Ngày 19 tháng 5 năm 2009

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"Ngày 19 tháng 5 năm 2009", ADAPTNet Vietnamese Edition, May 19, 2009, https://nautilus.org/adaptnet/ngay-19-thang-5-nam-2009/

Ngày 19 tháng 5 năm 2009

  1. Bộ công cụ thích ứng biến đổi khí hậu cho chính quyền địa phương
  2. Các chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu không biết chắc chắn
  3. Kế hoạch hành động về thời tiết của thành phố San Rafael, California
  4. Biến đổi khí hậu và ngành năng lượng của thành phố New York
  5. Xu hướng phát triển dân số hiện nay có vấn đề gì với biến đổi khí hậu?
  6. Hội nghị thích ứng 2010 – NCCARF và CSIRO

Diễn đàn chính sách: Ngăn cản biến đổi khí hậu chắc chắn bị thất bại: Kế hoạch B là gì? – Robert M Carver

1. Bộ công cụ thích ứng biến đổi khí hậu cho chính quyền địa phương             

Bộ công cụ phác thảo quá trình quản lý thích ứng và cung cấp bộ công cụ và các bài tập thực hành nhằm trợ giúp cho các hội đồng. Bộ công cụ bao gồm từ các khuôn mẫu đơn giản và tự định hướng cho đến các bài tập thực hành phức tạp hơn. Bộ công cụ đưa ra gợi ý sử dụng từng công cụ kèm theo như thế nào và khi nào để bổ sung thêm cho quá trình quản lý thích ứng.

Bộ công cụ thích ứng biến đổi khí hậu cho chính quyền địa phương, Các thành phố cho sáng kiến thích ứng bảo vệ khí hậu Australia, Các thành phố cho sáng kiến thích ứng bảo vệ khí hậu Australia và ICLEI Châu Đại Dương, Melbourne, Australia, tháng 3, 2009 [1.49 MB, PDF]

2. Các chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu không biết chắc chắn  

Bài viết thảo luận vai trò của sự không chắc chắn trong các chiến lược thích ứng. Bài viết xem xét lại các chiến lược thích ứng thực tế mà có thể được triển khai trong tình trạng dự đoán được. Bài viết kêu gọi phát triển các chiến lược thích ứng sáng tạo mà có thể đối phó với sự không chắc chắn của thời tiết trong tương lai, và cần có sự tham gia nhiều hơn của những người sử dụng sau cùng các thông tin về thời tiết

Các chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu không biết chắc chắn, Stephane Hallegatte, Biến đổi môi trường toàn cầu, tập 19, tr. 240-247, 2009 [yêu cầu đăng ký]

3. California’s City of San Rafael Releases Climate Action Plan Kế hoạch hành động về khí hậu của thành phố San Rafael, California      

Kế hoạch hành động của San Rafael bao gồm danh sách các hoạt động cụ thể mà thành phố dự định theo đuổi bao gồm một số các hoạt động cho thích ứng. Kế hoạch hành động chú trọng đến các hoạt động khác nhau có thể được triển khai và quan trắc như thế nào, và xác định các hoạt động bổ sung có thể tiến hành tại các phạm trù khác nhau của chính quyền thành phố.

Thành phố San Rafael: Kế hoạch hành động về biến đổi khí hậu, Thành phố San Rafael, California, Mỹ, tháng 4, 2009 [2.08 MB, PDF]

4. Biến đổi khí hậu và ngành năng lượng của thành phố New York

Bài viết xem xét lại các dữ liệu hiện hành về tác động của biến đổi khí hậu lên vấn đề cung và cầu năng lượng, xác định các tổn thương và rủi ro khí hậu tiềm năng ở thành phố New York. Bài viết xác định một loạt các đặc điểm về quản lý tiềm năng, cơ sở hạ tầng và các thích ứng với chính sách mà có thể áp dụng được như là phần của chiến lược thích ứng tổng thể của thành phố và của bang nói chung.                       

Biến đổi khí hậu và ngành năng lượng của thành phố New York: Đánh giá những tổn thương, tác động và các chiến lược thích ứng, Stephen A. Hammer và Lily Parshall, Bản thảo công trình bài viết, Trung tâm năng lượng, giao thông hàng hải và chính sách công của Đại học Columbia, Nam Mỹ, tháng 1, 2009 [2.61 MB, PDF]    

5. Xu hướng phát triển dân số hiện nay có vấn đề gì với biến đổi khí hậu?           

Bài viết thăm dò mối liên hệ giữa dân số và biến đổi khí hậu. Bài viết điều tra được xu hướng phát triển dân số hiện hành có ảnh hưởng thế nào đến những nỗ lực của toàn thế giới trong việc thích ứng với biến đổi khí hậu. Bài viết này là phần đầu của tập 3 phần mà xây dựng nên kiến thức dựa vào vai trò của động lực học dân số trong việc giảm nhẹ và thích ứng biến đổi khí hậu.

Xu hướng phát triển dân số hiện hành có ảnh hưởng thế nào đến biến đổi khí hậu? Leiwen Jiang và Karen Hardee, Bài viết công trình số 1, Hoạt động dân số quốc tế, tháng 4, 2009 [1.53 MB, PDF]

6. Hội nghị thích ứng 2010 – NCCARF và CSIRO

Hội nghị này sẽ diễn ra từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7 năm 2010 tại Gold Coast, Queensland, Australia. Hội nghị này sẽ thăm dò sự đóng góp của khoa học thích ứng cho việc quy hoạch và lập chính sách, và làm thế nào để đưa ra các quyết định cho việc thích ứng mạnh mẽ có thể tiến triển mặc dù không biết chắc chắn được về biến đổi khí hậu và các tác động của nó. Để biết thêm chi tiết, xin mời vào trang web dưới đây.

Hội nghị quốc tế về thích ứng biến đổi khí hậu năm 2010, đồng tổ chức bởi trung tâm nghiên cứu thích ứng biến đổi khí hậu quốc gia (NCCARF) và trung tâm hàng đầu về nghiên cứu thích ứng khí hậu CSIRO, Australia, 29 tháng 6 đến 1 tháng 7, năm  2010                                                         

Diễn đàn chính sách: Ngăn cản biến đổi khí hậu chắc chắn bị thất bại: Kế hoạch B là gì?

Robert (Bob) M. Carter, Giáo sư của Đại học James Cook, Queensland viết, “Australia hiện nay cần Kế hoạch B, đó là sự giới thiệu cho các chính sách thích ứng để đấu tranh với sự biến đổi khí hậu tự nhiên, để thay đổi các kế hoạch hiện nay tốn kém, không hiệu quả và vô ích của chính phủ để “ngăn ngừa hiện tượng làm ấm trái đất do con người gây ra”. Thất bại của cả hai Mr.Rudd and Mr. Turnbull đáp lại sự cần thiết này bằng cách đương đầu quá khích với những người cứu tế sinh thái với sự tưởng tượng về trái đất nóng lên, và xử sự một cách hợp lý đối với sự đe dọa thực sự của biến đổi khí hậu tự nhiên, hiện nay những người này đang tự làm suy yếu các vị trí lãnh đạo đáng kính của họ.”  

Ngăn cản biến đổi khí hậu chắc chắn bị thất bại: Kế hoạch B là gì? Giáo sư Robert (Bob) M. Carter, Diễn đàn chính sách AdaptNet 09-01-P-Ad, 19 tháng 5, 2009