Ngày 17 tháng 3 năm 2009

Hello! The below report is written in Vietnamese. To translate the full report, please use the translator in the top right corner of the page. Do not show me this notice in the future.

Recommended Citation

"Ngày 17 tháng 3 năm 2009", ADAPTNet Vietnamese Edition, March 17, 2009, https://nautilus.org/adaptnet/ngay-17-thang-3-nam-2009/

Ngày 17 tháng 3 năm 2009

  1. Chúng ta đang thích ứng với Biến đổi Khí hậu?
  2. Những gợi ý của Biến đổi Khí hậu cho việc lập Chính sách Đô thị
  3. Nguy hiểm của Biến đổi Khí hậu – Thông tin mới nhất của IPCC
  4. Thích ứng: Khoảng trống kiến thức và các vấn đề nghiên cứu ở Trung Quốc
  5. Biến đổi Khí hậu và Giảm nhẹ Tác động Thảm họa
  6. Biến đổi toàn cầu ở Châu Phi: Dự đoán, Giảm thiểu và Thích ứng

Chúng ta đang thích ứng với Biến đổi Khí hậu?

Bài viết cố gắng tìm hiểu thực trạng của quy hoạch thích ứng phòng ngừa ở các quốc gia phát triển. Bài viết xem xét hàng loạt bộ khung khác nhau về các quyết định thích ứng và kế hoạch hành động. Dựa vào các công cụ thường được áp dụng trong các dự án và chương trình hỗ trợ phát triển, bài viết phát triển khung hướng dẫn chung cho đánh giá thích ứng.    

Chúng ta đang thích ứng với Biến đổi Khí hậu? Nghiên cứu và các biện pháp đánh giá tiến độ, Benjamin L Preston và nnk., Hội Khí tượng Mỹ (AMS), Boston, MA, Mỹ, 2009 [570 KB, PDF]

Những gợi ý của Biến đổi Khí hậu cho việc lập Chính sách Đô thị

Bài viết phác họa những gợi ý của biến đổi khí hậu cho các thành phố. Nó nhấn mạnh sự liên quan của các thành phố đối với biến đổi khí hậu. Bài viết tập trung vào tác động mà biến đổi khí hậu có thể gây ra cho các chức năng đô thị, và mô tả các gợi ý cho các chính sách đô thị. 

Các thành phố cạnh tranh trong biến đổi khí hậu, Hội nghị Quốc tế của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) – Các thành phố cạnh tranh trong biến đổi khí hậu, cuộc họp thường niên lần thứ 2 của Hội nghị bàn tròn OECD về Chiến lược Phát triển Đô thị, Ban Giám đốc của Quản trị công và Phát triển lãnh thổ: Các thành phố cạnh tranh và biến đổi khí hậu, OECD, Milan, Italy, tháng 10, 2008 [613 KB, PDF]

Nguy hiểm của Biến đổi Khí hậu – Thông tin mới nhất của IPCC

Nghiên cứu đưa ra những thông tin mới nhất về sơ đồ nổi tiếng “ Than hồng đang nung” trong Báo cáo Đánh giá thứ ba (TAR) của Ủy ban Liên Chính phủ về Biến đổi Khí hậu. Thông tin mới này cung cấp bằng chứng về biến đổi khí hậu và các hậu quả của nó khốc liệt hơn những gì được trình bày trong TAR hoặc trong Báo cáo Đánh giá thứ tư.  

Đánh giá sự nguy hiểm của Biến đổi Khí hậu qua những thông tin mới nhất của Ủy ban Liên Chính phủ về Biến đổi Khí hậu (IPCC) ‘Các lý do đáng lo ngại’, Joel B. Smith và nnk., Tiến trình của Viện Khoa học Quốc gia (PNAS), Mỹ, tháng 12, 2008 [252 KB, PDF]

Thích ứng: Những khoảng trống kiến thức và các vấn đề nghiên cứu ở Trung Quốc

Nghiên cứu xác định ra một nhóm các khu vực địa lý bị tổn thương mạnh do biến đổi khí hậu ở Trung Quốc (dựa vào xem xét tài liệu tổng quan và hội thảo tư vấn sơ bộ tại Bắc Kinh với các chuyên gia Trung Quốc). Báo cáo nhấn mạnh các vấn đề nghiên cứu thích ứng mà có thể ảnh hưởng đến nhiều người dễ bị tổn thương ở Trung Quốc.

Thích ứng khí hậu ở Châu Á: Những khoảng trống kiến thức và các vấn đề nghiên cứu ở Trung Quốc, Báo cáo chính thức cho IDRC và DFID, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc tế Canada (IDRC), Phòng Phát triển Quốc tế Vương quốc Anh (DFID), ISET-Quốc tế và ISET-Nepal, tháng 9, 2008 [562 KB, PDF]

Biến đổi Khí hậu và Giảm nhẹ Tác động Thảm họa

Ấn phẩm này là tác phẩm biên tập của Hội thảo về Biến đổi Khí hậu và Giảm nhẹ Tác động Thiên tai của các nhà khoa học trẻ và những người tập sự của Vương quốc Anh-Nam Á, diễn ra tại Kathmandu, Nepal vào ngày 05-06 tháng 6, 2008. Các bài trình bày trong hội thảo cung cấp diễn đàn để chia sẻ kiến thức, các thực tế và kinh nghiệm tốt về công trình, có trước và sau năng lực quy hoạch thiên tai, với các tham khảo cụ thể về biến đổi khí hậu.

Biến đổi Khí hậu và Giảm nhẹ Tác động Thảm họa, Komal Raj Aryal và Zaina Gadema (biên tập viên), Đại học Northumbria và DFID, Vương quốc Anh, 2008 [2.25 MB, PDF]

Biến đổi toàn cầu ở Châu Phi: Hội nghị về Dự đoán, Giảm nhẹ và Thích ứng

Hội nghị này sẽ diễn ra ở Đại học Cologne, Đức, từ 02-05 tháng 6, 2009. Các nhà khoa học sẽ quy tụ ở đây và có thể đóng góp đáng kể với các kiến thức chuyên ngành và các chuyên ngành có liên quan để phát triển các giải pháp khắc phục hậu quả của biến đổi toàn cầu nhanh chóng. Tóm tắt bài trình bày có thể gửi đến trước ngày 31 tháng 3, 2009.

Hội nghị: Biến đổi toàn cầu ở châu Phi – Dự đoán, Giảm nhẹ và Thích ứng, THÚC ĐẨY: Tiếp cận tổng hợp tới Quản lý hiệu quả nguồn nước khan hiếm ở Tây Phi, Đại học Cologne, Đức, 02-05 tháng 6, 2009.