Bảo vệ sức khoẻ tại Châu Âu dưới tác động của biến đổi khí hậu, Bettina Menne và các cộng sự (chủ biên), Tổ chức Y tế Thế giới, Copenhagen, Đan Mạch, 2008 [2,04 MB, PDF]

6. Tổ chức dự thi phim về biến đổi khí hậu do Ngân hàng thế giới tổ chức

Phòng phát triển xã hội thuộc Ngân hàng thế giới tổ chức cuộc thi phim tài liệu trên phạm vi quốc tế, “ Sự bộc lộ của tính tổn thương: các khía cạnh xã hội của biến đổi khí hậu”. Các bộ phim tài liệu với thời lượng từ 2 đến 5 phút về các khuyến nghị xã hội đối với biến đổi khí hậu, có thể đăng ký nộp dự thi vào ngày 24 tháng 10 nưm 2008  (xung đột, giảm thiểu, các vùng hạn hán, chính sách xã hội, các thể chế nông thôn, các nhóm dân tộc bản xứ, giới, quản trị, lâm nghiệp và nhân quyền) .

Sự bộc lộ của tính tổn thương: Các khía cạnh xã hội của biến đổi khí hậu – Dự thi phim tài liệu, Phòng phát triển xã hội, Ngân hàng thế giới, Washington DC, Mỹ, Ngày 24 tháng 10, năm 2008