Ngày 2 tháng 9 năm 2008

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"Ngày 2 tháng 9 năm 2008", ADAPTNet Vietnamese Edition, September 02, 2008, https://nautilus.org/adaptnet/ngay-2-thang-9-nam-2008/

Ngày 2 tháng 9 năm 2008

Ngày 2 tháng 9 năm 2008

Biến đổi khí hậu- Bản chỉ dẫn cho chính phủ Úc; Thích ứng Biến đổi khí hậu và thương mại; Thành phố New York phát hành đánh giá khí hậu và kế hoạch hành động; Nhân quyền- Chính sách chỉ đạo cho Sự thích ứng và giảm nhẹ; Các cơ hội và Rủi ro của Biến đổi khí hậu và thảm hoạ (ORCHID); Hội thảo về Chính sách đối với Hiệu suất năng lượng trong các công trình

  1. Biến đổi khí hậu- Bản chỉ dẫn cho chính phủ Úc
  2. Thích ứng Biến đổi khí hậu và thương mại
  3. Thành phố New York phát hành đánh giá khí hậu và kế hoạch hành động
  4. Nhân quyền- Chính sách chỉ đạo cho Sự thích ứng và giảm nhẹ
  5. Cơ hội và Rủi ro của Biến đổi khí hậu và thảm hoạ (ORCHID)
  6. Hội thảo về Chính sách đối với Hiệu suất năng lượng trong các công trình

1. Biến đổi khí hậu- Bản chỉ dẫn cho chính phủ Úc

Báo cáo chỉ ra tại sao Chính phủ Úc nên giữ mức độ biến đổi khí hậu dưới mức 2°C (so sánh với nhiệt độ trong giai đoạn tiền công nghiệp), và các mục tiêu nên làm của Úc, cũng như những trách nhiệm mà một nước đã phát triển đang làm như cung cấp tài trợ cho việc thích ứng và chuyển giao công nghệ cho các nước đang phát triển, và những sự giúp đỡ mà Úc nên tiến hành cho các “Tỵ nạn Biến đổi khí hậu”

Quan sát bức tranh lớn hơn: Hành động lại Biến đổi khí hậu- Hành động của Úc với Biến đổi khí hậu: Bản chỉ dẫn cho Garnaunt và Chính phủ, Đánh giá lịch sử nghèo đói (Make Poverty History-MPH), Úc, 2008 [4.25 MB, PDF] 

2. Thích ứng Biến đổi khí hậu và thương mại

Bài này trình bày một cái nhìn tổng thể của vấn đề thích ứng khí hậu từ phương diện thương mại. Bài này tìm hiểu những ảnh hưởng tiềm tàng của biến đổi khí hậu đến thương mai, các rủi ro và cơ hội, trường hợp kinh doanh với kế hoạch thích ứng. Bài này còn làm rõ một số lĩnh vực mà thương mại có thể đóng vai trò thúc đẩy thích ứng, ở mức độ cộng đồng nhỏ và toàn cầu.

Sự thích ứng: Bản tóm tắt cho hoạt động thương mại, Hội đồng Phát triển Bền vững Thương mại Thế giới (WBCSD), Geneva, Thuỵ Sỹ, Tháng 7 năm 2008 [628 KB, PDF] 

3. Thành phố New York phát hành đánh giá khí hậu và kế hoạch hành động  

Báo cáo trình bày những bước đầu tiên mà Phòng Bảo vệ Môi trường Thành phố New York (DEP) đã hoàn thành trong vòng 4 năm qua với biến đổi khí hậu. Nó cho thấy kế hoạc hành động của DEP nhằm chỉ ra những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu lên sự cung cấp, thoát nước, nước thải, và bảo vệ chất lượng nước.

Đánh giá và Kế hoạch hành động: Báo cáo cơ sở các công việc đang tiến hành của tổ biến đổi khí hậu DEP, Báo cáo 1, Chương trình Biến đổi khí hậu, Phòng Bảo vệ Môi trường Thành phố New York, Tháng 5 năm 2008 [7.87 MB, PDF] 

4. Nhân quyền- Chính sách chỉ đạo cho Sự thích ứng và Giảm nhẹ

Báo cáo thảo luận về mối quan hệ giữa nhân quyền và biến đổi khí hậu. Nó xác định phạm vi nơi mà biến đổi khí hậu sẽ có những ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp của nhân quyền, và nơi mà các nguyên tắc về nhân quyền có thể sắc bén quá trình ra quyết định về biến đổi khí hậu, bao gồm hai phạm vi chính sách chính của thích ứng và giảm nhẹ.

Biến đổi khí hậu và Nhân quyền:  Bản thô, Stephen Humphreys và Robert Archer, Hội đồng Quốc tế về Chính sách Nhân quyền, Geneva, Thuỵ Sỹ, 2008 [623 KB, PDF]

5. Các cơ hội và Rủi ro của Biến đổi khí hậu và thảm hoạ (ORCHID)

Báo cáo làm rõ tính hữu ích của ORCHID (Các cơ hội và Rủi ro của Biến đổi khí hậu và thảm hoạ) như là một phương pháp quản lý rủi ro thời tiết như một bộ kiểm tra và nhấn mạnh cả về những rủi ro và cơ hội trong việc giải quyết vấn đề biến đổi khí hâu. Nó dựng lên sự thích ứng cho biến đổi khí hậu như một quá trình học thay vì chú ý đến các điểm kết thúc lẻ tẻ, việc nhấn mạnh sự quan trọng của quá trình này là nâng cao nhận thức.

ORCHID: Đánh giá Rủi ro Khí hậu ở DFID Ấn Độ – Báo cáo tổng hợp, Thomas Tanner và cộng sự, Viện nghiên cứu phát triển (IDS), Anh, 2007 [669 KB, PDF]

6. Hội thảo về Các chính sách cho hiệu suất năng lượng trong các công trình   

Hội thảo (Các chính sách cho hiệu suất năng lượng trong các công trình) sẽ được tổ chức trong hội nghị năng lượng Delta ở Groningen, Hà Lan từ 17-19 tháng 11 năm 2008 với vấn đề của chính sách cho hiệu suất năng lươngk trong các công trình. Thời hạn nộp bản tóm tắt cho các bài trình bày là ngày 10 tháng 9 năm 2008

Hội thảo về Các chính sách cho hiệu suất năng lượng trong các công trình, Hội nghị năng lượng Delta, Hệ thống, Tổ chức và Quản lý (SOM), Đại học Groningen, Groningen, Hà Lan, 17-19 Tháng 11 năm 2008