Ngày 17 tháng 6 năm 2008

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"Ngày 17 tháng 6 năm 2008", ADAPTNet Vietnamese Edition, June 17, 2008, https://nautilus.org/adaptnet/ngay-17-thang-6-nam-2008/

Ngày 17 tháng 6 năm 2008

1. Đất nước Australia sẽ như thế nào vào năm 2020?

Báo cáo này nắm bắt những ý tưởng và những vấn đề nẩy sinh tại hội nghị thượng đỉnh Australia 2020. Báo cáo trình bày những ý tưởng  theo những ưu tiên được đề xuất bởi những người tham dự hội nghị. Báo cáo cũng đã cung cấp những nền tảng cho những thảo luận tiếp theo, bảo vệ và hành động với những thách thức trong chính sách phát triển dài hạn bao gồm biến đổi khí hậu và các thành phố.

Hội nghị thượng đỉnh Australia 2020 – Dân số, bền vững, tài nguyên nước với biến đổi khí hậu và tương lai các thành phố của chúng ta, Phòng Thủ tướng và Nội các, Chính phủ Australia, tháng 5 năm 2008 [PDF]

2. Những ảnh hưởng chính của biến đổi khí hậu tới giao thông Hoa Kỳ

Báo cáo này tập trung vào những hậu quả của biến đổi khí hậu đối với cơ sở hạ tầng và hoạt động của ngành giao thông. Báo cáo đề xuất những chiến lược thích ứng phù hợp và tổ chức hành động. Báo cáo cũng cung cấp những hướng dẫn cho người ra quyết định trong ngành giao thông về cách thức thực hiện một cách tốt nhất.

Những ảnh hưởng tiềm năng của biến đối khí hậu đối với ngành giao thông Hoa Kỳ, Báo cáo đặc biệt của Ban nghiên cứu giao thông số 290, Hội đồng nghiên cứu quốc gia thuộc Hàn lâm quốc gia, Ban nghiên cứu giao thông, Washington, DC, USA, tháng 3 năm 2008 [3.32 MB, PDF]

3. Những yếu tố chính trong chính sách khí hậu toàn cầu của Stern

Stern trở lại với bài viết mới đề cập đến nhiều đề xuất về chính sách khí hậu toàn cầu trong đó tập trung vào ba nguyên tắc cơ bản: tính hiệu lực, hiện quả và công bằng. Về khía cạnh thích ứng, bài viết xem xét sự phối hợp sự hỗ trợ thích ứng với chi tiêu cho phát triển nhằm đạt được nhiều mục tiêu một cách hiệu quả không ảnh hưởng đến những mục tiêu đang tiến hành hiện nay.

Những yếu tố chính của thoả thuận toàn cầu về thời tiết, Nicholas Stern, Trường Kinh tế và Khoa học chính trị (LSE), tháng 5 năm 2008 [PDF]

4. Những gợi ý an ninh trong biến đổi khí hậu đối với Tây Phi

Báo cáo này điều tra ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với an ninh tại hai quốc gia Tây Phi khác nhau: Ghana và Burkina Faso. Báo cáo trình bày những bối cảnh cho những gợi ý an ninh trong tương lai của biến đổi khí hậu và xác định những điểm đặc biệt quan trọng, trong đó chính quyền địa phương và các tổ chức bên ngoài nên ghi nhớ trong thiết kế các chương trình phát triển.

Đánh giá những suy luận an ninh do biến đổi khí hậu đối với Tây Phi- trường hợp nghiên cứu điển hình của Ghana và Burkina Faso, Oli Brown và Alec Crawford, Viện phát triển bền vững quốc tế, Canada, 2008 [PDF]

5. Thích ứng với những biến động và biến đổi khí hậu tại Ấn Độ

Đây là những tóm tắt của kết quả được thảo luận tại in New Delhi  về ‘thích ứng với biến động và biến đổi thời tiết’. Hội nghị với nhiều thành phần tham dự khác nhau kể cả những người ra quyết định của chính quyền, các nhà khoa học vật lý và xã hội, những người thực hành ở các lĩnh vực. Báo cáo nhấn mạnh về sự hợp tác và vạch ra những vấn đề chính cần phải có trong chiến lược thích ứng được quan tâm.

Thích ứng với biến động và biến đổi khí hậu – Bài viết của Hội nghị quốc tế về thích ứng với biến động và biến đổi khí hậu, Viện chuyển dịch xã hội và môi trường, Winrock International India-WII, 05-07 tháng 1 năm 2006, New Delhi, India [PDF]

6. Hội nghị biến đổi khí hậu và ấm lên toàn cầu-tại Đức

Hội nghị quốc tế lần thứ 5 về biến đổi khí hậu và ấm lên toàn cầu (CCGW-2008) sẽ được tổ chức tại Frankfurt, Đức từ ngày 12-14 tháng 9 năm 2008. Hội nghị sẽ có sự tham dự của nhiều nhà nghiên cứu hàng đầu, các kỹ sư và nhà khoa học đang làm việc trong nhiều lĩnh vực (lý thuyết, thực nghiệm và ứng dụng) liên quan đến biến đổi khí hậu và ấm lên toàn cầu. Mời nộp bào viết vào ngày 30 tháng 6 năm 2008.

Hội nghị quốc tế lần thứ 5 về biến đổi khí hậu và ấm lên toàn cầu (CCGW-2008), Hội đồng kỹ thuật WASET  về biến đổi khí hậu và ấm lên toàn cầu Frankfurt, Đức, 12-14 tháng 9 năm 2008