Ngày 20 tháng 11 năm 2007

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"Ngày 20 tháng 11 năm 2007", ADAPTNet Vietnamese Edition, November 20, 2007, https://nautilus.org/adaptnet/ngay-20-thang-11-nam-2007/

Ngày 20 tháng 11 năm 2007

1. Hành động chính ứng chính quyền các địa phương – Australia

Báo cáo này cung cấp nền tảng do chính quyền địa phương ở Australia để xác định các hành động thích ứng đối với mức độ ảnh hưởng có thể xảy ra của họ. Báo cáo xác định ảnh hưởng tiềm năng của thay đổi khí hậu đối với các ngành của các chính quyền địa phương. Báo cáo này kết hợp Ảnh hưởng của thay đổi khí hậu và Quản lý rủi ro- Hướng dẫn đối với Doanh nghiệp và Chính quyền, phát hành tháng 5 năm 2006.

Hành động thích ứng đối với thay đổi khí hậu của chính quyền địa phương, SMEC Australia, Văn phòng nhà kính Australian, Bộ Tài nguyên nước và Môi trường, Australia, 2007

2. Nghiên cứu ảnh hưởng của đô thị hoá – Khu vực Atlanta

Nghiên cứu này sử dụng mô hình Dự báo nghiên cứu thời tiết (WRF-version 2.2) để tạo các đặc điểm lượng mưa đối lưu trong toàn bộ khu vực Atlanta. Nghiên cứu lượng hoá ảnh hưởng của đô thị hoá đối với lượng mưa đối lưu trên toàn khu vực. Nghiên cứu này chỉ ra rằng sự vận động theo không gian và thời gian của hệ thống đối lưu ở khu vực Altanta bị ảnh hưởng bởi sự gia tăng đô thị hoá.

Nghiên cứu mối quan hệ giữa sử dụng đất đô thị và ngưng tụ của hệ thống đối lưu ở khu vực Atlanta, Willis O. Shem và J.M.Shepherd, Trường đại học Georgia, Athens, Georgia, Hội Khí tượng Hoa Kỳ, Boston, MA, tháng 9 năm 2007 [PDF]

3. Cơ sở lý luận về tính dễ tổn thương

Bài viết này trình bày cơ sở lý luận thực tiễn chung của tính dễ tổn thương nó kết hợp cả thuật ngữ về tình trạng dễ tổn thương và thuật ngữ về khái niệm về tính dễ tổn thương. Nghiên cứu sử dụng cơ sở lý thuyết này để thảo luận lý luận về tính dễ tổn thương và ở các trường phái nghiên cứu tính dễ tổn thương chủ yếu. Nghiên cứu này là cầu nối của nhiều phương pháp tiếp cận giữa nghiên cứu tính dễ tổn thương và thay đổi khí hậu.

Tính dễ tổn thương: Cơ sở lý luận thực tiễn chung đối với nghiên cứu thay đổi khí hậu, Hans-Martin Füssel, Thay đổi môi trường toàn cầu, Vol. 17, 2007 [PDF]

4. Mô hình hoá thích ứng và rủi ro trong sản xuất nông nghiệp Thuỵ Sĩ

Nghiên cứu này sử dụng phương pháp mô hình hoá kết hợp với mối dự đoán quan hệ giữa cây trồng-thời tiết và mô hình kinh tế. Nghiên cứu này chỉ ra rằng phương pháp thíc ứng đơn giản như thời gian gieo trồng, thay đổi phương thức thâm canh và thực hiện tưới tiêu đồng ruộng tạo nên các ảnh hưởng tích cực của thay đổi khí hậu đối với ngô và sản xuất lúa mì khu vực cao nguyên ở Thuỵ Sĩ.

Mô hình hoá rủi ro sản xuất nông nghiệp và thích ứng với thay đổi khí hậu, Robert Finger và Stephanie Schmid, ETH Zurich, Munich Personal RePEc Archive (MPRA),  tháng 7 năm 2007 [PDF]

5. LDCs và SIDs cần sự quan tâm của cộng đồng thế giới

Báo cáo này xem xét ảnh hưởng của thay đổi khí hậu tới các nước chậm phát triển (LDCs) và các quốc đảo nhỏ đang phát triển (SIDs). Báo cáo khái quát những công việc đang được thực hiện liên quan đến vấn đề này và phác thảo những khu vực đang cần được triển khai (ở cấp quốc gia và quốc tế) trong tương lai gần và trong dài hạn.

Ảnh hưởng của thay đổi khí hậu đối cới các nước kém phát triển và các quốc đảo nhỏ, Văn phòng cao uỷ liên hợp quốc của các nước kém phát triển, Các quốc gia đang phát triển và các quốc đảo, Liên hơp quốc, New York, tháng 6 năm 2007 [PDF]

6. Kỹ năng thích ứng cho các chuyên gia -Chương trình tài trợ nhỏ

Các khoản tài trợ nhỏ (đến 2 triệu $) sẵn sàng tài trợ cho các viện, trường đào tạo/giáo dục đại học Australia và các tổ chức khoá học để xem lại hoặc phát triển chuyên môn và các chương trình đào tạo chính thức trong việc tăng cường hiểu biết và các kỹ năng thích ứng với thay đổi khí hậu. Thời hạn cuối cùng cho xem xét nguồn tài trợ vòng thứ nhất là ngày 03 tháng 12 năm 2007.

Kỹ năng thích ứng thay đổi khí hậu cho các chương trình chuyên môn, Văn phòng nhà kính Australia, Bộ Môi trường và Tài nguyên nước Australia, Chính phủ Australia, Canberra, 2007.