Ngày 18 tháng 3 năm 2008

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"Ngày 18 tháng 3 năm 2008", ADAPTNet Vietnamese Edition, March 18, 2008, https://nautilus.org/adaptnet/ngay-18-thang-3-nam-2008/

Ngày 18 tháng 3 năm 2008

1. Đánh giá của CSIRO về ảnh hưởng của giảm lượng nước tại lưu vực sông Murry Darling Australia

Nghiên cứu này là một trong những báo cáo đầy đủ đầu tiên về ảnh hưởng kinh tế của việc giảm mức nước phân bổ (là hậu quả của thay đổi thời tiết) đối với hệ thống thủy lợi tại Lưu vực sông Murray Darling Australia (MBD). Nghiên cứu đề xuất các chiến lược thích ứng với chi phí tương đối thấp có khả thi nhằm giải quyết việc sụt giảm lượng nước.

Ảnh hưởng của giảm lượng nước đối với Thủy lợi tại khu vực hạ lưu sông Murray Darling Australia, Jeffery Connor và các cộng sự, Bài nghiên cứu của CSIRO 2008-12, Tổ chức nghiên cứu công nghiệp và khoa học Australia (CSIRO), tháng 2 năm 2008 [PDF]

2. THÍCH ỨNGCông cụ thiết kế và theo dõi

Công cụ dựa vào máy tính này hiện đang được thử nghiệm tại khu vực Nam Á. Công cụ này được sử dụng để thực hiện phân tích tính nhạy cảm đối với các dự án cụ thể, đồng thời nhấn mạnh các hoạt động nhạy cảm với thay đổi khí hậu cũng như đưa thông tin về hoạt động thích ứng. Công cụ này được sử dụng trong việc phân bổ dự án và thông tin các hoạt động. Những điều này được thể hiện qua một ma trận độ nhạy các hoạt động của dự án dựa vào số liệu của Mô hình Luân chuyển Tổng thể (General Circulation Model – GCM).

THÍCH ỨNG: Công cụ để theo dõi dự án phát triển đối với rủi ro thời tiết, tính dễ tổn thương và thích ứng với Thay đổi Khí hậu, Ngân hàng Thế giới 2007 [PDF]

3. Các thức quản lý Thời tiết hậu 2012: Suy luận đối với Phát triển Châu Á

Báo cáo này tóm tắt các phát hiện từ cuộc họp lần thứ ba về tư vấn của các nhóm hưởng lợi khu vực Châu Á – Thái Bình Dương về các thức quản lý thời tiết sau năm 2012 (được tổ chức tại New Delhi và Bắc Kinh). Báo cáo này tập trung vào bốn chủ đề đặc biệt quan trọng đối với khu vực; phương pháp tiếp cận theo ngành; phát triển và chuyển giao công nghệ; tài trợ và xây dựng hướng thích ứng; và hành động phát triển mang lại lợi kép.

Cách thức quản lý khí hậu sau 2011: Phối hợp các ưu tiên phát triển châu Á sau năm 2011 và mối quan tâm thời tiết toàn cầu, Ancha Srinivasan (Chủ biên), Hayama, Nhật Bản, tháng 02 năm 2008 [PDF]

4. Khái quát Thích ứng với Thay đổi Khí hậuHệ sinh thái rừng

Các thay đổi của khí hậu trong thế kỷ tới đối về cường độ, dựa vào các quan sát trong quá khứ, sẽ làm cho những thay đổi đáng kể hệ thực vật. Bài viết này trao đổi ảnh hưởng (về mặt sinh thái, kinh tế và xã hội) của thay đổi khí hậu đối với rừng. Bài viết này tóm tắt những cơ sở lý luận hiện hành về chủ đề thích ứng của rừng với thay đổi khí hậu.

Thích ứng của rừng đối với thay đổi khí hậu: Khái quát từ nhiều khía cạnh, Chris Eastaugh, Hội Quốc tế của các tổ chức nghiên cứu rừng (IUFRO), Bài nghiên cứu IUFRO Số. 21, Vienna, Áo, tháng 02 năm 2008

5. Những lựa chọn để giải quyết rủi ro do hạn hán ở Việt Nam

Nghiên cứu này tập trung vào phân tích ảnh hưởng của tần suất hạn hán tới sinh kế của cộng đồng tại các khu vực thường xuyên bị hán hán của tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam. Nghiên cứu này cung cấp những thông tin giá trị về cộng đồng cảm nhận như thế nào với hạn hán và thay đổi khí hậu, đồng thời cho thấy chính quyền địa phương và các tổ chức phi chính phủ làm sao để có thể đối phó với thảm họa từ nhiên, đặc biệt đối với hạn hán.

Những vấn đề đánh quan tâm trong quản lý hạn hán để thích ứng với thay đổi khí hậu: Phân tích tại khu vực sông Cửu Long, Tổ chức Oxfam tại Việt Nam và Viện Sau đại học về nghiên cứu môi trường, Trường Đại học Kyoto, Nhật Bản, tháng 02 năm 2008 [PDF]

6. Hội nghị thượng đỉnh các thành phố ven biển: Giá trị và Tính dễ tổn thương tại Hoa Kỳ

Hội nghị thượng đỉnh các thành phố ven biển: Giá trị và Tính dễ tổn thương sẽ được tổ chức tại St. Petersburg, Florida, Hoa Kỳ từ 17-20 tháng 11 năm 2008. Hội nghị này sẽ tập hợp các nhà lãnh đạo, các nhà quản lý và các nhà khoa học của các thành phố ven biển để thảo luận về các thách thức về môi trường, xã hội, kinh tế và chính sách công cũng như các giải pháp khả thi. Tóm tắt các đề nghị của bài viết cá nhân, của nhóm, và đề nghị bàn tròn mời nộp vào ngày 01 tháng 4 năm 2008.

Hội nghị thượng đỉnh các thành phố ven biển: Giá trị và Tính dễ tổn thương, Viện Hải dương Quốc tế (IOI) – Hoa Kỳ, St. Petersburg, Florida, Hoa Kỳ, 17-20 tháng 11 năm, 2008