Ngày 19 tháng 02 năm 2008

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"Ngày 19 tháng 02 năm 2008", ADAPTNet Vietnamese Edition, February 19, 2008, https://nautilus.org/adaptnet/ngay-19-thang-02-nam-2008/

Ngày 19 tháng 02 năm 2008

1. Ảnh hưởng của thay đổi khí hậu đối với nông thôn Australia

Bài viết đề cập đến ảnh hưởng của thay đổi khí hậu tới nhiều khía cạnh (tài nguyên thiên nhiên, hoạt động nông nghiệp, sức khỏe công chúng, phát triển kinh tế xã hội) ở khu vực nông thôn và vùng xa của Australia. Bài viết nhấn mạnh sự cần thiết phải tìm hiểu các chiến lược thích ứng và giảm nhẹ liên quan để có các hiểu biết sâu hơn về ảnh hưởng chung của thay đổi khí hậu đối với các khu vực của Australia.

Ảnh hưởng của thay đổi khí hậu tới khu vực nông thôn và vùng xa Australia: Chúng ta đã biết được gì và chúng ta cần biết thêm gì? Peng Bi và Kevin A. Parton, Tạp chí Sức khỏe nông thôn Australia (AJRH), Vol. 16 (1), tháng 02 năm 2008

* Phải đăng ký

2. Tổng quan Lý luận – Ảnh hưởng của Thay đổi khí hậu tới các thành ph

Báo cáo này trình bày tổng quan các lý luận gần đây liên quan đến ảnh hưởng của thay đổi khí hậu tới các thành phố. Báo cáo xác định một số ưu tiên trong nghiên cứu bao gồm: sự cần thiết phải mở rộng phạm vị nghiên cứu, thêm các khu vực ảnh hưởng, sự tiến bộ về vấn đề phương pháp, và sự cần thiết trong việc xây dựng các chiến lược thích ứng và giảm nhẹ ở quy mô thành phố.

Tổng quan lý luận v ảnh hưởng của thay đổi khí hậu đối với các trung tâm đô thị: Những phát hiện ban đầu, Alistair Hunt và Paul Watkiss, Nhóm công tác Chính sách Cấu trúc và Toàn cầu, Tổ chức Hợp tác Kinh tế và Phát triển (OECD), tháng 12 năm 2007 [PDF]

3. Mức độ Nguy hiểm của Khí nhà kính và Hiểu biết về Thay đổi Khí hậu

Bài viết này tranh luận rằng các báo các một cách chắc chắn phát hành bởi Ủy ban Liên chính phủ về Thay đổi Khí hậu (IPCC) có thể đã quá lạc quan một cách vô lý về hệ thống thời tiết của trái đất, trong đó chủ yếu những phản hồi bức xạ là tích cực. Nghiên cứu phát hiện ra rằng kiện thích về thay đổi khí hậu hiện nay không cho phép đo lường được một cách chính xác mức độ nguy hiểm của các khí nhà kính phát thải bởi con người.

Thay đổi khí hậu và Kiếm soát khí thải, James Hansen và các cộng sự, Philosophical Transactions of the Royal Society A (2007) 365, 1925-1954, 2007 [PDF]

4. Thay đổi khí hậu – Thách thức Phát triển Con người trong thế kỷ 21

Báo cáo này cung cấp những vấn đề ban đầu liên quan đến mối nguy hiểm của hiện tượng nóng lên toàn cầu. Báo cáo tranh luận rằng sự chuyển dịch theo các “vấn đề gợi ý” có thể làm cho những nước nghèo nhất và những công dân nghèo nhất của họ bị mắc trong một vòng luẩn quẩn tụt lùi. Về vấn đề thích ứng, báo cáo kêu gọi những nước giàu cần đưa vấn đề thích ứng với thay đổi khí hậu làm vấn đề trung tâm của hợp tác quốc tế về giảm nghèo.

Báo cáo phát triển con người 2007/2008- Đương đầu với thay đổi khí hậu: Sự đoàn kết trong một thế giới phân chia, Kevin Watkins và các cộng sự, Văn phòng Báo cáo Phát triển Con người (HDRO), UNDP, tháng 11 năm 2007 [PDF]

5. Quản lý thích ứng với tài nguyên nước Nam Á

Sự căng thẳng trong vấn đề thay đổi khí hậu cùng với những vấn đề kinh tế xã hội khác sẽ có những ảnh hưởng đáng kể đối với tài nguyên nước ở Nam Á. Bài viết này thảo luận thực trạng thích ứng và cơ chế giảm nhẹ trong lĩnh vực nước ở Nam Á. Bài viết tranh luận rằng tính dễ tổn thương của dân chúng từ hiểm họa của khí tượng thủy văn có thể giảm được qua thể chế quản lý thích ứng.

Thay đổi khí hậu, Thích ứng và Quản lý thích ứng đối với Tài nguyên Nước ở Nam Á, Monirul Mirza, Hội nghị Khía cạnh Con người của Thay đổi Môi trường Toàn cầu Amsterdam, Trường Đại học Vrije, Amsterdam, 2007 [PDF]

6. Hội thảo Chất lượng Không khí Tốt hơn 2008 – Bangkok

Hội thảo Chất lượng Không khí Tốt hơn 2008 sẽ được tổ chức tại Bangkok, Thái Lan, từ ngày 12-14 tháng 11 năm 2008. `Mối quan hệ giữa ô nhiễm không khí và phát thải khí nhà kính’ sẽ được đề cập quan nhiều chủ đề của hội nghị. Tóm tắt (tối đa 300 từ) nộp vào 30 tháng 3 năm 2008.

Hội thảo Chất lượng Không khí Tốt hơn 2008, Hành động vì Không khí sạch cho các thành phố Châu Á -Ban quản lý Khu vực Đô thị Bangkok và Philippines (BMA), Bangkok, Thailand, 12-14 tháng 11 năm 2008