Ngày 19 tháng 8 năm 2008

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"Ngày 19 tháng 8 năm 2008", ADAPTNet Vietnamese Edition, August 19, 2008, https://nautilus.org/adaptnet/ngay-19-thang-8-nam-2008/

Ngày 19 tháng 8 năm 2008

Ngày 19 tháng 8 năm 2008

Các hoạt động của chính quyền địa phương Victory (Úc); Biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng và cuộc cách mạng công nghiệp thứ ba; Ấn Độ phát hành kế hoạc quốc gia về biến đổi khí hậu lần thứ nhất; Thích ứng và Phát triển- Sự liên tục trong tiếp cận; Thảm họa tự nhiên và trẻ em; Vị trí tư vấn- Mạng lưới nhạy bén biến đổi khí hậu các Thành phố châu Á.

  1. Đệ trình bản thuyết trình của hiêp hội đô thị Victory tại thảo luận cấp cao biến đổi khí hậu
  2. Biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng và cuộc cách mạng công nghiệp thứ ba
  3. Ấn Độ phát hành kế hoạc quốc gia về biến đổi khí hậu lần thứ nhất
  4. Thích ứng và Phát triển- Sự liên tục trong tiếp cận
  5. Thảm họa tự nhiên và trẻ em – Những phản ứng sáng kiến
  6. Vị trí tư vấn – ACCCRN của quỹ Rockefeller

1. Đệ trình bản thuyết trình của hiêp hội đô thị Victory tại thảo luận cấp cao biến đổi khí hậu

Bài này môt tả các hoạt động mà chính quyền địa phương Victory đang tiến hành và khi có một chỗ cho các hoạt động tiếp theo nhằm đạt được một tương lai an toàn khí hậu. Nó bao gồm các nguyên tắc cơ bản mà được Hiệp hội đô thị ở Victory (MAV) cân nhắc như là yếu tố thiết yếu của sự phát triển đối với bất kỳ hoạt động đối phó và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đệ trình: Thuyết trình Thảo luận thượng đỉnh về biến đổi khí hậu , Hiệp hội đô thị Victoria (MAV), Victoria, Úc, tháng 6 năm 2008 [266 KB, PDF] 

2. Biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng và cuộc cách mạng công nghiệp thứ ba

Báo cáo đi tìm hiểu hai thách thức đồng thời của biến đổi khí hậu và an ninh năng lượng đối với Mỹ và Đức, tập trung vào cuộc cách mạng công nghiệp thứ ba. Báo cáo phân tích rằng cho dù chúng ta đã sẵn sàng cho vấn đề này và liệu có các chính sách được thực hiện nhằm tác động vào sự chuyển tiếp.

Vượt qua sự thờ ơ: Biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng và trường hợp đối với cuộc cách mạng công nghiệp thứ ba, Alexander Ochs, Báo cáo chính sách AICGS, Viện nghiên cứu đương đại Đức tại Mỹ (American Institute for Contemporary German Studies-AICGS), Đại học Johns Hopkins, Mỹ, 2008 [914 KB, PDF] 

3. Ấn Độ phát hành kế hoạc quốc gia về biến đổi khí hậu lần thứ nhất

Kế hoạch hành động quốc gia đâu tiên của Ấn Độ phác thảo sự tồn tại và các chính sách và chương trình tương lai cho việc đối phó và thích ứng với biến đổi khí hậu. Kế hoạch đã xác đĩnh tám “nhiệm vụ quốc gia” chính cho đến 2017. Kế hoạch đã xác định các phương pháp có thể xúc tiến các mục tiêu phát triển của Ấn Độ trong quá trình cùng nhau làm lợi cho vấn đề làm rõ biến đổi khí hậu

Kế hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu, Hội đồng Bộ trưởng về Biến đổi khí hậu, Chính phủ Ấn Độ, Tháng 6năm 2008 [18.0 MB, PDF] 

4. Thích ứng và Phát triển- Sự liên tục trong tiếp cận

Báo cáo làm rõ mối quan hệ giữa thích ứng và phát triển bằng việc phân tích 135 dự án, chính sách, và một số phát kiến khác từ thế giới phát triển. Một liệt kê các hoạt động từ các hoạt động  phát triển “thuần khiêt” đến biến đổi khí hậu “thuần khiết”có thể thể hiện chức năng “thích ứng”

Vượt qua cơn bão: Lựa chọn cho khung  thích ứng và phát triển, Heather McGray và cộng sự, Viện nghiên cứu tài nguyên thế giới (WRI), Washington, Mỹ, 2007 [4.0 MB, PDF]

5. Thảm họa tự nhiên và trẻ em- Những phản ứng sáng kiến

Báo cáo tìm hiểu sẹ ảnh hưởng đến trẻ em khi các thảm hoạ tăng lên. Báo cáo khảo sát một số cách mà cộng đồng quốc tế có thể làm việc hiệu quả hơn cho trẻ em và cộng đồng trẻ nhỏ nhằm giảm thiểu sự ảnh hưởng của thảm hoạ và cải thiện sự sống sót, khả năng co giãn và triển vọng của sự khôi phục.

Đối mặt với thảm hoạ: Trẻ em và biến đổi khí hậu, Lydia Baker và Amelia và Bookstein Kyazze, Khối đồng minh cứu trợ trẻ em quốc tế (International Save the Children Alliance), Luân Đôn, Anh, 2008 [437 KB, PDF]

6. Vị trí tư vấn- Mạng lưới nhạy bén biến đổi khí hậu các thành phố châu Á

Mạng lưới nhạy bén với biến đổi khí hậu ở các thành phố châu Á của quỹ Rockefeller đang cần tuyển một vị trí tư vấn ngắn hạn để hỗ trợ thực hiện công việc quản lý hàng ngày trong việc cấp phát tài trợ sáng kiến về xây dựng tính nhạy bén với biến đổi khí hậu tại các thành phố châu Á. Địa điểm làm việc đặt tại châu Á (Ưu tiên Băng Cốc), với 3-4 tuần ở New York.

Điều kiện yêu cầu – Tư vấn cho quỹ Rockefeller về Mạng lưới nhay bén với biến đổi khí hậu ở các thành phố châu Á (ACCCRN), Xây dựng sáng kiến nhạy bén biến đổi khí hậu và Mạng lưới nhạy bén với biến đổi khí hậu ở các thành phố châu Á, Quỹ Rockefeller, Tháng 8 năm 2008